HOTĂRÂRE nr. 273 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 101/2009,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 şi la Bucureşti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/2008, aprobată prin Legea nr. 101/2009.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Emanoil Radu Dascălu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

_______
*) Traducere.
ANEXA nr. 1:
Banca Europeană de Investiţii
Trimis prin DHL
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti
România
În atenţia domnului Attila Gyorgy,
secretar de stat
JUII/SEE/AIA/AMC
Luxemburg, 12 noiembrie 2015
Ref: Facilitatea de cofinanţare CSNR (FI Nr. 24.683)
Amendamentul nr. 2 la Contractul de credit
Stimaţi domni,
Se face referire la:
(i)Contractul de credit definit mai sus;
(ii)scrisoarea dumneavoastră din data de 31 iulie 2015.
1.INTERPRETARE
Dacă nu sunt definiţi altfel, termenii scrişi cu majuscule utilizaţi în această scrisoare au aceeaşi semnificaţie ca cea care le-a fost atribuită în Contractul de credit. Trimiterile la Articole din această scrisoare sunt trimiteri la Articolele din Contractul de credit.
În această scrisoare:
"Data intrării în vigoare" înseamnă data la care Banca confirmă Împrumutatului, în scris (inclusiv prin poşta electronică sau alte mijloace electronice), că Banca a primit, în mod satisfăcător pentru ea, ca formă şi conţinut, două (2) exemplare originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător în numele Împrumutatului, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior şi o copie a oricărei altei autorizări sau a altui document, opinie sau asigurare pe care Banca o consideră necesară sau dezirabilă (dacă a notificat în mod corespunzător Împrumutatul în acest sens) în legătură cu încheierea şi efectuarea tranzacţiei prevăzute în această scrisoare sau cu valabilitatea şi aplicabilitatea acestei scrisori.
2.AMENDAMENTE LA CONTRACTUL DE CREDIT
Producând efecte de la Data intrării în vigoare, Contractul de credit va fi amendat după cum urmează:
a)Articolul 1.01B
În Articolul 1.01B data "31 decembrie 2015" se înlocuieşte cu data "31 martie 2017".
b)Articolul 1.02A
În Articolul 1.02A, data "31 decembrie 2015" se înlocuieşte cu data "31 decembrie 2017".
c)Articolul 1.02B
În Articolul 1.02B data "31 august 2015" se înlocuieşte cu data "31 august 2017".
d)Anexa B - Definiţiile EURIBOR şi LIBOR
Actuala Anexă B va fi înlocuită de o nouă Anexă B, prevăzută ca anexă la acest Amendament nr. 2 la Contractul de credit.
3.CONTINUAREA OBLIGAŢIILOR
Prevederile Contractului de credit vor continua, dacă această scrisoare nu stipulează altfel, având forţă şi efecte depline.
Împrumutatul confirmă şi acceptă că, în afara celor prevăzute şi agreate prin prezentul, această scrisoare nu constituie o derogare din partea Băncii sau un amendament al celorlalţi termeni sau condiţii din Contractul de credit. Banca îşi rezervă oricare dintre şi toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în cadrul acestui Contract de credit şi potrivit legislaţiei aplicabile.
Împrumutatul va face, la solicitarea Băncii şi pe cheltuiala sa proprie, toate demersurile şi toate acţiunile necesare sau dezirabile pentru intrarea în vigoare a amendamentelor efectuate sau ce urmează a fi efectuate ca urmare a acestei scrisori.
4.LEGISLAŢIA ŞI JURISDICŢIA APLICABILE
Prezenta scrisoare va fi guvernată de legea Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părţile semnatare se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori către Bancă, în atenţia Dnei Angela Iacomucci (tel. +352 4379 83466, e-mail: a.iacomucci@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, purtând data şi semnătură autorizată în numele şi pentru România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitatea sa de Împrumutat, împreună cu o copie legalizată a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă acestea nu au fost deja furnizate, până cel târziu la data de 15 decembrie 2015. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a confirma, prin notificarea Împrumutatului, dacă acceptul faţă de această scrisoare al Împrumutatului este considerat sau nu a fi valabil exprimat de către Împrumutat.
Cu stimă,

Banca Europeană de Investiţii

Dietmar Michael Dumlich

Massimo Novo

Agreat şi acceptat pentru şi în numele României,
reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice,
în calitate de Împrumutat
Attila Gyorgy,
secretar de stat
Data: 25 noiembrie 2015
ANEXA nr. 11: Anexă la Amendamentul nr. 2 la Contractul de credit
(- Anexa B la Contract)
Definiţiile EURIBOR şi LIBOR
A.EURIBOR
"EURIBOR" înseamnă:
(a)pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata Afişată (definită mai jos) pe termen de o lună;
(b)pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care este disponibilă o Rată Afişată, Rata Afişată pe un termen ce corespunde numărului de luni; şi
(c)pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună, pentru care o Rată Afişată nu este disponibilă rata rezultată prin interpolarea liniară a două Rate Afişate, una dintre acestea fiind aplicabilă unei perioade imediat mai scurte şi cealaltă unei perioade imediat mai lungi decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se iau ratele sau pentru care se interpolează ratele fiind "Perioada Reprezentativă").
În sensul paragrafelor (b) şi (c) de mai sus, "disponibilă" înseamnă ratele, pentru scadenţe date, calculate şi publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau de oricare alt prestator de servicii selectat de Institutul pentru Pieţele Europene de Capital (EMMI), sub sponsorizarea EMMI şi EURIBOR ACI, sau a oricărui altui succesor la acea funcţie a EMMI şi EURIBOR ACI determinat de Bancă.
"Rată Afişată" înseamnă rata dobânzii la depozitele în euro pe perioada relevantă, publicată la ora 11,00, ora Bruxelles-ului, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă din ziua ("Data de Refixare") care cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare Relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe Pagina EURIBOR 01 a Reuters sau pe pagina succesoare acesteia, sau, în absenţa sa, în orice alt mijloc de publicare ales în acest scop de către Bancă.
Dacă această Rată Afişată nu este astfel publicată, Banca va solicita sediilor principale ale patru bănci majore din zona euro, selectate de către Bancă, să ofere cotaţii pentru rata pe care o oferă fiecare dintre ele pentru depozitele în euro în sume comparabile la ora 11,00 aproximativ, ora Bruxelles-ului, în data de Refixare, băncilor principale pe piaţa interbancară din zona euro pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.
Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata pentru acea Dată de Refixare va fi media aritmetică a cotaţiilor.
Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii, rata pentru acea Dată de Refixare va fi media aritmetică a ratelor cotate de băncile principale din zona euro selectate de către Bancă, la ora 11,00 aproximativ, ora Bruxelles-ului, în ziua ce cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare Relevante după Data de Refixare, pentru împrumuturile în euro în sumă comparabilă pentru Băncile Principale europene pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.
Dacă rata ce rezultă din cele de mai sus este sub zero, EURIBOR va fi zero.
Dacă nu există nicio rată conform celor descrise mai sus, EURIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) calculată de către Bancă pentru a include toate costurile suportate de către Bancă pentru finanţarea tranşei relevante, pe baza ratei de referinţă aplicabile la acel moment generate intern de către Bancă sau pe baza unei metode alternative de determinare a ratei stabilite în mod rezonabil de către Bancă.
B.LIBOR Dolar SUA
"LIBOR" înseamnă, pentru dolar SUA
(a)pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata Afişată pentru termen de o lună;
(b)pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni pentru care există Rată Afişată, Rata Afişată aplicabilă la un termen ce corespunde numărului de luni; şi
(c)pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună pentru care nu există Rată Afişată, rata ce rezultă din interpolarea liniară a două Rate Afişate, una dintre acestea fiind aplicabilă unei perioade imediat mai scurte şi cealaltă unei perioade imediat mai lungi decât durata perioadei relevante
(perioada pentru care se ia rata sau pentru care se interpolează ratele fiind "Perioada Reprezentativă").
În sensul paragrafelor (b) şi (c) de mai sus, "disponibilă" înseamnă "calculată şi publicată" sub egida ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui succesor la funcţia ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) pentru maturităţile date.
"Rata Afişată" înseamnă rata dobânzii la depozite în dolari SUA pentru perioada relevantă, stabilită de ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui succesor la funcţia ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) şi comunicată de furnizorii de ştiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la un moment ulterior acceptabil pentru Bancă din ziua ("Data de Refixare") ce cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare în Londra înainte de prima zi a perioadei relevante.
Dacă o astfel de Rată Afişată nu este comunicată de niciun furnizor de ştiri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita sediilor principale din Londra ale 4 (patru) bănci majore de pe piaţa interbancară londoneză, selectate de către Bancă, să ofere cotaţii pentru rata pe care o oferă fiecare dintre ele pentru depozitele în dolari SUA în sume comparabile la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în Data de Refixare, băncilor principale de pe piaţa interbancară londoneză pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor oferite.
Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii, Banca va solicita sediilor principale din New York ale 4 (patru) bănci majore de pe piaţa interbancară din New York, selectate de către Bancă, să ofere cotaţii pentru rata pe care o oferă fiecare dintre ele pentru depozitele în dolari SUA în sume comparabile la ora 11,00 aproximativ, ora New York-ului, în ziua care cade cu 2 (două) Zile Lucrătoare în New York după data de Refixare, băncilor principale de pe piaţa europeană pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.
Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor oferite.
Dacă rata ce rezultă din cele de mai sus este sub zero, LIBOR va fi zero.
Dacă nu există nicio rată conform celor descrise mai sus, LIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) calculată de către Bancă pentru a include toate costurile suportate de către Bancă pentru finanţarea tranşei relevante, pe baza ratei de referinţă aplicabile la acel moment generate intern de către Bancă sau pe baza unei metode alternative de determinare a ratei stabilite în mod rezonabil de către Bancă.
C.LIBOR Liră Sterlină
"LIBOR" înseamnă, pentru liră sterlină:
(a)pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, Rata Afişată pentru un termen de o lună;
(b)pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună, pentru care o Rată Afişată nu este disponibilă, Rata Afişată aplicabilă pentru un termen ce corespunde numărului de luni; şi
(c)pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună, pentru care o Rată Afişată nu este disponibilă, rata rezultată prin interpolarea liniară a două Rate Afişate, una dintre acestea fiind aplicabilă unei perioade imediat mai scurte şi cealaltă unei perioade imediat mai lungi decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau pentru care se interpolează ratele fiind "Perioada Reprezentativă").
În sensul paragrafelor (b) şi (c) de mai sus, "disponibilă" înseamnă "calculată şi publicată" sub egida ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui succesor la funcţia ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) pentru maturităţile date.
"Rata Afişată" înseamnă rata dobânzii la depozite în Lire Sterline pentru perioada relevantă, stabilită de ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui succesor la funcţia ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) şi comunicată de furnizorii de ştiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la un moment ulterior acceptabil pentru Bancă din ziua ("Data de Refixare") în care începe perioada relevantă sau, dacă acea zi nu este o Zi Lucrătoare în Londra, din ziua imediat următoare ce este Zi Lucrătoare în Londra.
Dacă o astfel de Rată Afişată nu este comunicată de niciun furnizor de ştiri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita sediilor principale din Londra ale 4 (patru) bănci majore de pe piaţa interbancară londoneză, selectate de către Bancă, să ofere cotaţii pentru rata pe care o oferă fiecare dintre ele pentru depozitele în lire sterline în sume comparabile la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în Data de Refixare, băncilor principale de pe piaţa interbancară londoneză pentru o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor oferite.
Dacă sunt oferite mai puţin de 2 (două) cotaţii, rata va fi media aritmetică a ratelor oferite la ora 11,00 aproximativ, ora Londrei, în Data de Refixare, de către bănci mari din Londra (selectate de către Bancă) pentru împrumuturi în lire sterline în sumă comparabilă unor bănci principale europene pentru o perioadă de timp egală cu Perioada Reprezentativă.
Dacă rata ce rezultă din cele de mai sus este sub zero, LIBOR va fi zero.
Dacă nu există nicio rată conform celor descrise mai sus, LIBOR va fi rata (exprimată ca procent pe an) calculată de către Bancă pentru a include toate costurile suportate de către Bancă pentru finanţarea tranşei relevante, pe baza ratei de referinţă aplicabile la acel moment generate intern de către Bancă sau pe baza unei metode alternative de determinare a ratei stabilite în mod rezonabil de către Bancă.
D.ASPECTE GENERALE
În sensul definiţiilor date mai sus:
(a)"Zi lucrătoare în Londra" înseamnă o zi în care băncile sunt deschise şi au program normal în Londra, iar "Zi Lucrătoare în New York" înseamnă o zi în care băncile sunt deschise şi au program normal în New York.
(b)Toate procentele rezultate din calculele descrise în această Anexă vor fi rotunjite, dacă este cazul, la cea mai apropiată sută de miime dintr-un punct procentual, jumătăţile fiind rotunjite în sus.
(c)Banca îl va informa fără întârziere pe Împrumutat în legătură cu cotaţiile primite de către ea.
(d)În cazul în care vreuna dintre prevederile de mai sus devine neconformă cu prevederile adoptate sub egida EMMI şi EURIBOR ACI (sau a oricărui altui succesor la acea funcţie a EMMI şi EURIBOR ACI determinat de Bancă) în legătură cu EURIBOR sau sub egida ICE Benchmark Administration Limited (sau a oricărui altui succesor la acea funcţie a ICE Benchmark Administration Limited determinat de Bancă) în legătură cu LIBOR, Banca poate amenda, cu notificarea Împrumutatului, acea prevedere pentru a o alinia cu aceste alte prevederi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 303 din data de 20 aprilie 2016