LEGE nr. 346 din 22 decembrie 2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2015, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:
I.Finanţe publice şi economie:
1.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
2.modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile;
4.modificarea art. 11 al capitolului II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
5.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
6.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
7.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8.modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
II.Dezvoltare regională şi administraţie publică:
1.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
2.modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată;
3.modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;
4.stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
5.măsuri referitoare la eficientizarea activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi întreprinderi publice cu capital de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
III.Justiţie:
1.reglementări privind statutul personalului de probaţiune;
2.modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
IV.Muncă şi protecţie socială:
1.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;
2.aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României, în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
V.Agricultură, dezvoltare rurală şi mediu:
1.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
3.modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
VI.Comunicaţii şi societate informaţională:
1.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010;
2.stabilirea tarifului de utilizare a Sistemului electronic de achiziţii publice, conform legislaţiei privind achiziţiile publice.
VII.Transporturi:
1.modificarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european;
3.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare;
4.modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
5.modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;
6.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare;
7.modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.
VIII.Cultură:
1.modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
2.modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;
3.modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
IX.Educaţie şi cercetare ştiinţifică:
- măsuri privind asigurarea eticii şi a bunei conduite în domeniile educaţiei, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.
X.Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.
Art. 2
În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 956 din data de 23 decembrie 2015