ORDIN nr. 1750 din 21 decembrie 2012 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2013
În temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2013 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominala totală de 4.600 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Prospect de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2013
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Codul ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii
- lei -

RO1314CTN011

7.01.2013

9.01.2013

8.01.2014

364

500.000.000

RO1314CTN029

14.01.2013

16.01.2013

15.01.2014

364

500.000.000

RO1313CTN039

21.01.2013

23.01.2013

24.07.2013

182

300.000.000

Art. 2
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5
(1)Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2)În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
(3)Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.
(4)Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5)În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate.
Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6)Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6
Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:
P = 1 - (d x r)/ 360
Y = r/P,
în care:
P - preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d - numărul de zile până la scadenţă;
r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y - randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7
Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9
Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA nr. 2: Prospect de emisiune a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2013
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2013, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 3, 4 şi 5 ani, precum şi lansarea unei noi emisiuni cu scadenţă la 10 ani, cu următoarele caracteristici:

Codul ISIN*)

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului
%

Dobânda acumulată
- lei/titlu -

Valoarea nominală totală
- lei -

RO1214DBN068

7.01.2013

9.01.2013

28.07.2014

2

5,85

264,45

800.000.000

RO1216DBN030

10.01.2013

14.01.2013

27.01.2016

4

5,75

554,58

600.000.000

RO1215DBN073

14.01.2013

16.01.2013

26.10.2015

3

5,80

130,30

800.000.000

RO1217DBN046

17.01.2013

21.01.2013

26.07.2017

5

5,90

289,34

500.000.000

RO1323DBN018

24.01.2013

28.01.2013

26.04.2023

10

5,85

443,96

600.000.000

__
*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de credit ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 3
Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4
(1)Pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 2 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 917/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2012, pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.272/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2012, pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 4 ani şi, respectiv, 5 ani dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 415/2012 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2012, Pentru obligaţiunile de stat cu scadenţă la 10 ani dobânda (cuponul) se plăteşte anual, începând cu data de 26 aprilie 2013 şi terminând cu data de 26 aprilie 2023 inclusiv.
(2)Dobânda se determină conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1)
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.
Art. 6
Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 7
(1)Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2)În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
(3)Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4)Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5)În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6)Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8
Ofertele de cumpărare se transmit Băncii Naţionale a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10
Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 11
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 894 din data de 28 decembrie 2012