HOTĂRÂRE nr. 531 din 8 iulie 2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unei instituţii din subordinea Ministerului Culturii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.
Art. 2
Centrul Naţional al Cinematografiei va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei pentru care se actualizează valoarea de inventar

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

4283830

Centrul Naţional al Cinematografiei

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar
(lei)

Valoarea de inventar nouă
(lei)

Baza legală

Administrator

Tipul bunului

35895

8.29.08

Sediul CNC

Suprafaţa: 3.043 mp

CF nr. 223062

MMPS, Senatul României

Ţara: România; Municipiul Bucureşti; sectorul 1; str. Demetru I. Dobrescu nr. 4-6

1993

3.981

12 777.142,41

Hotărârea Guvernului nr. 99/1993

Centrul Naţional al Cinematografiei

imobil

107098

8.30.

Imobil

Suprafaţa construită = 4.214,47 m2

Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 44.950 m2

CF nr. 107106

 

Ţara: România; Judeţul: Constanţa, comuna Limanu, satul 2 Mai

2002

5.739.396

4.272.694,57

Hotărârea Guvernului nr. 726/2002; Hotărârea Guvernului nr. 210/2013

Centrul Naţional al Cinematografiei

imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 526 din data de 15 iulie 2015