ORDIN nr. 3011 din 5 ianuarie 2015 privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
În termen de 30 de zile de la numirea prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare, pe care îl înaintează spre aprobare ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării în calitate de coordonator al programelor din Planul Naţional CDI şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, constituit conform prezentului ordin, vor duce la îndeplinire prevederile acestuia.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.794/2011 privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2011, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.795/2011 pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXĂ: Componenţa nominală a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Instituţia

1.

Azamfirei

Leonard

Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

2.

Bârgăoanu

Alina

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

3.

Barna

Emil

Universitatea Bucureşti

4.

Bucur

Daniel

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

5.

Cernăianu

Adrian

Universitatea din Craiova

6.

Ciutacu

Constantin

Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" - INCE

7.

Covic

Adrian Constantin

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

8.

Curtu

Alexandru Lucian

Universitatea Transilvania din Braşov

9.

Dabija

Ana-Maria

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti

10.

Dascălu

Traian

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti

11.

Ene

Barbu

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI Bucureşti

12.

Gomoiu

Ioana

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

13.

Iovu

Horia

Universitatea Politehnica din Bucureşti

14.

Istodor

Nicolae

Academia de Studii Economice

15.

Jităreanu

Gerard

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - A.S.A.S.

16.

Kifor

Vasile Claudiu

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

17.

Loghin

Felicia

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

18.

Melinte

Mihaela Carmen

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti

19.

Moscovici

Mişu

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti

20.

Nae

Cătălin

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti

21.

Neagu

Adrian

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

22.

Negrescu

Cristian

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

23.

Negru

Viorel

Universitatea de Vest din Timişoara

24.

Petrişor

Traian

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

25.

Petrovici

Mihai

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH Bucureşti

26.

Popeseu

Irinel

Academia de Ştiinţe Medicale

27.

Simionescu

Bogdan

Academia Română

28.

Sinescu

Crina Julieta

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti

29.

Ţăranu

Ionelia

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

30.

Teodorescu

Răzvan

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti

31.

Teodosiu

Carmen

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

32.

Toader

Tudorel

Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi

33.

Turcu

Flaviu

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

34.

Turcu

Ioan

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca

35.

Văcăreanu

Radu Sorin

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

36.

Vasiliu

Dan-Anton

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti

37.

Vaszilcsin

Nicolae

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

38.

Vlad

Valentin

Academia Română

39.

Zamfirache

Maria-Magdalena

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 39 din data de 16 ianuarie 2015