ORDIN nr. 525 din 5 mai 2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013
Având în vedere prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,
ministrul finanţelor publice şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
Art. II
- Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

ANEXĂ: CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE în cadrul axei prioritare 4 "Asistenţă tehnică" a Programului operaţional sectorial "Transport" (POS-T)
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 28/75/2008)
CAPITOLUL 1: Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finanţate prin domeniul major de intervenţie 1: Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul Programului operaţional sectorial "Transport" (POS-T)
(1)1.1. Cheltuieli privind asigurarea şi dezvoltarea capacitaţii instituţionale a Autorităţii de management pentru POS-T privind gestionarea POS-T
1.1.1.1. Cheltuieli privind achiziţia de active fixe corporale:
1.1.1.1.1.1. cheltuieli privind achiziţia mobilierului de birou, aparatură şi echipamente birotică pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T;
1.2.1.1.1.2. cheltuieli privind achiziţia de sisteme de aer condiţionat pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, inclusiv cheltuieli privind service-ul şi întreţinerea sistemelor achiziţionate;
1.3.1.1.1.3. cheltuieli privind achiziţia de echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T.
2.1.1.2. Cheltuieli privind achiziţia de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind achiziţia de aplicaţii informatice pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T
3.1.1.3. Cheltuieli privind servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T
4.1.1.4. Cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar şi consumabile necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T
5.1.1.5. Cheltuieli privind achiziţia de sisteme de arhivare, echipamente specifice (care vor fi utilizate numai în acest scop), de sisteme de siguranţă (antiefracţie şi antiincendiu), sisteme de climatizare, amenajarea spaţiilor în care se vor instala arhivele
6.1.1.6. Cheltuieli privind instruirea personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, precum şi privind instruirea personalului beneficiarilor implicat în sarcini aferente proiectelor finanţate în cadrul POS-T
7.1.1.7. Cheltuieli privind achiziţia de publicaţii (cărţi, reviste etc., în format tipărit şi/sau electronic) relevante pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii de management pentru POS-T.
8.1.1.8. Cheltuieli pentru plata taxelor de participare la cursuri, seminare, conferinţe şi alte acţiuni similare, pe teme relevante pentru gestionarea POS-T, pentru personalul care este angajat în cadrul Autorităţii de management pentru POS-T sau este implicat în evaluarea cererilor de finanţare, verificarea legalităţii, precum şi pentru personalul beneficiarilor
(2)1.2. Cheltuieli generale de administraţie, eligibile numai pentru proiectele Autorităţii de management pentru POS-T, Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., şi fără a depăşi limita aprobată în Documentul-cadru de implementare din totalul fondurilor alocate axei prioritare 4 "Asistenţă tehnică" a POS-T pe întreaga perioadă de implementare a programului:
1.1.2.1. cheltuieli privind utilităţile (energie electrică şi termică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale) necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T;
2.1.2.2. cheltuieli privind serviciile de comunicaţie (telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid, servicii internet) necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T;
3.1.2.3. cheltuieli privind închirierea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii de management pentru POS-T, în condiţiile încheierii unui contract de închiriere pentru utilizarea spaţiilor până la sfârşitul perioadei de programare şi cheltuieli cu igienizarea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, maximum o dată la 5 ani;
4.1.2.4. cheltuieli privind întreţinerea spaţiilor şi mobilierului necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T;
5.1.2.5. cheltuieli privind operarea şi întreţinerea mijloacelor de transport, cum ar fi: combustibil, lubrifianţi, consumabile, cauciucuri, service, taxe de înmatriculare a autoturismelor (taxa de eliberare a certificatului de înmatriculare, taxa de înmatriculare, taxa de mediu şi taxa de emitere a numărului de înmatriculare), taxa de inspecţie tehnică periodică, vignete de acces pe reţeaua de drumuri naţionale, taxele pentru trecerea podurilor, taxe pentru traversare cu bacul, taxele de aeroport, gară, autogară sau port, taxele privind deţinerea de mijloace de transport (impozite), precum şi alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
6.1.2.6. cheltuieli aferente asigurării de tip CASCO şi asigurării de răspundere civilă auto (RCA) pentru mijloacele de transport utilizate în scopul proiectului, dacă acestea sunt în proprietatea Ministerului Fondurilor Europene;
7.1.2.7. cheltuieli privind serviciile prestate de persoane fizice autorizate, achiziţionate conform legii:
a)cheltuieli cu serviciile auto destinate mobilităţii personalului Autorităţii de management POS-T;
b)cheltuieli cu serviciile de monitorizare tehnică şi financiară prin intermediul experţilor tehnici şi financiari ca persoane fizice autorizate care deţin autorizaţiile prevăzute de lege.
(3)1.3. Cheltuieli privind leasingul pentru autovehicule sunt eligibile în cadrul proiectului, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:
1._
a)este eligibilă cota-parte din valoarea bunului care face obiectul material al contractului de leasing;
b)obiectul material al contractului de leasing este utilizat exclusiv pentru realizarea obiectivului operaţiunii şi respectă prevederile din contractul de finanţare;
c)utilizatorul de leasing este beneficiarul operaţiunii;
d)cota-parte din valoarea de intrare a bunului plătită de utilizator este aferentă contractului de leasing şi este justificată de documente contabile;
e)valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de leasing;
f)cota-parte din valoarea de intrare a bunului este eligibilă doar pentru perioada de finanţare a operaţiunii;
g)utilizatorul de leasing renunţă expres la opţiunea de cumpărare, la momentul semnării contractului de leasing.
2.1.3.1. Costurile aferente asigurării de răspundere civilă auto (RCA) sunt eligibile dacă sunt în sarcina utilizatorului, conform contractului de leasing.
3.1.3.2. Cheltuielile accesorii care intervin într-un contract de leasing, precum asigurări, cu excepţia RCA, respectiv dobânzi, comisioane, taxe şi alte asemenea cheltuieli nu sunt eligibile.
(4)1.4. Cheltuieli privind închirierea de autovehicule cu sau fără şofer, necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T
(5)1.5. Cheltuieli privind cumpărarea de autovehicule necesare desfăşurării activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T
(6)1.6. Cheltuielile privind închirierea pentru: instalaţii, echipamente» mobilier, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile în cadrul proiectului.
(7)1.7. Cheltuieli pentru consultanţă şi asistenţă tehnică:
1.1.7.1. cheltuieli privind efectuarea unor studii în conformitate cu obiectivele POS-T;
1.1.1.7.1.1. cheltuieli privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice necesare pregătirii documentelor de planificare sectorială aferente perioadei de programare 2014-2020, care se urmăreşte a fi eligibile pentru finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii şi din Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Connecting Europe Facility (CEF) incluzând documente generale de programare, studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu, studii topo-geo, studii de trafic, studii de mediu etc. şi alte documente similare, inclusiv actualizarea acestora;
1.2.1.7.1.2. cheltuieli privind servicii de consultanţă pentru elaborarea cadrului instituţional şi financiar necesar implementării proiectelor de pe reţeaua TEN-T de bază (core network), a căror finanţare poate fi asigurată din POS-T, Programul operaţional Infrastructură mare şi Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) - Connecting Europe Facility (CEF);
2.1.7.2. cheltuieli privind elaborarea, întreţinerea, actualizarea şi îmbunătăţirea/perfecţionarea MPGT - Maşter plan general de transport şi a modelului de transport naţional, inclusiv cheltuieli aferente achiziţionării de software specializat de transport planning, statistică, Geographical Information System pentru asigurarea cadrului optim de implementare a POS-T şi pregătirea programului de intervenţie pentru următoarea perioada de finanţare;
3.1.7.3. cheltuieli privind implementarea instituţională a MPGT la nivelul MT;
4.1.7.4. cheltuieli cu pregătirea/revizuirea unor documente strategice din domeniul transporturilor necesare implementării POST, Programului operaţional Infrastructură mare şi Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) - Connecting Europe Facility (CEF);
5.1.7.5. cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, economice, fiscale, juridice, de management şi de mediu privind desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T, achiziţionate conform legii;
6.1.7.6. cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, economice, fiscale, juridice, de management şi de mediu pentru întărirea capacităţii de management a beneficiarilor (inclusiv pentru proiectele de pe axa prioritară 4 a POS-T);
7.1.7.7. cheltuieli privind serviciile de evaluare a operaţiunilor finanţate în cadrul POS-T;
8.1.7.8. cheltuieli privind serviciile de audit al operaţiunilor finanţate în cadrul POS-T;
9.1.7.9. cheltuieli privind elaborarea/revizuirea unor manuale, proceduri şi ghiduri necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T;
10.1.7.10. cheltuieli privind asistenţa tehnică pentru evaluarea POS-T.
(8)1.8. Cheltuieli privind serviciile de îndosariere şi arhivare a documentelor referitoare la managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS-T
(9)1.9. Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T
(10)1.10. Cheltuieli privind organizarea de evenimente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T. Cheltuielile includ cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor şi/sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni (cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau mese), precum şi orice alte cheltuieli necesare desfăşurării evenimentelor
(11)1.11. Cheltuieli privind deplasarea (cazare, transport, diurnă, asigurare medicală de călătorie) pentru personalul care: este angajat în cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, este implicat în evaluarea cererilor de finanţare, este membru în Comitetul de monitorizare pentru POS-T, precum şi pentru personalul beneficiarilor şi alte persoane invitate de către AM POS-T a căror expertiză sprijină AM POST, care participă la acţiuni organizate de AM POS-T în vederea întăririi capacităţii administrative privind gestionarea proiectelor finanţate prin POS-T sau alte evenimente privind managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T. Cheltuielile pentru cazare şi diurnă ale şoferului sunt eligibile dacă este pus la dispoziţie de către instituţie şi dacă se prezintă documente doveditoare şi se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului.
(12)1.12. Pregătirea proiectelor şi organizarea procedurilor de achiziţie publică:
1.1.12.1. cheltuieli privind pregătirea proiectelor (elaborarea cererilor de finanţare şi a documentelor aferente conform procedurilor), pregătirea/revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractelor în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T;
2.1.12.2. cheltuieli privind angajarea unor experţi externi în comisiile de evaluare a ofertelor, ca experţi cooptaţi, pe parcursul procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T. Cheltuielile includ şi procedurile de negociere pentru modificarea contractelor existente şi achiziţiile directe;
3.1.12.3. cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T (curierat, multiplicarea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţurilor, închirierea sălii, expertize etc.).
(13)1.13. Cheltuieli privind publicitatea fiecărui proiect finanţat prin axa prioritară 4 a POS-T în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare
(14)1.14. Comisioane, taxe, cote legale:
1.1.14.1. taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T;
2.1.14.2. cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plăţilor eligibile.
CAPITOLUL 2: Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finanţate prin domeniul major de intervenţie 2, denumit în continuare DMI 2: Sprijin pentru informare şi publicitate privind Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T)
(1)2.1. Cheltuieli privind achiziţia de active fixe corporale: Cheltuieli privind achiziţia echipamentelor audiovideo necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T
(2)2.2. Cheltuieli privind achiziţia de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind achiziţia de aplicaţii informatice necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T
(3)2.3. Cheltuieli privind servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente audiovideo, echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice, necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T
(4)2.4. Cheltuieli privind instruirea personalul care: este angajat în cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, este implicat în evaluarea cererilor de finanţare, este membru în Comitetul de monitorizare pentru POS-T, precum şi pentru personalul beneficiarilor, cu privire la activităţile de informare şi publicitate referitoare la POS-T
(5)2.5. Cheltuieli de comunicare, informare şi publicitate aferente programului:
1.2.5.1. cheltuieli privind conceperea, producerea şi difuzarea materialelor audiovideo în scopul informării şi publicităţii privind POS-T;
2.2.5.2. cheltuieli privind conceperea, producerea şi distribuirea tipăriturilor şi a materialelor publicitare inscripţionate în scopul informării şi publicităţii privind POS-T;
3.2.5.3. cheltuieli privind conceperea, producerea şi închirierea spaţiilor de afişare pentru materialele outdoor (afişe, bannere, panouri publicitare etc.) sau cheltuieli privind instalarea materialelor de panotaj în scopul informării şi publicităţii privind POS-T;
4.2.5.4. cheltuieli privind publicarea unor informaţii referitoare la POS-T în presa scrisă;
5.2.5.5. cheltuieli privind dezvoltarea şi întreţinerea paginii de internet a Autorităţii de management pentru POS-T în scopul informării şi publicităţii privind POS-T;
6.2.5.6. cheltuieli privind serviciile de consultanţă necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T (activităţi de relaţii publice, activităţi de consultanţă în informare şi publicitate, evaluarea implementării planului de comunicare, actualizarea periodică a planului de comunicare, evaluarea impactului acţiunilor de informare şi publicitate etc.).
(6)2.6. Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare necesare pentru desfăşurarea activităţilor privind informarea şi publicitatea referitoare la POS-T
(7)2.7. Cheltuieli privind organizarea de evenimente (conferinţe, seminare, întâlniri, zilele comunicării) în scopul informării şi publicităţii privind POS-T
(8)2.8. Cheltuieli privind deplasarea personalului Autorităţii de management pentru POS-T pentru deplasările efectuate cu ocazia unor misiuni de informare şi publicitate referitoare la POS-T (cazare, transport, diurnă)
(9)2.9. Organizarea procedurilor de achiziţie publică:
1.2.9.1. cheltuieli privind pregătirea/revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractelor în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2;
2.2.9.2. cheltuieli privind angajarea unor experţi externi în comisiile de evaluare a ofertelor ca experţi cooptaţi, pe parcursul procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T. Cheltuielile includ şi procedurile de negociere pentru modificarea contractelor existente şi achiziţiile directe;
3.2.9.3. cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2 (curierat, multiplicarea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţurilor, închirierea sălii etc.).
(10)2.10. Comisioane, taxe, cote legale:
1.2.10.1. taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T, în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2;
2.2.10.2. cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plăţilor eligibile, în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T, DMI 2.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 322 din data de 12 mai 2015