DECIZIE nr. 3355 din 9 noiembrie 2015 privind sancţionarea Societăţii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu amendă, precum şi cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 7 octombrie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului periodic efectuat la Societatea ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Ghiroda, Calea Lugojului nr. 54, parter, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J35/2934/2008, cod unic de înregistrare 24313498 din 11 august 2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-595/2008, reprezentată de domnul Kogl Robert în calitate de conducător executiv/administrator, a constatat următoarele:
1.Societatea nu a deschis "Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare".
Au fost încălcate astfel prevederile art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (115) clin Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2._
a)Conducătorul executiv al societăţii, domnul Kogl Robert, nu deţine un certificat de absolvire pentru programele de calificare şi pregătire continuă în domeniul asigurărilor pentru conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări;
b)Dl Alin Florentin Dicu, personal propriu cu atribuţiuni în domeniul intermedierilor, la data controlului nu îndeplinea cerinţele de pregătire profesională conform normelor în vigoare.
Au fost încălcate astfel prevederile art. 4 alin. (1) din Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi r) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Societatea ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a încheiat contractul de intermediere şi cooperare FN din 10 octombrie 2008, cu Societatea de brokeraj ASKO ASEKURANZMAKLER GmbH (autorizată în Austria).
Toate poliţele de asigurare emise în baza contractului de către ASKO ASEKURANZMAKLER GmbH (în care ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are calitatea de intermediar) sunt încheiate cu societăţi de asigurare străine autorizate în Austria şi Germania şi care au notificat Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la desfăşurarea activităţii pe teritoriul României, în baza libertăţii de a presta servicii (Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft, ERGO Versicherung AG, AXA Versicherung AG, Allianz Esa),
Au fost încălcate, astfel, prevederile art. 35 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
4.În baza Contractului de prestări servicii FN din 1 aprilie 2011 încheiat între Societatea UniCredit Leasing Corporation IFN - S.A., Societatea UniCredit Insurance Broker - S.R.L. şi Societatea ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. au fost încheiate contracte de asigurare şi prestate servicii în legătură cu regularizarea daunelor produse autovehiculelor aflate în proprietatea Societăţii UniCredit Leasing Corporation IFN - S.A.
Au fost încălcate, astfel, prevederile art. 35 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Societatea nu a întocmit Nomenclatorul arhivistic şi în consecinţă nici nu l-a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Au fost astfel încălcate prevederile art. 7 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători/reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. k) şi ale art. 39 alin. (3) lit. c) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. astfel:
1.cu amendă în cuantum de 10.000 lei (zecemii lei) în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
2.cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la data la care sunt îndeplinite de către societate următoarele măsuri:
- deschiderea "Registrului personalului propriu al brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare";
- obţinerea de către dl Kogl Robert a certificatelor de absolvire pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor pentru conducători executivi ai brokerilor de asigurări şi/sau reasigurări;
- îndeplinirea de către personalul propriu cu atribuţiuni în domeniul intermedierilor a cerinţelor de pregătire profesională conform normelor în vigoare;
- revizuirea contractelor de intermediere încheiate între Societatea ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. şi Societatea ASKO ASEKURANZMAKLER GmbH, precum şi Societatea UniCredit Insurance Broker - S.R.L. în vederea respectării prevederilor legale în vigoare;
- modificarea programului informatic în vederea întocmirii corecte a raportărilor periodice solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, astfel încât informaţiile transmise să corespundă cu evidentele financiar-contabile şi tehnico-operative ale Societăţii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.;
- întocmirea şi transmiterea la Autoritatea de Supraveghere Financiară a Nomenclatorului arhivistic, aprobat de Arhivele Naţionale.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice şi/sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
(1)Împotriva prezentei decizii, Societatea ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 24 noiembrie 2015