NORMĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 14 ianuarie 2015,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
Art. I
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 21, alineatele (1) şi (5) vor avea următorul cuprins:
"Art. 21
(1) Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate, pentru limitele de despăgubire stabilite în baza prevederilor art. 24.
......................................................
(5) Tarifele de primă nu pot fi modificate decât după minimum 6 luni de la ultima notificare, cu excepţia indexărilor sau a modificărilor pe anumite categorii de riscuri."
2.La articolul 23, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Asigurătorii RCA au obligaţia să prevadă în orice contract de intermediere obligaţia intermediarului de a încasa prima de asigurare aferentă poliţelor RCA direct într-un cont colector al asigurătorului, iar în cazul plăţilor în numerar sau cu cardul, de a vira prima de asigurare încasată în contul asigurătorului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării. Plata comisionului de intermediere se va efectua conform convenţiei între părţi."
3.La articolul 51, alineatul (5) se abrogă.
Art. II
Prin excepţie de la prevederile art. 21 alin. (5) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările aduse prin prezenta normă, asigurătorii pot proceda la modificarea tarifelor de primă notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară, până la data de 28 februarie 2015.
Art. III
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 44 din data de 19 ianuarie 2015