ORDIN nr. 805 din 8 iulie 2015 pentru modificarea formularului "Cec pentru ridicare numerar multiplu", prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
1.La punctul 6 de la "Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului «Cec pentru ridicare numerar multiplu»", prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Se întocmeşte în două exemplare, în lei, cu două zecimale, din care un exemplar se prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru ridicarea de numerar şi un exemplar rămâne la instituţia publică. Răspunderea pentru situaţiile în care datele înscrise de instituţia publică în cele două exemplare ale cecului pentru ridicare numerar multiplu sunt diferite revine exclusiv persoanelor desemnate de instituţia publică să semneze şi ştampileze documentul în rubrica «Instituţie publică - Semnătura şi ştampila»."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 524 din data de 14 iulie 2015