ORDIN nr. 1474 din 9 iunie 2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 159.721 din 25 mai 2015 şi Avizul Comisiei Europene Ares (2015) 58697 din 8 ianuarie 2015,
având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, ale Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014 - 2020, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, precum şi ale Regulamentului delegat (UE) nr. 612/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte noile măsuri din cadrul programelor naţionale de sprijinire a sectorului vitivinicol,
În temeiul art. 3 alin. (11) şi (12) şi al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014 - 2018, cu completările ulterioare,
în baza art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 14 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:
1.În anexa nr. 1, la articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
"d) solicitanţi - pentru submăsura de promovare prin informare a vinurilor produse în Uniunea Europeană: forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol, organizaţii interprofesionale din sectorul vitivinicol, instituţii sau autorităţi publice, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care propun programe de promovare a acestor vinuri, iar pentru submăsura de promovare a vinurilor în ţări terţe: societăţi româneşti producătoare de vinuri cu D.O.C. şi/sau I.G. şi/sau vinuri pentru care se indică soiul viţei-de-vie, forme asociative profesionale ale producătorilor din sectorul vitivinicol, organizaţii interprofesionale din sectorul vitivinicol ai căror membri produc şi exportă vinuri cu D.O.C. şi/sau I.G. şi/sau vinuri pentru care se indică soiul viţei-de-vie, instituţii sau autorităţi publice, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, care propun programe de promovare a acestor vinuri; accesarea măsurii de promovare a vinurilor de către instituţii sau autorităţi publice se poate face numai în asociere, încheiată în condiţiile legii, cu una sau mai multe dintre formele asociative profesionale menţionate anterior."
2.În anexa nr. 2, anexa nr. 12 la contract "Cursuri de schimb utilizate şi formular decont" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

ANEXĂ: Cursuri de schimb utilizate şi formular decont
(- Anexa nr. 12 la contract)
1.Constituirea garanţiei aferente avansului, plată avans, justificare parţială/finală a avansului se va face astfel:
Cursul de schimb utilizat de beneficiar pentru constituirea garanţiei aferente avansului, cererea de plată în avans, justificarea parţială/finală avans este ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) în luna anterioară celei în care este depusă cererea de plată, în conformitate cu prevederile art. 37, 38 şi 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.
Acest curs de schimb este utilizat şi de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) pentru verificarea constituirii de către beneficiari a garanţiei aferente avansului, plată avans, justificare parţială/finală avans.
2.Pentru plată intermediară şi sold
Cursul de schimb utilizat de beneficiar este ultimul curs de schimb stabilit de BCE în luna anterioară celei în care este depusă cererea de plată.
Cursul de schimb utilizat de A.P.I.A. pentru efectuarea plăţii către beneficiar este penultimul curs de schimb stabilit de BCE înainte de luna pentru care se declară cheltuielile sau veniturile alocate, în conformitate cu art. 11 alin. (1) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014, adică penultimul curs stabilit de BCE înaintea lunii în care se efectuează plata
Formularul 04 "Decont de cheltuieli pentru justificare parţială/finală avans/plata intermediara ..................../ sold în cadrul contractului ................," este document de lucru comun, iniţiat de beneficiar şi completat şi verificat de A.P.I.A.
Beneficiarul are obligaţia de a-l completa (rubricile 1-18) şi de a-l transmite către A.P.I.A. atât în format electronic, pe adresa de e-mail: promovare@apia.org.ro, cât şi pe suport hârtie, semnat şi ştampilat (la depunerea cererii de justificare avans/plată intermediară/sold).
Beneficiar:

Decont de cheltuieli pentru justificare parţială/finală avans/plata intermediară ............ sold în cadrul contractului .................

Acţiune/Data desfăşurării acţiunii

Buget previzionat (euro)

Buget modificat prin Act Adiţional (dacă este cazul), (euro)

Variaţii în limita a 10%

Organism de implementare/
Subcontractant

Nr. şi dată factură

Document de plată

Extras de cont

Obiectul cheltuielilor

Suma solicitată (moneda ţării terţe)

Curs de schimb BCE (moneda ţării terţe/euro)

Suma facturată (100%) (euro)

Suma facturată (100%) (lei)

Suma solicitată (80% sau 50%) (euro)

Curs de schimb BCE (lei/euro)

Suma solicitată (80% sau 50%)
(lei)

Suma decontată (80% sau 50%) (euro)

Curs de schimb BCE (lei/euro) la data plăţii

Suma decontată (80% sau 50%)
(lei)

Suma neeligibilă (80% sau 50%)

Contribuţie FEGA
(50%)

Contribuţie BN (30%)

Tip şi număr

Data plăţii

Număr

Data

lei

euro

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Acţiunea 1*

                         

subacţiune 1.1

                         

subacţiune 1.2

                         

subacţiune 1.n

                         

Costuri de personal, transport, cazare, masă, defalcate pe fiecare subacţiune

                         

Total acţiunea 1

                         

Acţiunea "n"

                         

subacţiune n.1

                         

subacţiune n.n.

                         

Costuri de personal, transport, cazare, masă defalcate pe fiecare subacţiune

                         

Total acţiunea "n"

                         

Evaluarea rezultatelor acţiunilor conform anexei 3, pct. 6.2 din contract

                         

Total cheltuieli Acţiuni

                         

Cheltuieli generale 4% din total acţiuni fără costuri de personal, transport, cazare, masă

                         

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

                         

* Costurile pe acţiune pot include cheltuieli de transport, cazare, masă, necesare realizării acţiunii.

Semnătură şi ştampilă beneficiar,

Întocmit, Verificat.

Data

Certificat cu realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor.

Data

Bun de plată, Data Director DCEPPA

UE, BN LEI

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 431 din data de 17 iunie 2015