HOTĂRÂRE nr. 718 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 3, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei Generale Anticorupţie şi pentru poliţiştii de poliţie judiciară detaşaţi ta Direcţia Naţională Anticorupţie."
2.În anexa nr. 3, la articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Elementele de identificare specifice pentru insignele poliţiştilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări sunt prevăzute în modelul din figura 6, cele pentru insignele poliţiştilor din cadrul Poliţiei Române, din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă şi pentru poliţiştii de poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie sunt prevăzute în modelul din figura 7, iar cele pentru insignele poliţiştilor din cadrul Poliţiei de Frontieră Române sunt prevăzute în modelul din figura 8."
3.În anexa nr, 3A, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
"Art. 21
Legitimaţia pentru poliţiştii de poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie este confecţionată în sistem duplex faţă-verso, cu următorul conţinut:
I. Pe faţa legitimaţiei:
a) în partea de sus central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL AFACERILOR INTERNE;
b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMAŢIE;
c) colţul din stânga sus este barat cu tricolorul României;
d) în colţul din dreapta sus - stema României;
e) în colţul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color, în ţinuta de reprezentare;
f) în colţul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date:
1.gradul profesional al titularului;
2.numele titularului, prenumele tatălui acestuia şi prenumele titularului.
II. Pe versoul legitimaţiei;
a) în partea de sus, central, pe rândul întâi - POLIŢIE JUDICIARĂ; pe rândul al doilea - Direcţia Naţională Anticorupţie; pe rândul al treilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimaţiei;
b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria, formată din 3 litere, şi numărul legitimaţiei, format din maximum 5 cifre, menţiunea - VALABILĂ PÂNĂ LA, sub care se centrează data valabilităţii formată din zi, lună, an;
c) aliniat la dreapta - MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, pe rândul următor, centrat - semnătura scanată aparţinând ministrului afacerilor interne;
d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Afacerilor Interne;
e) central, pe rândul al treilea, sub siglă - caseta cu nivelul de acces, iar pe rândul patru - codul numeric personal al titularului legitimaţiei."
4.În anexa nr 3A, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Modelul legitimaţiilor de serviciu şi cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile 1-3 din prezenta anexă.
(2) Figurile 1-3*) fac parte integrantă din prezenta anexă.
*)Figurile 1-3 sunt reproduse în facsimil."
5.În anexa nr. 3A, după figura 2 se introduce o nouă figură, figura 3, având conţinutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:
Figura 3
POLIŢIA JUDICIARĂ - Direcţia Naţională Anticorupţie
(Acces limitat)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 689 din data de 11 septembrie 2015