ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Ţinând cont de necesitatea implementării unor măsuri în vederea înlăturării cauzelor ce au determinat declanşarea procedurilor de infringement din domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile,
întrucât neconformarea la prevederile dreptului Uniunii Europene în domeniu va avea drept consecinţă declanşarea etapei contencioase a procedurilor de infringement în cauzele deschise împotriva ţării noastre în ceea ce priveşte restricţionarea accesului operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile,
ţinând seama că potrivit graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, România trebuie să atingă nivelul minim al accizelor pentru motorină la 1 ianuarie 2013,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 20621, alineatele (2) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Deţinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost plătite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal.
...........................................................
(8) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către aeronave sau nave, în condiţiile prevăzute în normele metodologice."
2.La articolul 20622 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) capacitatea maximă de producţie a instalaţiilor şi utilajelor în 24 de ore, în cazul locului propus pentru producţia produselor accizabile, şi/sau capacitatea de depozitare, în cazul locului propus pentru depozitarea exclusivă a produselor accizabile, declarate pe propria răspundere de persoana fizică ori de administratorul persoanei juridice care intenţionează să fie antrepozitar autorizat."
3.La articolul 20623 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, deţinerea, primirea şi/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an trebuie să fie mai mare decât limitele prevăzute în normele metodologice, diferenţiate în funcţie de grupa de produse depozitate şi de accizele aferente produselor depozitate;"
4.La articolul 20624 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) perioada de valabilitate a autorizaţiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani."
5.La articolul 20628 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita prevăzută în normele metodologice, potrivit prevederilor art. 20623 alin. (1) lit. a);"
6.La articolul 20651, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Livrarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozite fiscale ori din locaţia în care acestea au fost recepţionate de către destinatarul înregistrat se efectuează numai în momentul în care furnizorul deţine documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului înregistrat, şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse energetice efectiv livrate de aceştia, în decursul lunii precedente."
7.La articolul 20651, alineatul (6) se abrogă.
8.La articolul 20654, alineatele (4) şi (41) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) Garanţia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacităţilor tehnologice de producţie pentru antrepozitul de producţie nou-înfiinţat, respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrărilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacităţilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nou-înfiinţat. Pentru antrepozitarii autorizaţi, valoarea garanţiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente ieşirilor de produse accizabile din ultimul an, iar în cazul antrepozitului fiscal de producţie, valoarea garanţiei nu poate fi mai mică de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacităţilor tehnologice de producţie. Tipul, modul de calcul, valoarea şi durata garanţiei vor fi prevăzute în normele metodologice.
(41) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate."
9.La articolul 2213 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege sau depunerea cu date incomplete ori nereale a situaţiilor de raportare reglementate în prezentul titlu;"
10.La titlul VII, în anexa nr. 1, la nr. crt. 12 "Motorină", nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi de 391 euro/tonă, respectiv 330,395 euro/1.000 litri.
Art. II
Autorizaţiile de antrepozit fiscal valabile, deţinute de operatori economici, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, îşi prelungesc de drept valabilitatea cu o perioadă de 2 ani de la data expirării perioadei de valabilitate.
Art. III
Prevederile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013.
Art. IV
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 857 din data de 18 decembrie 2012