HOTĂRÂRE nr. 475 din 10 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) premierea sportivilor, antrenorilor şi a altor tehnicieni pentru rezultatele obţinute la campionatele mondiale şi europene, Jocurile Francofoniei, Jocurile paralimpice, Jocurile Mării Negre, Jocurile Europei de Sud-Est, precum şi premierea altor persoane, conform dispoziţiilor legale;"
2.La alineatul (1), după litera l) se introduc trei noi litere, literele m)-o), cu următorul cuprins:
"m) activităţi privind reabilitarea, modernizarea şi realizarea de investiţii noi în cadrul complexurilor sportive naţionale;
n) organizarea şi/sau participarea României la Jocurile Francofoniei, Jocurile paralimpice, Jocurile Mării Negre, Jocurile Europei de Sud-Est;
o) organizarea la nivel naţional a Competiţiei Jocurile Naţionale Reunite."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Nicolae Bănicioiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 438 din data de 18 iulie 2013