INSTRUCŢIUNE din 15 decembrie 2015 pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
Art. 1
În scopul realizării obligaţiei anuale prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, denumită în continuare lege, autorităţile administraţiei publice centrale realizează următoarele acţiuni:
a)elaborarea şi afişarea certificatului de performanţă energetică la clădirile inventariate;
b)elaborarea şi adoptarea de către fiecare deţinător a unui plan de eficienţă energetică, conţinând, în principal, obiective şi acţiuni specifice privind renovarea majoră/reabilitarea termică a clădirilor inventariate şi economia de energie prognozată;
c)prioritizarea clădirilor inventariate în funcţie de starea tehnică generală, consumurile energetice înregistrate şi durata preconizată de utilizare, în vederea renovării acestora din punct de vedere energetic, începând cu clădirile mari consumatoare de energie şi la care se preconizează menţinerea funcţiunii cel puţin pe durata de recuperare a investiţiilor;
d)efectuarea expertizei tehnice structurale şi a auditului energetic, în ordinea prioritizării clădirilor inventariate;
e)proiectarea, autorizarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie care conduc la economii de energie din surse convenţionale, inclusiv prin creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile. Constituie priorităţi în aplicarea măsurilor de eficienţă energetică clădirile administraţiei publice centrale cu performanţa energetică scăzută determinată prin certificarea energetică a acestora, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic (al efectelor acţiunilor seismice asupra structurii existente) şi eficient din punctul de vedere al costurilor şi al duratei de recuperare a investiţiei.
Art. 2
Procentul anual de renovare prevăzut la art. 6 alin. (1) din lege se calculează la suprafaţa totală utilă a clădirilor care au fost inventariate în conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.466/2013 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului, precum şi constituirea unor bănci de date specifice privind eficienţa energetică şi al Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 263/2015 privind inventarierea clădirilor încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică centrală, cu o suprafaţă totală utilă cuprinsă între 250 mp şi 500 mp, şi punerea inventarului la dispoziţia publicului.
Art. 3
Finanţarea acţiunilor prevăzute la art. 1 se asigură, potrivit prevederilor art. 6 alin. (17) din lege, de la bugetul de stat prin bugetele autorităţilor administraţiei publice şi/sau din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale.
Art. 4
Anual, până la 30 martie anul curent pentru anul precedent, autorităţile administraţiei publice centrale transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în format letric şi prin poşta electronică în format word - font Arial 12 la adresa de e-mail: infoenerg_constructii@mdrap.ro, raportul cu privire la realizarea acţiunilor prevăzute la art. 1. În raport se includ şi elementele de raportare prevăzute în anexa nr. 11, partea 1, lit. b) şi c) din lege.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 952 din data de 22 decembrie 2015