ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 23 septembrie 2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri care să permită consolidarea poziţiei statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată impusă de importanţa acestor operatori strategici pentru siguranţa sistemului energetic şi a economiei în ansamblul ei,
luând în considerare că este necesară derularea de urgenţă a demersurilor necesare pentru înfiinţarea unei societăţi cu capital de stat care să participe la constituirea unui fond de investiţii, sub forma unei societăţi pe acţiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România, întrucât prin tranzacţia convenită prin "Memorandumul de înţelegere" încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V. a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2014, cu modificările ulterioare, iar Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are mandat din partea Guvernului să desemneze o societate nou-înfiinţată, cu capital integral de stat, care să participe ca reprezentant al statului român,
întrucât în lipsa reglementării unui cadru legal care să acorde posibilitatea statului de a înfiinţa societăţi, există riscul atragerii răspunderii acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor asumate,
având în vedere necesitatea exprimării unei opţiuni a statului cu privire la participarea la majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri administrează participaţiile statului, în situaţia în care adunările generale ale acţionarilor la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată trebuie să decidă asupra majorării capitalului social, iar acţionarii pot subscrie un număr de acţiuni astfel încât să îşi menţină cota de participare la capitalul social,
întrucât în situaţia în care statul nu înfiinţează o societate care să participe la dezvoltarea de investiţii în România alături de KMG Internaţional, pierderile pe care ar putea să le suporte statul pot ajunge până la 1 miliard de dolari,
pentru a evita producerea unor astfel de pierderi pentru stat, se impune adoptarea de urgenţă de măsuri legislative care să permită înfiinţarea de către stat a unor societăţi.
Întrucât elementele menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare urgentă nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1
(1)Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri poate înfiinţa, în condiţiile legii, societăţi pe acţiuni, cu participarea statului la capitalul social, ca acţionar unic.
(2)Prin derogare de la art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri poate participa, în numele statului, cu respectarea cadrului legal în vigoare în domeniul societar şi în domeniul concurenţei, la majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acţionar.
(3)Decizia privind înfiinţarea de societăţi, participarea la capitalul social al unor societăţi existente sau nou-înfiinţate ori majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acţionar are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică şi de oportunitate, inclusiv din perspectiva normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, care se fundamentează pe următoarele principii:
a)participarea cu drepturi egale, în mod nediscriminatoriu, a acţionarilor operatorilor cu capital de stat la deciziile societare;
b)asigurarea transparenţei fondurilor publice şi utilizarea eficientă a acestora;
c)promovarea investiţiilor în sectorul energetic şi al resurselor energetice;
d)promovarea unui climat concurenţial între operatorii economici, indiferent de structura capitalului social.
(4)Drepturile şi obligaţiile statului rezultând din calitatea de acţionar/asociat la societăţile înfiinţate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
Art. 2
Din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri asigură finanţarea şi costurile necesare participării la înfiinţarea unor societăţi, participarea la capitalul social al unor societăţi existente sau nou-înfiinţate ori majorarea capitalului social al societăţilor la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri exercită, în numele statului, calitatea de acţionar.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 733 din data de 30 septembrie 2015