HOTĂRÂRE nr. 26 din 19 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ghidului finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016
Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 78/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale,
ţinând cont de prevederile art. 64-80 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
văzând dispoziţiile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale,
luând în considerare prevederile art. 103 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale,
văzând că noţiunile de proprietar al site-ului şi de adresă de internet, utilizate de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, nu sunt explicitate suficient de legislaţia în vigoare,
În temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Ghidul finanţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, aprobat prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 22 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Atribuţiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz."
2.La articolul 5, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi înlocuiţi oricând de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii stabilite de art. 42 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016.
(4) Cererile de înregistrare a mandatarilor financiari coordonatori şi a mandatarilor financiari, depuse după data de 6 mai 2016, nu sunt luate în considerare.
…………….
(6) Înregistrarea mandatarilor financiari coordonatori şi a mandatarilor financiari se face publică în presă sau pe pagina de internet a competitorilor electorali."
3.La articolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
"d1) transmite Autorităţii Electorale Permanente raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, pentru toate circumscripţiile electorale în care formaţiunea politică participă în alegeri individual sau într-o alianţă electorală, după caz, în scris şi în format electronic;"
4.La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale nu a fost depus de către mandatarul financiar coordonator în condiţiile legii."
5.La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Alimentarea contului bancar pentru campania electorală la nivel judeţean, la nivelul sectorului municipiului Bucureşti sau la nivelul municipiului Bucureşti se poate face începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi."
6.La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile bancare deschise pentru campania electorală numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora, începând cu data depunerii propunerilor de candidaturi."
7.La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de naţionalitate română sau de altă naţionalitate decât cea română este interzisă conform legii."
8.După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:
"Art. 251
În cazul organizării unui nou tur de scrutin potrivit art. 39 alin. (1) lit. h) sau art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, limitele contribuţiilor electorale şi ale cheltuielilor electorale se reduc la jumătate."
9.La articolul 28, alineatul (1) litera a) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (Se întocmeşte un singur raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, la nivelul întregii formaţiuni politice, în care se vor înscrie informaţii despre veniturile şi cheltuielile electorale pentru fiecare circumscripţie electorală în parte, inclusiv sediul central; se semnează şi se datează de către mandatarul financiar coordonator.)
…………….
(2) Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit pentru o alianţă electorală va fi semnat şi datat de către mandatarul financiar coordonator/mandatarii financiari coordonatori al/ai formaţiunilor politice din cadrul alianţei electorale şi va fi întocmit pe baza declaraţiilor şi rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale fiecărei formaţiuni politice care face parte din alianţă."
10.După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:
"Art. 301
Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile electorale, precum şi celor efectuate la nivel central, prevăzută la art. 48 alin. (1)-(9) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor prevăzute la art. 37 şi a prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
11.La articolul 31, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate până la data încheierii campaniei electorale şi plătite până cel mai târziu la data depunerii cererii.
(4) Cererea de rambursare a cheltuielilor electorale se semnează, se datează şi se ştampilează de către reprezentantul legal al partidului politic, alianţei politice ori al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori de către persoana împuternicită conform statutului, după caz, sau se semnează şi se datează de către candidatul independent."
12.La articolul 31, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) şi (72), cu următorul cuprins:
"(71) Depunerea după data-limită a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, încălcarea obligaţiei de a depune documentele prevăzute de art. 54 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, lipsa documentelor justificative sau caracterul incomplet al acestora, precum şi nedepunerea eventualelor declaraţii şi documente suplimentare solicitate de către Autoritatea Electorală Permanentă atrag nerambursarea totală sau parţială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
(72) Autoritatea Electorală Permanentă validează sumele aferente cheltuielilor electorale pentru care au fost prezentate documentele justificative, conform legii, şi invalidează sumele aferente cheltuielilor electorale pentru care nu au fost prezentate documentele justificative, conform legii."
13.La articolul 35, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) În cazul contribuţiilor încasate şi cheltuielilor efectuate din conturile de campanie deschise la nivel judeţean, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti sau la nivelul municipiului Bucureşti, documentele privind contribuţiile electorale şi documentele justificative ale cheltuielilor electorale prevăzute la art. 34 pot fi predate, în câte un exemplar original şi o copie, în mod deconcentrat, la sediile filialelor şi birourilor judeţene ale Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarii financiari judeţeni, ai sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, pe baza unui centralizator în format xls (tipărit pe hârtie şi în format electronic)."
14.La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
(1) Mandatarii financiari coordonatori ai partidelor membre ale alianţelor electorale, în raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, îşi vor evidenţia separat contribuţiile şi cheltuielile electorale efectuate."
15.La articolul 38 tabelul nr. 5, după poziţia 30 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 31-34, cu următorul cuprins:

"31.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către mandatarul financiar coordonator a atribuţiilor care îi revin potrivit legii

Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei

32.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către mandatarul financiar desemnat la nivel judeţean, la nivelul municipiului Bucureşti sau la nivelul sectorului municipiului Bucureşti a atribuţiilor care îi revin potrivit legii

Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei

33.

Încălcarea obligaţiei de a raporta trimestrial Autorităţii Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora

Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei

34.

Încălcarea obligaţiei de a furniza în format electronic datele prevăzute la art. 47 alin. (3), precum şi declaraţiile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei

"
16.La anexa nr. 12 se introduce o notă cu următorul cuprins:
"NOTĂ:
Prin proprietar al site-ului se înţelege, cu titlu de exemplu, persoana care deţine sau administrează cu orice titlu o pagină de internet, precum şi persoana care asigură prestarea serviciilor de postare pe site sau de distribuire în mediul on-line a materialului de propagandă electorală.
Prin adresă de internet a site-ului se înţelege, cu titlu de exemplu, adresa de tip URL a paginii de internet pe care a fost postat materialul de propagandă electorală sau a platformei on-line utilizate pentru distribuirea în mediul on-line a materialului de propagandă electorală."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 388 din data de 20 mai 2016