HOTĂRÂRE nr. 643 din 19 august 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 723/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 12 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, atribuţiile Punctului naţional de contact, denumit în continuare PNC, pentru activitatea de înfrăţire instituţională, în România, sunt duse la îndeplinire de Ministerul Fondurilor Europene.
(2) PNC pentru activitatea de înfrăţire instituţională este responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţii de participare a României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de donator de asistenţă tehnică.
(3) În sensul prezentelor norme metodologice, se nominalizează Ministerul Fondurilor Europene ca Autoritatea administrativă de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, denumită în continuare AAIIAT.
(4) AAIIAT este responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică în care România are rol de donator de asistenţă tehnică şi leva semna în această calitate. AAIIAT este întotdeauna parte semnatară în contractele de asistenţă tehnică."
2.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) AAIIAT asigură consultanţă administrativă şi financiară instituţiilor potenţial donatoare de asistenţă tehnică, în vederea pregătirii ofertelor şi a participării la reuniunile de selecţie, la şedinţele de deschidere, respectiv pe durata selectării ofertelor şi atribuirii contractelor de asistenţă tehnică.
(2) AAIIAT primeşte, verifică şi avizează din punct de vedere procedural ofertele de înfrăţire instituţională elaborate de autorităţile române, ce urmează a fi înaintate PNC spre a fi transmise către Comisia Europeană sau către autorităţile administrative din ţările beneficiare.
(3) Pentru proiectele standard de înfrăţire instituţională, la solicitarea unei instituţii potenţial donatoare de asistenţă, reprezentanţii PNC participă la întâlnirile bilaterale pentru prezentarea ofertelor.
(4) Pentru proiectele de asistenţă tehnică, AAIIAT primeşte, verifică şi avizează din punctul de vedere procedural ofertele care urmează să fie depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de asistenţă tehnică."
3.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
La solicitarea instituţiilor interesate, AAIIAT oferă instruire specialiştilor români care vor participa la proiectele de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică în calitate de coordonator de proiect, consilier rezident de înfrăţire instituţională şi expert, cu privire la prevederile manualului de înfrăţire instituţională, ghidurile practice cu finanţări nerambursabile, alte ghiduri comunitare."
4.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) AAIIAT asigură consultanţă şi sprijin pe durata negocierii şi semnării contractelor de înfrăţire instituţională, precum şi pentru orice modificări ulterioare ale acestora.
(2) În cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică va participa la contractul de înfrăţire instituţională în consorţiu cu una sau mai multe instituţii din statele membre, AAIIAT sprijină administrativ instituţiile române în vederea încheierii acordului de consorţiu cu celelalte instituţii din statele membre.
(3) La prezentarea ofertelor de asistenţă tehnică, din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect şi experţii propuşi."
5.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) AAIIAT administrează baze de date cu experţi din diferite instituţii, structurate pe domenii de interes/domenii de activitate, în vederea asigurării resurselor umane ce se pot utiliza de către instituţiile donatoare de asistenţă tehnică.
(2) AAIIAT actualizează periodic bazele de date prevăzute la alin. (1) şi poate furniza, la cererea instituţiilor interesate, informaţii privind experţii existenţi."
6.La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Valoarea contractului de înfrăţire instituţională este compusă din costurile aferente obligaţiilor contractuale şi costurile de management ale contractului."
7.La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Valoarea contractului de asistenţă tehnică este compusă din costurile aferente obligaţiilor contractuale şi costurile de administrare."
8.La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Costurile solicitate de donatorii de asistenţă tehnică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie eligibile conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să fie aprobate în prealabil de AAIIAT;
c) să fie în strânsă legătură cu obiectivul proiectului."
9.La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Costurile aferente obligaţiilor contractuale sunt costurile aferente obligaţiilor detaliate în bugetul contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică."
10.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
Orice cheltuială declarată neeligibilă de către instituţia beneficiară a proiectului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică ori ca urmare a misiunilor de verificare/audit efectuate de către instituţiile abilitate din statul beneficiar, de către serviciile Comisiei Europene sau de către orice alte instituţii abilitate în acest sens se suportă din sursele proprii ale instituţiei donatoare de asistenţă tehnică, în conformitate cu reglementările legale şi contractuale în vigoare."
11.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
(1) AAIIAT gestionează din punct de vedere administrativ şi financiar proiectele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică pentru toţi ordonatorii principali de credite, inclusiv pentru ordonatorii subordonaţi.
(2) AAIIAT va deschide un cont bancar în euro şi un cont bancar în lei, pentru toţi ordonatorii principali de credite, aferent fiecărui contract de înfrăţire instituţională şi, respectiv, de asistenţă tehnică în parte, prin care se vor derula toate operaţiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrăţire instituţională şi, respectiv, la cele de asistenţă tehnică.
(3) AAIIAT va deschide un cont în sistemul Trezoreriei Statului, prin care va derula toate operaţiunile financiare în lei pentru activitatea de înfrăţire instituţională şi un cont prin care va derula toate operaţiunile financiare în lei pentru proiectele de asistenţă tehnică.
(4) Cheltuielile aferente indemnizaţiilor ce se plătesc coordonatorului de proiect şi experţilor, care reprezintă obligaţia angajatorului conform legislaţiei naţionale în vigoare, se suportă din costurile cu managementul contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică în cadrul căruia aceştia sunt cooptaţi.
(5) AAIIAT va emite cereri de plată în baza contractului de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică către instituţiile din ţările beneficiare ale asistenţei tehnice sau către liderul de consorţiu, în cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică participă la contractul de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică în consorţiu cu unul sau mai multe instituţii din statele membre.
(6) AAIIAT va emite facturi către instituţiile din ţările beneficiare ale asistenţei tehnice în baza contractului de asistenţă tehnică.
(7) AAIIAT încasează în euro fondurile de la statul beneficiar al asistenţei tehnice, conform contractului de asistenţă tehnică, contractului de înfrăţire instituţională, sau de la liderul de consorţiu, în cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică participă la contractul de înfrăţire instituţională în consorţiu cu una sau mai multe instituţii din statele membre.
(8) În cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică participă la contractul de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică în consorţiu cu una sau mai multe instituţii din statele membre şi este lider de consorţiu, AAIIAT efectuează plăţile, în baza unei cereri de plată, către partenerii de consorţiu, conform acordului de consorţiu.
(9) AAIIAT efectuează plăţi în euro pe teritoriul României, prin transfer bancar, către experţi, coordonatorul de proiect şi consilierul rezident de înfrăţire instituţională care vor desfăşură activităţi specifice în cadrul contractelor.
(10) AAIIAT va efectua plăţi prin transfer bancar, plăţi aferente contractării şi implementării proiectelor de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică, precum şi plăţi ce reprezintă costuri cu managementul contractului de înfrăţire instituţională, respectiv de asistenţă tehnică.
(11) AAIIAT verifică şi autorizează plăţile efectuate în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică. în situaţia în care, în urma verificărilor, se constată că documentele transmise sunt incomplete sau incorecte, AAIIAT are dreptul de a suspenda plăţile până la clarificarea aspectelor în cauză.
(12) AAIIAT efectuează plăţile pe bază de documente justificative transmise în original sau copii conforme cu originalul, semnate pentru conformitate de către o persoană împuternicită de către reprezentantul legal al instituţiei donatoare în acest scop. Documentele justificative dovedesc angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare."
12.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
(1) În vederea îndeplinirii activităţilor de management financiar, AAIIAT primeşte de la instituţiile donatoare documentele justificative în original sau copii conforme cu originalul, semnate pentru conformitate de către o persoană împuternicită de reprezentantul legal al instituţiei donatoare în acest scop, ce atestă îndeplinirea activităţilor menţionate în contractul de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică, aprobate de către coordonatorul de proiect şi reprezentantul legal al instituţiei donatoare, inclusiv secţiunea tehnică aferentă rapoartelor de activitate, de începere, intermediar, final, aprobate de aceleaşi persoane menţionate mai sus.
(2) AAIIAT întocmeşte secţiunea financiară a raportului de activitate de începere, raport intermediar, raport final, în cazul contractelor de asistenţă tehnică şi în cazul în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică este lider de consorţiu în cadrul contractului standard de înfrăţire instituţională. În situaţia în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică nu este lider de consorţiu în cadrul contractului standard de înfrăţire instituţională, AAIIAT va pune la dispoziţia liderului de consorţiu informaţiile necesare în vederea întocmirii secţiunii financiare a rapoartelor.
(3) AAIIAT verifică din punctul de vedere procedural şi financiar actele adiţionale şi ordinele administrative întocmite de către instituţia donatoare de asistenţă tehnică, în cazul în care aceasta din urmă este lider de consorţiu în cadrul contractului standard de înfrăţire instituţională.
(4) AAIIAT verifică din punct de vedere procedural şi financiar şi semnează actele adiţionale şi ordinele administrative întocmite de instituţia donatoare de asistenţă tehnică în cadrul contractului de asistenţă tehnică.
(5) AAIIAT, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în contractul de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică, întocmeşte rapoarte intermediare trimestriale de verificare a cheltuielilor.
(6) AAIIAT, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în contractul de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică, se asigură de existenţa unui raport de verificare a cheltuielilor la cererea de plată finală, emis de auditorul (persoană fizică/juridică) care prestează acest serviciu. În situaţia în care instituţia donatoare de asistenţă tehnică din România este lider de consorţiu, AAIIAT contractează auditorul cu respectarea legislaţiei române relevante."
13.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 15
(1) Instituţia donatoare de asistenţă tehnică semnează cu AAIIAT o convenţie în cazul contractului de înfrăţire instituţională sau un acord de consorţiu în cazul contractului de asistenţă tehnică, prin care se menţionează care sunt obligaţiile şi drepturile părţilor.
(2) Convenţia, respectiv acordul de consorţiu, prevăzute la alin. (1), vor cuprinde următoarele elemente minimale:
a) părţile contractante, cu menţionarea datelor de contact şi a reprezentanţilor legali/ordonatorilor principali de credite;
b) codul şi titlul contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică;
c) obiectul convenţiei/acordului de consorţiu;
d) drepturile şi obligaţiile părţilor;
e) durata convenţiei/acordului de consorţiu;
f) bugetul proiectului de înfrăţire instituţională/contractului de asistenţă tehnică;
g) lista experţilor, coordonatorului de proiect, consilierului rezident de înfrăţire instituţională care urmează a fi implicaţi în execuţia contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică;
h) modalităţile de modificare a convenţiei/acordului de consorţiu;
i) situaţiile în care convenţia/acordul de consorţiu încetează să mai producă efecte;
j) răspunderea părţilor.
(3) Instituţia donatoare de asistenţă tehnică are obligaţia de a asigura semnarea contractului de înfrăţire instituţională în atâtea exemplare câte părţi sunt. Contractul de înfrăţire instituţională, inclusiv anexele, se transmite în copie de către coordonatorul de proiect la AAIIAT, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data ultimei semnături. Contractul de asistenţă tehnică se semnează în atâtea exemplare câte părţi sunt, cu aceeaşi forţă juridică, şi se semnează de MFE AAIIAT în calitate de avizator.
(4) În baza convenţiei în cazul contractului de înfrăţire instituţională, respectiv în baza acordului de consorţiu în cazul contractului de asistenţă tehnică, reprezentantul legal al instituţiei donatoare de asistenţă tehnică, cu ocazia fiecărei misiuni în care vor fi implicate persoanele prevăzute la alin. (2) lit. g), emite un mandat care cuprinde următoarele elemente minimale:
a) numele şi adresa instituţiei donatoare de asistenţă tehnică;
b) numele complet, funcţia şi semnătura reprezentantului legal al instituţiei donatoare care emite mandatul şi ale liderului de proiect;
c) codul şi titlul contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică;
d) numărul şi data convenţiei sau ale acordului de consorţiu încheiate cu instituţia donatoare de asistenţă tehnică;
e) numărul şi data emiterii mandatului;
f) perioada şi obiectivul(ele) misiunii, precum şi activitatea pentru care se emite mandatul;
g) menţionarea duratei deplasării, a mijlocului de transport cu care se va efectua deplasarea, suma zilnică alocată conform baremului publicat pe site-ul Comisiei Europene, precum şi onorariul zilnic conform contractului de înfrăţire instituţională sau de asistenţă tehnică, după caz;
h) semnătura coordonatorului de proiect/consilierului rezident de înfrăţire instituţională/expertului prin care a luat la cunoştinţă de prevederile mandatului;
i) obligativitatea prezentării către AAIIAT, în termen de maximum 5 zile de la revenirea în ţară, a raportului de misiune aprobat de către reprezentantul legal al instituţiei donatoare."
14.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Instituţia donatoare de asistenţă tehnică va transmite mandatul către AAIIAT, cu cel puţin 4 săptămâni înainte de începerea fiecărei misiuni.
(2) AAIIAT, după verificarea mandatului, înainte de efectuarea deplasării coordonatorului de proiect/consilierului rezident de înfrăţire instituţională/expertului, efectuează prin transfer bancar plata aferentă sumei zilnice alocate pe durata misiunii şi asigură achiziţionarea biletelor de avion.
(3) La întoarcerea din misiune a coordonatorului de proiect/expertului, AAIIAT determină suma de plată aferentă drepturilor salariale pentru a întocmi statul de plată pe baza raportului de misiune şi a fişelor de pontaj aprobate de beneficiar, pentru contractele de asistenţă tehnică, şi, respectiv, pe baza raportului de misiune aprobat, a certificatului de misiune emis şi aprobat în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil şi a fişelor de pontaj aprobate de beneficiar, pentru contractele de înfrăţire instituţională.
(4) AAIIAT efectuează plata prin transfer bancar (euro) a sumei reprezentând indemnizaţia netă rezultată în urma reţinerii obligaţiilor angajatului conform legii şi plata prin transfer din trezorerie în vederea stingerii obligaţiilor angajatului şi angajatorului conform legislaţiei naţionale în vigoare. Calculul indemnizaţiei şi al obligaţiilor angajatului şi angajatorului conform legislaţiei naţionale în vigoare se face la cursul inforeuro publicat pe site-ul Comisiei Europene din luna îi care se efectuează plata indemnizaţiei nete.
(5) Plata indemnizaţiei nete către coordonatorul de proiect/expert se face în cursul lunii următoare aprobării documentelor prevăzute la alin. (3).
(6) Instituţia donatoare de asistenţă tehnică va emite, în cursul lunii următoare aprobării raportului trimestrial de activitate, în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil, o cerere de rambursare către AAIIAT pentru rambursarea drepturilor salariale ale consilierului rezident de înfrăţire instituţională, inclusiv obligaţiile angajatorului calculate conform legislaţiei naţionale în vigoare.
(7) Cererea de rambursare va fi însoţită de statul de plată şi ordinele de plată în copie conformă cu originalul, ce dovedesc stingerea obligaţiilor de plată.
(8) Plata se va face în cursul lunii următoare aprobării raportului trimestrial de activitate, în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil, prin contul deschis în sistemul trezoreriei.
(9) În vederea determinării obligaţiilor angajatului şi angajatorului aferente indemnizaţiei datorate coordonatorului de proiect/expertului pentru serviciile prestate în baza contractului de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică, AAIIAT întocmeşte şi aprobă statul de plată, în vederea efectuării transferurilor bancare şi de trezorerie, precum şi situaţiile centralizatoare privind obligaţiile de plată conform legislaţiei naţionale în vigoare.
(10) Direcţia economică şi resurse umane din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, pe baza situaţiilor centralizatoare primite de la AAIIAT privind plăţile efectuate din fondurile proprii gestionate, centralizează şi depune declaraţiile privind obligaţiile de plată conform legislaţiei naţionale în vigoare.
(11) Adeverinţa privind veniturile aferente activităţii prestate în baza convenţiei şi contractului de înfrăţire instituţională/ acordului de consorţiu se întocmeşte de către Direcţia economică şi resurse umane din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi se comunică în condiţiile legii."
15.Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) AAIIAT organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului şi/sau finanţate din fondurile având destinaţia de cheltuieli cu managementul de proiect, precum şi a celor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) AAIIAT are obligaţia de a arhiva toate documentele aferente contractelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, conform prevederilor manualului de înfrăţire instituţională, ghidurilor practice cu finanţări nerambursabile, altor ghiduri comunitare şi legii române în vigoare."
16.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) În termen de 5 zile de la revenirea în ţară, coordonatorul de proiect şi experţii vor prezenta AAIIAT un raport de misiune aprobat.
(2) Expertul are obligaţia să prezinte AAIIAT certificatul de misiune emis şi aprobat în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil.
(3) Instituţia donatoare de asistenţă are obligaţia de a prezenta AAIIAT raportul de activitate trimestrial pentru perioada în care s-au desfăşurat activităţile în cadrul contractului de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică, aprobat în conformitate cu prevederile manualului de înfrăţire instituţională aplicabil/contractului de asistenţă tehnică.
(4) După analizarea conformităţii documentelor prevăzute la alin. (3), AAIIAT va determina obligaţia de plată datorată coordonatorului de proiect şi experţilor pentru activitatea prestată în cadrul contractului.
(5) Perioada în care coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională şi experţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcţiei/vechime în gradul profesional şi va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare.
(6) Pe perioada desfăşurării misiunilor, coordonatorul de proiect şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională primesc atât drepturile salariale de la angajatorul reprezentat de instituţia donatoare de asistenţă tehnică, cât şi indemnizaţia datorată în baza convenţiei/acordului de consorţiu încheiate/încheiat potrivit prevederilor art. 15 alin. (1).
(7) Misiunile coordonatorului de proiect şi experţilor cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică vor avea caracterul unor deplasări în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
(8) Misiunea consilierului rezident de înfrăţire instituţională în cadrul contractului de înfrăţire instituţională va avea caracterul detaşării cu executarea activităţii specifice în interesul instituţiei la care se face detaşarea.
(9) În vederea evaluării anuale, coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică prezintă conducerii instituţiei furnizoare de asistenţă, la sfârşitul anului, un raport anual al activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică.
(10) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională/asistenţă tehnică se va evalua în funcţie de mandatul primit, obiectivele misiunii şi de rezultatele înregistrate şi descrise în raportul misiunii şi în raportul anual.
(11) Consilierul rezident de înfrăţire instituţională are obligaţia de a prezenta instituţiei donatoare de asistenţă tehnică un raport de activitate trimestrial care să reflecte activităţile desfăşurate în perioada precedentă şi modul şi gradul de îndeplinire a acestora, aprobat de către coordonatorul de proiect.
(12) Evaluarea anuală a consilierului rezident de înfrăţire instituţională este făcută la nivelul instituţiei donatoare de asistenţă tehnică de către şeful ierarhic superior al acestuia, având la bază şi o evaluare a acestuia făcută de către coordonatorul de proiect, precum şi rapoartele de activitate trimestriale şi raportul anual."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 643 din data de 25 august 2015