ORDIN nr. 1194 din 6 septembrie 2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul ordin.
Art. 1
(1)Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, indiferent de modul de subordonare, au obligaţia să afişeze lunar pe pagina de web creată în acest scop de Ministerul Sănătăţii, până la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, avizată de ordonatorul principal de credite. Partiţia destinată fiecărui spital va fi securizată printr-o parolă comunicată fiecărui manager de unitate sanitară.
(2)Până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, Ministerul Sănătăţii are obligaţia să verifice dacă situaţiile prevăzute la alin. (1) au fost afişate pe site şi să notifice ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice şi Ministerul Finanţelor Publice în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1).
(3)Ordonatorul de credite al spitalului public are obligaţia de a respecta raportarea la termenele prevăzute şi răspunde pentru realitatea şi exactitatea datelor din situaţiile prevăzute la alin. (1).
(4)Ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice, respectiv miniştrii sau conducătorii instituţiilor pentru spitalele aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene ori primarii, după caz, pentru spitalele din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, au obligaţia de a verifica realitatea şi exactitatea datelor din situaţiile prevăzute la alin. (1).
Art. 2
Modalitatea de raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli se face conform formularelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Ministerul Sănătăţii va posta până pe data 10 septembrie 2012, pe adresa de web http://www.ms.ro/, la secţiunea Important, detalii privind formularele, adresa, parola de accesare în vederea raportării informaţiilor.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
(1)Formular nr. 1
Unitatea sanitară cu paturi*)
EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI PUBLIC
- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/Titlu

Denumire indicator

2011 Execuţie

2012 Program

2012 Program perioada **)

Realizat până la data .......

A

B

1

2

3

4

    

TOTAL VENITURI

0

0

0

0

    

I. VENITURI CURENTE

0

0

0

0

    

C. VENITURI NEFISCALE

0

0

0

0

3010

   

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0

0

0

0

 

05

  

Venituri din concesiuni şi închirieri

    
 

50

  

Alte venituri din proprietate

    
    

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

0

0

0

0

3310

   

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

0

0

0

0

 

08

  

Venituri din prestări de servicii

    
 

16

  

Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă

    
 

20

  

Venituri din cercetare

    
 

21

  

Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate

    
 

30

  

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat

    
 

31

  

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate clin veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

    
 

32

  

Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat

    
 

50

  

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

    

3710

   

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

0

0

0

0

 

01

  

Donaţii şi sponsorizări

    
 

50

  

Alte transferuri voluntare

    
    

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

0

0

3910

   

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

0

0

0

0

 

01

  

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

    
 

50

  

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

    
    

IV. SUBVENŢII

0

0

0

0

4210

   

Subvenţii de la bugetul de stat

0

0

0

0

 

11

  

Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale

    
 

39

  

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

    

4310

   

Subvenţii de la alte administraţii

0

0

0

0

 

09

  

Subvenţii pentru instituţii publice

    
 

10

  

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

    
 

14

  

Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii

    
 

16

  

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

0

0

0

0

  

01

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

    
  

02

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

    
  

03

 

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

    
 

17

  

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

0

0

0

0

  

01

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

    
  

02

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate

    
  

03

 

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate

    

4510

   

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

    
    

II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 + II.3 + II.4)

0

0

0

0

   

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

   

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0

0

0

0

   

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

0

0

0

0

   

30

TITLUL III DOBÂNZI

0

0

0

0

   

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

0

0

   

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ

0

0

0

0

   

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

   

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0

0

0

0

         
    

II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile)

0

0

0

0

   

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

   

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    
   

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

    
   

30

TITLUL III DOBÂNZI

    
   

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

    
   

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ

    
   

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

   

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

    
         
    

II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

0

0

0

0

   

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

   

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    
   

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

    
   

30

TITLUL III DOBÂNZI

    
   

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

    
   

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ

    
   

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

   

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

    
         
    

II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL

0

0

0

0

   

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

   

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    
   

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

    
   

30

TITLUL III DOBÂNZI

    
   

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

    
   

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ

    
   

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

   

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

    
         
    

II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

0

0

0

0

   

01

CHELTUIELI CURENTE

0

0

0

0

   

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    
   

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

    
   

30

TITLUL III DOBÂNZI

    
   

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

    
   

57

TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ

    
   

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

0

0

0

   

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

    
 

Plăţile restante din care:

 
 

- arierate, definite conform legii

 

Manager

Director economic

*)se va completa cu denumirea spitalului public
**)program perioada = program aprobat 3 luni (trim. I) pentru raportările aferente lunilor ianuarie, februarie, martie
program perioada = program aprobat 6 luni (semestrul I) pentru raportările aferente lunilor aprilie, mai, iunie
program perioada = program aprobat 9 luni pentru raportările aferente lunilor iulie, august, septembrie
program perioada = program aprobat 12 luni (buget anual) pentru raportările lunilor octombrie, noiembrie, decembrie
(2)Formular nr. 2
Unitatea sanitară cu paturi .............
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI la data .............
- lei -

Nr. crt.

Disponibil la 1 ianuarie 2012

Total venituri conform BVC

Venituri an curent, din care:

Total cheltuieli conform BVC

Contracte cu CJAS pentru servicii medicale

Contracte cu CJAS pentru programe naţionale

Contracte cu CJAS pentru ambulatoriu de specialitate

Subvenţii de la bugetul statului

Subvenţii din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii

Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale

Alte venituri

0

1

2=3+....9

3

4

5

6

7

8

9

10

           

Manager,

Director economic,

(3)Formular nr. 3
Unitatea sanitară cu paturi .............
EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI privind cheltuielile de personal la data .............

Nr. crt.

Indicator

Nr. la data de raportare

Câştig mediu în luna de raportare

- lei -

0

1

2

3

1

Nr. paturi

  

2

Nr. posturi aprobate, din care:

  

3

Nr. posturi vacante

  

4

Medici

  

5

Rezidenţi

  

6

Personal medical (alţii decât medici)

  

7

Personal auxiliar

  

Manager,

Director economic,

(4)Formular nr. 4
Unitatea sanitară cu paturi .............
EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI privind bunurile, serviciile, investiţiile la data .............
- lei -

Clasificaţia economică

Prevederi bugetare anuale

Plan de achiziţii

Angajamente legale de plătit în anul 2012

Valoarea facturilor în sold la data

Plăţi efectuate

Cheltuieli efective în luna curentă

Stoc la data ..........

(valoare totală)

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante din anul precedent

TOTAL, din care:

Aferente anului precedent

Aferente anului curent

TOTAL, din care:

Aferente obligaţiilor de plată restante la finele anului precedent

Aferente obligaţiilor de plată ale anului curent

0

1

2

3

4=5+6

5

6

7

8=9+10

9

10

11

12

Bunuri şi servicii

            

Cheltuieli de capital

            

TOTAL:

            

Manager,

Director economic,

(5)Formular nr. 5
Unitatea sanitară cu paturi .............
SITUAŢIA privind serviciile prestate la data .............
- lei -

Manager,

Director economic,

(6)Formular nr. 6
Unitatea sanitară cu paturi .............
SITUAŢIA privind subvenţiile acordate la data .............
- lei -

Nr. crt.

Indicator

Buget aprobat

Program perioada

Angajamente legale

Cereri de finanţare

Finanţări

0

1

2

3

4

5

6

1

Total cheltuieli din subvenţii, din care:

     

2

Cheltuieli din subvenţii de la bugetul de stat

     

3

Cheltuieli din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii

     

4

Cheltuieli din subvenţii de la bugetul local

     

Manager,

Director economic,

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 644 din data de 10 septembrie 2012