METODOLOGIE din 20 iunie 2013 privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare publice cu paturi la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
1.În sensul prezentei metodologii, obligaţiile de plată reprezintă contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate în contabilitatea unităţilor sanitare publice cu paturi, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.
2.Unităţile sanitare publice cu paturi întocmesc situaţia obligaţiilor de plată, potrivit modelului din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 278/2013, completată cu o coloană în care sunt înscrise numerele ordinelor de plată, pe răspunderea managerului şi a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care semnează pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise, certificând prin semnătură că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, şi sunt evidenţiate în contabilitatea proprie pe baza documentelor justificative.
3.Situaţiile prevăzute la pct. 2 sunt prezentate, în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea plăţilor, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, însoţite de copii ale facturilor care au stat la baza stabilirii cuantumului obligaţiilor, precum şi de copii ale ordinelor de plată şi ale extraselor de cont.
4.La nivelul fiecărui judeţ se constituie comisii mixte formate din directorul executiv al direcţiei de sănătate publică şi preşedintele director general al casei de asigurări de sănătate, în calitate de preşedinţi ai comisiei, precum şi din 1-2 specialişti din cele două instituţii sau de la nivel local.
5.Comisiile mixte vor analiza următoarele aspecte:
a)corespondenţa datelor din situaţiile menţionate la pct. 2, transmise de fiecare unitate sanitară cu paturi, cu cele înscrise în facturile anexate la acestea, atât din punct de vedere al naturii cheltuielilor, respectiv produse, bunuri şi servicii, investiţii şi reparaţii capitale, cât şi al concordanţei sumelor;
b)încadrarea facturilor în termenele de plată stabilite de lege, respectiv mai vechi de 90 de zile;
c)existenţa avizării şi certificării prin semnătură de către persoanele în drept;
d)transmiterea de către unităţile sanitare cu paturi a situaţiei obligaţiilor stinse, pe furnizori, a copiilor ordinelor de plată şi ale extraselor de cont, în termen de 48 de ore de la data efectuării plăţilor, potrivit legii;
e)în cazul unor sume rămase neutilizate, existenţa documentelor de virare a acestora către Ministerul Sănătăţii în termen de 15 zile de la încheierea operaţiunilor de plată.
6.Constatările comisiilor, ca urmare a analizei efectuate, vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare pentru sumele de plată, conform modelului din anexă care face parte integrantă din prezenta metodologie, denumit în continuare proces-verbal.
7.Procesele-verbale vor fi întocmite conform modelului prezentat în anexă şi vor fi semnate de preşedinţii şi membrii comisiei mixte de la nivelul fiecărui judeţ.
8.Procesele-verbale se emit în 4 exemplare originale şi se transmit, însoţite de situaţia menţionată la pct. 2, după cum urmează:
- un exemplar Ministerului Sănătăţii;
- un exemplar Casei de Asigurări de Sănătate;
- un exemplar rămâne la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
- un exemplar rămâne la nivelul comisiei mixte.
-****-
ANEXĂ:
Comisia mixtă a judeţului ...........................
Proces-verbal de constatare pentru sumele de plată
Încheiat astăzi .....................
Comisia mixtă formată din dna/dl .......................... preşedinte director general al CAS ......................... şi dna/dl director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică ..........................., în calitate de preşedinţi ai comisiei, precum şi dna/dl ....................... din partea Casei de asigurări de sănătate/Direcţiei de sănătate publică/Autorităţii publice locale, în calitate de membri ai comisiei, în urma analizei situaţiei obligaţiilor de plată înregistrate peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile şi neachitate, a constatat următoarele:
- unităţile sanitare cu paturi din judeţ au întocmit la termenul stabilit situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă mai vechi de 90 de zile şi neachitate, pe categorii de furnizori, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 278/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
- managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil ai fiecărei unităţi sanitare cu paturi au semnat situaţia mai sus menţionată, certificând realitatea şi exactitatea datelor;
- managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au certificat pe propria răspundere că produsele, bunurile şi serviciile, investiţiile şi reparaţiile capitale din situaţia prezentată au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi în limita prevederilor bugetare aprobate;
- managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au transmis Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului ..................... situaţia obligaţiilor stinse, pe furnizori, copiile ordinelor de plată şi ale extraselor de cont, în termen de 48 ore de la data efectuării plăţilor, potrivit legii;
- managerii şi conducătorii compartimentului financiar-contabil au virat Ministerului Sănătăţii, în termen de 15 zile de la încheierea operaţiunilor de plată, suma de ............ mii lei, rămasă neutilizată, conform documentului nr. .......... .
Faţă de cele de mai sus, comisia stabileşte că au fost îndeplinite condiţiile legale pentru plata obligaţiilor peste termenul de scadenţă, mai mari de 90 de zile şi neachitate, de către următoarele unităţi sanitare cu paturi:
1.Spitalul .................... total obligaţii de plată ............... lei, din care:
- medicamente ...................... lei
- materiale sanitare ..................... lei
- alţi furnizori de bunuri şi servicii ....................... lei
- investiţii ...................... lei
- reparaţii capitale ..................... lei
2.Spitalul ....................
. ...................................
. ...................................
Total judeţ obligaţii în sumă de ...................... lei, din care:
- medicamente ......................... lei
- materiale sanitare .................... lei
- alţi furnizori de bunuri şi servicii .................. lei
- investiţii ..................... lei
- reparaţii capitale ..................... lei
Alte menţiuni*): ..........................
Comisia mixtă a judeţului ........................... Semnătura: ...........................
Dna/Dl ........................... preşedinte director general, ..................................
Dna/Dl ........................... director coordonator al DSP ..................................
Dna/Dl ........................... din partea CAS/DSP/APL .........................................
Data ..............................
____
*) Se vor enumera cazurile sau situaţiile în care comisia constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 426 din data de 12 iulie 2013