Având în vedere prevederile:
- art. 8 lit. g) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012;
- art. 134 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 şi 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2016.
Art. 5
Până la data de 1 noiembrie 2016, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi de a publica pe pagina proprie de internet situaţia privind indicatorii de performanţă aferenţi perioadei 1 ianuarie 2016-30 septembrie 2016, întocmită în conformitate cu prevederile legale existente până la data intrării în vigoare a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin prezentul ordin.
Art. 6
De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la data de 1 octombrie 2016, operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia de a efectua configurările necesare sistemelor informatice şi ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţia şi de sistem al gazelor naturale.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 919 din data de 11 decembrie 2015