ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
Având în vedere importanţa pentru cetăţean a asigurării de către România a asistenţei medicale publice de urgenţă la un înalt standard de calitate şi performanţă,
luând notă de faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) are ca operator aerian structurile de aviaţie ale Ministerului Afacerilor Interne,
sesizând faptul că în prezent structurile de aviaţie ale Ministerului Afacerilor Interne nu au posibilitatea să asigure pregătirea personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic necesar operării aeronavei Cessna Citation V seria 560-0200, intrată în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne în baza unui contract de sponsorizare, cu obligaţia utilizării în misiuni aferente asistenţei medicale de urgenţă şi clauzelor contractuale,
luând în considerare faptul că Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, este autorizată ca organizaţie de pregătire a piloţilor şi ca organizaţie de pregătire a personalului tehnic, conform standardelor europene,
considerând că scopul pentru care aeronava Cessna Citation V seria 560-0200 a intrat în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne a vizat salvarea de vieţi omeneşti, că neutilizarea acestei resurse, importantă şi necesară, afectează interesul public, respectiv aduce atingere voinţei exprimate în contractul de sponsorizare, că interesul imediat al cetăţeanului reclamă operaţionalizarea şi utilizarea aeronavei cât mai repede cu putinţă,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1)Prin derogare de la prevederile art. 86 alin. (1) lit. t) şi ale art. 112 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se desemnează Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, ca operator aerian al aeronavei Cessna Citation V seria 560-0200, denumită în continuare aeronava, aflată în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, pe durata derulării programelor de pregătire a personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne necesar operării aeronavei.
(2)Operarea aeronavei se face în scopul pregătirii personalului aeronautic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de misiuni SMURD, în scopuri umanitare, medico-sanitare, pentru salvarea de vieţi omeneşti, misiuni de căutare/salvare a victimelor accidentelor sau a persoanelor aflate în stare de dificultate şi pentru zboruri speciale, fiind incluse şi orice zboruri necesare menţinerii aero-navigabilităţii, zboruri tehnice şi cele necesare instruirii personalului alocat misiunilor efectuate cu această aeronavă.
Art. 2
(1)Se desemnează Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, prin UPU - SMURD, ca operator medical al aeronavei, pe durata operării acesteia de către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă.
(2)Operatorul medical asigură personalul de specialitate pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă.
(3)Personalul medical care participă la acţiunile desfăşurate cu aeronava beneficiază de indemnizaţii de zbor, similare cu cele acordate personalului navigant, potrivit legii.
Art. 3
(1)Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic şi a celor aferente misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă, potrivit art. 1, având ca operator aerian Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, se asigură astfel:
a)din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, de la o poziţie distinctă în cadrul titlului 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", capitolul 84.01 "Transporturi", către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, pentru cheltuielile pentru activităţile legate de înmatricularea, întreţinerea, menţinerea în stare de navigabilitate şi operarea aeronavei, asigurarea aeronavei, a încărcăturii comerciale a acesteia şi pentru daune produse terţilor, precum şi pentru dotarea aeronavei cu kit medical corespunzător;
b)din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, de la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 01 "Burse", către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, cheltuielile pentru pregătirea personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, care deserveşte aeronava;
c)din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin operatorul medical, în condiţiile legii, cheltuielile cu indemnizaţiile de zbor ale personalului medical, operarea şi mentenanţa aparaturii medicale, precum şi medicamentele şi materialele sanitare necesare desfăşurării misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă.
(2)Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la finalizarea programelor de pregătire a personalului navigant şi nenavigant tehnic, se pot aloca Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea acestuia, sume pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
Art. 4
La finalizarea programelor de pregătire a personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic, aeronava va opera şi funcţiona cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, aprobată prin Legea nr. 40/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
(1)În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, între Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă şi Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti se încheie un protocol care va reglementa modul de coordonare în vederea efectuării misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă.
(2)În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi, respectiv, la finalizarea programelor de pregătire a personalului aeronautic navigant şi nenavigant tehnic, între Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă se încheie protocoale pentru predarea-preluarea aeronavei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 696 din data de 23 septembrie 2014