ORDIN nr. 261 din 22 aprilie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare
În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,
având în vedere prevederile art. 36 şi 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum şi ale art. 16-20 din Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 4 alin. (1) pct. 55 şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.
Articol unic
Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 16 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 33 va avea următorul cuprins:
"Art. 33
(1) Pentru instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale care emit certificate calificate ce urmează a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii şi ale căror sisteme de generare, evidenţă şi distribuţie fac parte dintr-un sistem informatic acreditat pentru gestionarea informaţiilor clasificate secret de stat, cuantumul garanţiei se stabileşte anual, prin decizia autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, la propunerea conducerii instituţiilor respective, proporţional cu prejudiciile create în anul anterior, stabilite prin decizii judecătoreşti definitive. Extensia certificatului va conţine menţiuni referitoare la limitări privind utilizarea.
(2) Certificatele calificate emise în cadrul Serviciului Român de Informaţii pentru a fi folosite exclusiv pentru nevoi proprii pot fi utilizate, prin excepţie, şi pentru realizarea schimbului de date între Serviciul Român de Informaţii şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la cererea acestora, şi numai în cadrul unor activităţi din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale."
-****-

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 255 din data de 8 mai 2013