HOTĂRÂRE nr. 746 din 25 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti
Sediul: Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 13267221
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2011

Propunere 2012

0

1

 

2

3

4

5

I

  

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.559.384

1.566.977

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.451.863

799.238

 

a)

din producţia vândută

3

1.438.038

595.721

b)

din vânzarea mărfurilor

4

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

  
  

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

  

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

  

d)

producţia de imobilizări

8

  

e)

alte venituri din exploatare, din care:

9

13.826

203.517

e1)

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

  

e2)

venituri conform OUG 95/2002

9b

  

2

 

Venituri financiare, din care:

10

107.521

767.739

 

a)

din imobilizări financiare

11

  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

  

c)

din dobânzi

13

21.147

32.940

d)

alte venituri financiare

14

86.374

734.799

3

 

Venituri extraordinare

15

  

II

  

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.541.157

1.548.600

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.485.854

795.660

 

a)

cheltuieli materiale

18

1.354.986

523.567

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

279

303

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

0

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

19.756

18.606

 

d1

ch. cu salariile

22

14.648

13.863

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

4.165

3.771

 

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

3.141

2.884

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

75

69

ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

900

721

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

49

97

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

944

972

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care

29

210

217

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

  

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

  

d3.2) tichete de masă

32

445

459

d3.3) tichete de vacanţă

33

  

d3.4) cola de energie electrica

33a

288

297

e)

ch. cu plăţile brute compensatorii cf, CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0

2.207

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

5.797

14.500

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

19.125

29013

h1)

ch. cu privatizarea filialelor

37a

 

57.575

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

85.911

149.888

 

i1) contract de mandat

39

80

80

i2) ch. de protocol, din care:

40

221

222

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

  

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

42

590

590

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

  
 

tichete cadou ptr campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

  

i4) ch. cu sponsonzarea, din care:

45

356

356

 

- aferente acţiunilor umanitare (calamitati - inundaţii)

45a

  

i5) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

  

i6) cu cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

  

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/ sau cheltuieli şomaj tehnic

47a

  

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47b

2.478

4.745

i9) provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, deprecierea imobilizărilor şi activelor

47c

98.430

143.000

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

55.303

752.941

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

2.900

2.900

b)

alte cheltuieli financiare

50

52.403

750.041

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

  

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

18.228

18.376

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

11.080

2.793

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

7.148

15.583

 

1

 

Rezerve legale

55

911

919

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

  

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

  

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

  

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

  

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.

60

6.237

14.664

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

 

1.100

8

 

Minimuri 50% vărsăminte la bugetul de stal sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

5.972

12.465

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

265

1.100

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

  

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:

65

  
  

a)

cheltuieli materiale

66

  
 

b)

cheltuieli salariale

67

  
 

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

  
 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

69

  
 

e)

alte cheltuieli

70

  

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

55.055

130.894

 

1

 

Surse proprii

72

55.055

14.500

2

 

Alocaţii de la buget

73

  

3

 

Credite bancare

74

0

116.394

 

a)

- interne

75

 

116.394

b)

- externe

76

 

0

4

 

Fonduri europene

77

  

5

 

Alte surse

78

 

0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

55.055

130.894

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, din care:

80

55.055

130.894

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

  
 

a)

interne

82

  

b)

externe

83

  

X

  

REZERVE, din care:

84

943

919

 

1

 

Rezerve legale

85

911

919

2

 

Rezerve statutare

86

  

3

 

Alte rezerve

87

265

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

  
 

1

 

Venituri totale

89

1.559.384

1.566.977

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

1.541.157

1.548.600

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

247

207

4

 

Nr. mediu de salariaţi total în activitate

92

247

228

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:

93

15.592

14.835

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

14.627

13.842

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

21

21

c)

alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

944

972

6

 

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

97

4.935

5.053,7

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură ((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12*1000

98

5.253,2

5.408,6

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (rd.89/92)

99

6.583,4

6.865,2

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoană)

100

  

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (profit pe unitatea de energie vândută, pe salariat)

101

19,6

24,5

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000

102

988,4

988.3

11

 

Plăţi restante

103

  
 

a)

preţuri curente

104

15.558

14.780

b)

preţuri comparabile

105

16.087

14.780

12

 

Creanţe restante

106

  
 

a)

preţuri curente

107

685.211

650.950

b)

preţuri comparabile

108

708.508

650.950

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 550 din data de 6 august 2012