ORDIN nr. M.105 din 20 septembrie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României
Pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 85 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Instrucţiunile privind asistenţa psihologică în Armata României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)art. 17 alin. (1) lit. c) din "S.M.G./F.O.S.-3.13, Instrucţiuni privind selecţia, formarea, dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră a personalului forţelor speciale", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 212/2007*);
b)art. 21 din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
c)art. 21 din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
d)art. 5 din Ordinul şefului Statului Major General nr. SMG/ S-17/2006 privind îmbunătăţirea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate în Statul Major General şi structurile subordonate**);
e)Dispoziţia şefului Statului Major General nr. SMG-74/2012 privind activitatea de asistenţă psihologică în Statul Major General şi structurile subordonate**);
f)Dispoziţia şefului Statului Major General nr. SMG-28/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea şi selecţionarea psihotehnică a conducătorilor de autovehicule din Ministerul Apărării Naţionale.**)
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

_____
*) Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 212/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.
**) Nu a fost publicat/publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 716 din data de 1 octombrie 2014