DECIZIE nr. 1043 din 11 mai 2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în şedinţa din data de 20 aprilie 2016, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în comuna Rotunda, judeţul Olt, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J28/891/2006, cod unic de înregistrare 19502253/2006 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-398/2006, reprezentată de către domnul Ştefănescu Eugen-Laurenţiu, în calitate de administrator,
a constatat următoarele:
1.Prin Hotărârea Adunării Generale nr. 1 din 9 decembrie 2015, asociaţii Societăţii EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. au decis, printre alte aspecte, "... solicitarea avizului Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru prezenta hotărâre şi în consecinţă retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea din registrul brokerilor de asigurare".
2.Societatea EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a realizat, în proporţie de 100%, venituri din activitatea de intermediere în asigurări, în toată perioada verificată. La data de 31 decembrie 2015, societatea a înregistrat profit în sumă de 37.175 lei.
3.Brokerul a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere/mandat/brokeraj în asigurări.
4.Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special). Începând cu data de 11 decembrie 2015, Societatea EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a mai desfăşurat activitate de intermediere în asigurări.
5.Societatea EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat asiguraţii cu privire la decizia de încetare a activităţii societăţii, iar pentru contractele de asigurare aflate în derulare, asiguraţii au fost îndrumaţi pentru plata ratelor direct către asigurători, pentru care au fost detaliate în notificare datele de contact. De asemenea, prin aceeaşi notificare, brokerul a informat asiguraţii şi despre posibilitatea de a se adresa Societăţii Globasig Broker de Asigurare - S.R.L. pentru gestionarea contractelor de asigurare în derulare, în situaţia în care aceştia nu doresc o colaborare directă cu asigurătorii.
6.Conform declaraţiei reprezentantului Societăţii, EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare, intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi sau alţi terţi.
7.În urma verificării documentelor puse la dispoziţie de către societate, respectiv balanţele de verificare pentru perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, precum şi din evidenţele Autorităţii de Supraveghere Financiară, s-a constatat faptul că Societatea EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii EUL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în comuna Rotunda, judeţul Olt, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J28/891/2006, cod unic de înregistrare 19502253/2006, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-398/2006, reprezentată de către domnul Ştefănescu Eugen-Laurenţiu, în calitate de administrator, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 391 din data de 23 mai 2016