Având în vedere prevederile art. 3 pct. 52, dispoziţiile art. 23 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 43 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4
În termen de o lună de la publicarea prezentului ordin, Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. supune pentru avizare Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei procedurile operaţionale necesare administrării pieţei intrazilnice de energie electrică, corespunzătoare prevederilor regulamentului aprobat prin prezentul ordin.
Art. 5
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică intră în vigoare la 90 de zile de la publicare. La data intrării în vigoare a acestuia se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 12 iulie 2011.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 640 din data de 17 octombrie 2013