ORDIN nr. 227 din 16 februarie 2016 pentru aprobarea publicării Scrisorii de acord, semnată la Bruxelles la 14 septembrie 2015 şi la Bucureşti la 16 noiembrie 2015, între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi România privind asistenţa financiară nerambursabilă, în valoare de 488.100 dolari SUA, acordată României sub forma unui grant destinat întăririi responsabilităţii financiare în sectorul public
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă publicarea Scrisorii de acord*), semnată la Bruxelles la 14 septembrie 2015 şi la Bucureşti la 16 noiembrie 2015, între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi România privind asistenţa financiară nerambursabilă, în valoare de 488.100 dolari SUA, acordată României sub forma unui grant destinat întăririi responsabilităţii financiare în sectorul public, implementat de Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

___
*)Traducere.
ANEXĂ:
PARTEA 1:
Banca Mondială
Europa Centrală şi Ţările Baltice
Regiunea Europa şi Asia Centrală
Bruxelles, Belgia
Bl. Marnix nr. 17, etaj 2, 1000
Fax (32 2) 504 09 94/Tel. (32 2) 504 09 99
14 septembrie 2015
Domnului Eugen Orlando Teodorovici,
ministrul finanţelor publice
Bucureşti, România
Ref.: România - Grant destinat întăririi responsabilităţii financiare în sectorul public
Grant nr. TF018442
Excelenţă,
Ca răspuns la cererea de asistenţă financiară efectuată în numele României (Primitorul), am plăcerea să vă informez că Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca Mondială), în calitate de administrator al asistenţei financiare nerambursabile acordate de donorii acesteia (Donori) în cadrul Fondului fiduciar programatic multidonor destinat managementului finanţelor publice pentru Europa şi Asia Centrală, propune să acorde României (Primitorul) o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de până la patrusuteoptzeci şi opt mii o sută dolari americani (U.S. dolari 488.100) (Grantul), în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în această scrisoare de acord (Acordul), care include anexa ataşată, pentru finanţarea proiectului descris în anexă (Proiectul).
Acest Grant este finanţat din Fondul fiduciar la care s-a făcut referire mai sus, în cadrul căruia Banca Mondială primeşte contribuţii periodice de la donori. Conform prevederilor secţiunii 3.02 din Condiţiile standard (astfel cum sunt definite în anexa la acest Acord), obligaţiile de plată ale Băncii Mondiale în legătură cu acest Acord sunt limitate la suma fondurilor puse la dispoziţia acesteia de către Donori în cadrul fondului fiduciar menţionat, iar dreptul Primitorului de a efectua trageri în cadrul Grantului sunt condiţionate de disponibilitatea acestor fonduri.
Primitorul, prin confirmarea acordului său mai jos, certifică că este autorizat să încheie acest Acord şi să realizeze Proiectul conform termenilor şi condiţiilor stabilite sau la care se face referire în prezentul Acord.
Vă rugăm să confirmaţi acordul Primitorului cu privire la cele de mai sus, prin semnarea şi datarea Acordului de către un reprezentant autorizat al Primitorului şi returnarea unui exemplar al acestuia către Banca Mondială. După primirea de către Banca Mondială a unui exemplar contrasemnat, Acordul va intra în vigoare începând cu data contrasemnării; cu toate acestea, sub rezerva faptului că oferta privind prezentul Acord va fi considerată retrasă, dacă Banca Mondială nu primeşte exemplarul contrasemnat al Acordului în termen de 90 zile de la data semnării de către Banca Mondială, în cazul în care Banca Mondială nu va fi stabilit o altă dată ulterioară în acest scop.

Cu stimă,

BANCA INTERNAŢIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Christian Bodewig

pentru director de ţară

Europa Centrală şi Ţările Baltice

Regiunea Europa şi Asia Centrală

PARTEA 2:
De acord:
ROMÂNIA
Prin:
Nume: Eugen Orlando Teodorovici
Funcţie: ministrul finanţelor publice
Data: 16 noiembrie 2015
Grant nr. TF018442
- ANEXĂ
Art. I: Condiţii standard; definiţii
1.01.Condiţii standard. Condiţiile standard pentru granturi acordate de Banca Mondială din diferite fonduri, din 15 februarie 2012 (Condiţii standard), fac parte integrantă din prezentul Acord.
1.02.Definiţii. în cazul în care contextul nu cere altfel, termenii scrişi cu majusculă utilizaţi în acest Acord au înţelesurile atribuite acestora în Condiţiile standard sau în prezentul acord.
Definiţiile următoare vor avea înţelesurile de mai jos.
a)FEG - DPL înseamnă seriile în cadrul programului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică, în cadrul Acordului de împrumut nr. 8382 - RO încheiat între Bancă şi Primitor.
b)MFP înseamnă Ministerul Finanţelor Publice.
c)PBR înseamnă programare bugetară pe bază de indicatori de rezultat.
d)Regulament operaţional înseamnă setul de regulamente şi proceduri ale Băncii din 17 decembrie 2010, aplicabile Fondului fiduciar programatic multidonor destinat managementului finanţelor publice pentru Europa şi Asia Centrală, care conţine, printre altele: criteriile de eligibilitate a ţărilor, procesul de aprobare a granturilor, pragurile de finanţare aferent Cheltuielilor Eligibile şi aranjamentele de guvernanţă aplicabile, astfel cum acestea pot fi amendate periodic de comun acord între Donori şi Banca Mondială.
Art. II: Realizarea Proiectului
2.01.Descrierea şi obiectivele Proiectului. Obiectivul Proiectului este de a asigura sprijin direct în vederea implementării măsurilor din cadrul programului FEG-DPL, pentru întărirea managementului financiar prin îmbunătăţirea eficienţei cheltuielilor publice şi a performanţelor financiare ale societăţilor cu capital de stat.
Proiectul cuprinde următoarele părţi:
- Partea A - Introducerea programării bugetare pe bază de indicatori de rezultat (PBR)
Asigurarea de servicii de consultanţă, instruire şi echipamente pentru Primitor pentru: (i) alocarea mai eficientă a resurselor prin elaborarea unor linii directoare metodologice relevante şi sprijin pentru elaborarea, execuţia şi raportarea bugetului pe bază de indicatori de performanţă şi de rezultat; (ii) realizarea unor proiecte-pilot privind elaborarea bugetului pe bază de indicatori de rezultat în două ministere; (iii) dezvoltarea unor propuneri pentru corelarea clasificaţiei bugetare cu bugetarea pe bază de indicatori de rezultat; (iv) realizarea de activităţi pentru întărirea capacităţii instituţionale de informare cu partenerii relevanţi.
- Partea B - Îmbunătăţirea calităţii guvernanţei şi raportării financiare (RF) a societăţilor cu capital de stat
Asigurarea de servicii de consultanţă, instruire şi echipamente pentru Primitor pentru: (i) elaborarea unor linii directoare strategice şi tehnice în vederea îmbunătăţirii calităţii guvernanţei şi raportării financiare a societăţilor cu capital de stat; (ii) aplicarea noilor linii directoare sub forma unor proiecte - pilot şi realizarea instruirii aferente, în cel mult trei (3) societăţi cu capital de stat; (iii) realizarea activităţilor de instruire a Ministerului Finanţelor Publice pentru îndeplinirea atribuţiei acestuia de monitorizare financiară; (iv) realizarea activităţilor de întărire a capacităţii pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative a societăţilor cu capital de stat şi pentru acordarea de asistenţă părţilor implicate cu privire la evaluarea managementului şi a indicatorilor de performanţă a societăţilor cu capital de stat; şi (v) evaluarea actualelor standarde de raportare financiară (RF) prin comparaţie cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS).
- Partea C: Managementul, monitorizarea şi evaluarea Proiectului
Sprijinirea MFP şi a echipei de management al Proiectului cu privire la managementul, monitorizarea, evaluarea şi raportările în cadrul Proiectului
2.02.Generalităţi privind realizarea proiectului. Primitorul declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului. În acest scop, Primitorul va realiza Proiectul, prin MFP, în conformitate cu prevederile: (a) articolului II din Condiţiile standard; (b) a "Liniilor directoare privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei în proiectele finanţate din împrumuturile BIRD şi din creditele şi granturile AID" din 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011 ("Liniile directoare privind anticorupţia") şi c) prezentul articol II.
2.03.Aranjamente instituţionale şi alte aranjamente
a)Primitorul va realiza proiectul prin intermediul unei echipe de management al Proiectului (cu maximum 25 de persoane) înfiinţată în cadrul MFP.
b)Pe toată durata implementării Proiectului, Primitorul, prin MFP, va asigura funcţională şi va menţine echipa de management al Proiectului cu funcţii, componenţă şi resurse acceptabile Băncii Mondiale, în vederea realizării eficiente a Proiectului.
2.04.Monitorizarea, evaluarea şi raportarea Proiectului
a)Primitorul va monitoriza şi va evalua progresul Proiectului şi va pregăti rapoarte la fiecare (4) patru luni, începând cu data semnării Acordului de Grant de către ambele părţi, în conformitate cu prevederile secţiunii 2.06 din Condiţiile standard şi pe baza indicatorilor conveniţi cu Banca Mondială. Fiecare Raport al Proiectului va acoperi acea perioadă, pe care Banca Mondială o va indica în solicitarea sa şi va fi transmis Băncii Mondiale în cel mult o lună de la data acestei solicitări.
b)Primitorul, la cererea Băncii Mondiale, va întocmi Raportul de finalizare, conform prevederilor secţiunii 2.06 din Condiţiile standard. Raportul de finalizare va fi transmis Băncii Mondiale în cel mult (6) şase luni de la data-limită de tragere.
2.05.Management financiar
a)Primitorul se va asigura că se menţine un sistem de management financiar, conform prevederilor secţiunii 2.07 din Condiţiile standard.
b)Primitorul se va asigura că rapoartele financiare intermediare neauditate aferente Proiectului sunt întocmite şi transmise Băncii Mondiale în termen de cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui semestru calendaristic, acoperind acel semestru, într-un format şi cu un conţinut satisfăcătoare Băncii Mondiale.
c)Primitorul va avea Situaţiile Financiare auditate în conformitate cu prevederile secţiunii 2.07 (b) a Condiţiilor standard. Fiecare audit al Situaţiilor Financiare va acoperi întreaga perioadă în care se fac trageri din Grant. Situaţiile Financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi transmise Băncii Mondiale în termen de cel mult şase luni de la sfârşitul acelei perioade.
2.06.Achiziţii
a)Generalităţi. Toate bunurile, serviciile, altele decât cele de consultanţă, şi serviciile de consultanţă necesare Proiectului şi care urmează a fi finanţate din sumele Grantului vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele stabilite sau la care se face referire în:
(i)secţiunea I din "Liniile directoare: achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă, în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID, de către împrumutaţii Băncii Mondiale" datat ianuarie 2011, revizuit în iulie 2014 ("Liniile directoare de achiziţii"), în cazul bunurilor şi serviciilor, altele decât cele de consultanţă;
(ii)secţiunea I şi IV din Liniile directoare: selectarea şi angajarea consultanţilor de către împrumutaţii Băncii Mondiale în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor şi granturilor AID de către împrumutaţii Băncii Mondiale din ianuarie 2011, revizuite în iulie 2014 ("Liniile directoare pentru servicii de consultanţă") în cazul serviciilor de consultanţă; şi
(iii)prevederile acestei secţiuni, ca fiind aceleaşi cu cele care vor fi elaborate în planul de achiziţii al Proiectului, întocmit şi actualizat periodic de Primitor, în conformitate cu paragraful 1.18 din Liniile directoare pentru achiziţii şi paragraful 1.25 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţă ("Planul de achiziţii").
b)Definiţii. Termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în următoarele paragrafe ale acestei secţiuni pentru a descrie metodele de achiziţie specifice sau metodele de revizuire de către Banca Mondială a contractelor specifice se referă la metodele corespondente descrise în secţiunile II şi III ale Liniilor directoare de achiziţii sau secţiunile II, III, IV şi V ale Liniilor directoare pentru servicii de consultanţă, după caz.
c)Metode specifice de achiziţie a bunurilor şi serviciilor, altele decât cele de consultanţă. Bunurile şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, vor fi achiziţionate în baza contractelor atribuite prin cumpărare şi contractare directă.
d)Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă
(i)Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în subparagraful (ii) de mai jos, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza selecţiei bazate pe calitate şi cost.
(ii)Următoarele metode pot fi utilizate pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă, pentru acele activităţi care sunt specificate în Planul de achiziţii: (A) Selecţia pe baza costului cel mai mic; (B) Selecţie pe baza unui buget fix; (C) Selecţie pe baza calităţii; (D) Selecţie pe baza calificării consultanţilor; (E) Selecţia din sursă unică şi (F) Selecţia de consultanţi individuali.
e)Analizarea de către Banca Mondială a deciziilor privind achiziţiile. Planul de achiziţii va stabili acele contracte care vor face obiectul Analizei anterioare a Băncii Mondiale. Toate celelalte contracte vor fi supuse unei Analize ulterioare a Băncii Mondiale.
Art. III: Tragerea sumelor Grantului
3.01.Cheltuieli eligibile. Primitorul poate trage sumele grantului în conformitate cu prevederile: (a) articolului III din Condiţiile standard; (b) ale acestei secţiuni; şi (c) ale acelor instrucţiuni suplimentare pe care Banca Mondială le poate specifica prin notificare Primitorului (inclusiv "Liniile directoare ale Băncii Mondiale pentru trageri în cadrul proiectelor" din mai 2006, astfel cum au fost revizuite periodic de Banca Mondială şi care se vor aplica prezentului Acord conform acestor instrucţiuni), în vederea finanţării cheltuielilor eligibile astfel cum sunt prevăzute în tabelul următor. Tabelul specifică categoriile eligibile care pot fi finanţate din sumele grantului ("Categorie"), alocarea sumelor grantului pe fiecare categorie şi procentul de cheltuieli care va fi finanţat pentru cheltuieli eligibile din fiecare categorie:

Categorie

Suma din grant alocată
(exprimată în dolari SUA)

Procentul de cheltuieli care va fi finanţat
(inclusiv taxele)

(1) Bunuri, Servicii de consultanţă (inclusiv auditul), Instruire şi Costuri operaţionale

488.100

100%

SUMA TOTALA

488.100

 
3.02.Pentru scopurile acestui tabel:
a)termenul "instruire" înseamnă cheltuielile (altele decât cele pentru servicii de consultanţă) efectuate în legătură cu activităţile de instruire din cadrul Proiectului şi cuprinde cheltuielile referitoare la organizarea, efectuarea sau participarea la evenimente de instruire cum ar fi ateliere de lucru, seminare, conferinţe, incluzând costuri pentru închirierea spaţiilor şi a echipamentului necesar pentru instruire, costuri pentru materiale şi consumabile aferente instruirii, costuri pentru catering, costuri pentru servicii de traducere şi interpretare şi vizite de studiu într-o sumă care nu depăşeşte pragul de finanţare stabilit pentru această cheltuială eligibilă conform Regulamentului operaţional;
b)termenul "costuri operaţionale" înseamnă costuri efectuate în contul implementării Proiectului, cuprinzând: costuri aferente publicării anunţurilor de licitaţie, costuri pentru traducere şi interpretare (altele decât cele referitoare la acţiunile pentru instruire menţionate mai sus), consumabile de birou, cheltuieli de deplasare şi diurne pentru participanţii la instruire în cadrul Proiectului, inclusiv cazare şi transport; comisioane bancare, diferenţe de curs valutar şi comunicaţii.
3.03.Condiţii de tragere. Fără a contraveni prevederilor secţiunii 3.01 din acest Acord, nicio tragere nu va fi făcută pentru plăţi efectuate anterior datei prezentului Acord.
3.04.În cazul în care Banca nu stabileşte altfel, Primitorul se va asigura că sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor eligibile în cadrul proiectului nu depăşesc pragurile financiare stabilite pentru acele cheltuieli eligibile în cadrul Regulamentului operaţional.
3.05.Perioada de tragere. Data-limită de tragere la care s-a făcut referire în secţiunea 3.06 (c) din Condiţiile standard este 30 noiembrie 2016.
Art. IV: Reprezentanţii Primitorului. Adrese
4.01.Reprezentantul Primitorului. Reprezentantul Primitorului la care se face referire în secţiunea 7.02 din Condiţiile standard este ministrul finanţelor publice.
4.02.Adresa Primitorului. Adresa Primitorului la care se face referire în secţiunea 7.01 a Condiţiilor standard este:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, România
Fax: 40(0) 21 312.25.09
4.03.Adresa Băncii Mondiale. Adresa Băncii la care s-a făcut referire în secţiunea 7.01 a Condiţiilor standard este:
International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America

Cable:

INTBAFRAD Washington, D.C.

Telex:

248423 (MCI) or 64145 (MCI)

Facsimile:

1-202-477-6391

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 160 din data de 2 martie 2016