DECIZIE nr. 400 din 28 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Augustin Zegrean

- preşedinte

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Valentina Bărbăţeanu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2711 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea "Victor Construct" - S.R.L. din Botoşani în Dosarul nr. 462/64/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.205D/2014 al Curţii Constituţionale.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că îşi menţine valabilitatea jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, reprezentată, de exemplu, de Decizia nr. 282 din 27 martie 2012 sau Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Încheierea din 30 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 462/64/2014, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2711 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea "Victor Construct" - S.R.L. din Botoşani într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva unei decizii emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor privind contestaţia formulată în contradictoriu cu unitatea administrativ-teritorială judeţul Covasna (intimată - autoritate contractantă) în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă a contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia unor lucrări de construcţii şi instalaţii pentru proiectul "Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» - Sfântu Gheorghe".
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că garanţia de bună conduită reglementată prin textul de lege criticat aduce atingere caracterului gratuit al procedurii administrativ-jurisdicţionale, statuat în art. 21 alin. (4) din Legea fundamentală. Aceasta, deoarece, potrivit art. 2711 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, neconstituirea garanţiei înainte de depunerea contestaţiei duce la respingerea acesteia de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Arată că, în reglementarea anterioară, garanţia de participare trebuia constituită de operatorul economic pentru a putea participa la procedură, independent de decizia acestuia de a contesta sau nu vreun act al autorităţii contractante. În prezent, însă, garanţia de bună conduită se constituie special şi exclusiv pentru ca operatorul economic să poată să îşi exercite dreptul de acces la instanţă. Consideră că garanţia de bună conduită nu este altceva decât o taxă de timbru mascată, astfel că nu poate fi susţinut caracterul gratuit al jurisdicţiei administrative în faţa Consiliului. Aceasta, deoarece sancţiunea aplicabilă pentru neconstituirea garanţiei este asemănătoare celei pentru netimbrare. Arată că nu se poate ralia la opinia Curţii Constituţionale care a statuat, prin Decizia nr. 282 din 27 martie 2012, că, atât timp cât garanţia de bună participare, conform vechii reglementări, nu se făcea venit la bugetul de stat sau al autorităţii administrativ-jurisdicţionale, procedura administrativ-jurisdicţională păstra un caracter gratuit. Această opinie era conformă Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în baza căreia toate taxele judiciare de timbru se făceau venit la bugetul de stat. Dar, în prezent, aşa cum rezultă din art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, nu mai este necesar ca, pentru a fi calificată drept taxă, suma depusă să mai fie încasată exclusiv la bugetul de stat. Aşadar, nu are relevanţă bugetul la care se face venit garanţia de bună conduită, ci scopul şi finalitatea taxei percepute. Or, în acest context, autorul excepţiei apreciază că scopul este tocmai acela de a condiţiona accesul operatorului economic la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi la instanţă de constituirea garanţiei de bună conduită. Arată că finalitatea pentru operatorul economic este aceeaşi ca în cazul taxei judiciare de timbru: atunci când acţiunea sa va fi respinsă, va pierde suma constituită ca garanţie, transformând astfel procedura administrativ-jurisdicţională din faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor dintr-una gratuită întruna oneroasă.
6. Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că textul de lege criticat este constituţional.
7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 2711 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006. Având în vedere criticile formulate şi ţinând cont de obiectul cauzei în soluţionarea căreia a fost ridicată excepţia şi de data introducerii acţiunii, ulterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 30 iunie 2014, care introduce obligaţia constituirii garanţiei de bună conduită, Curtea constată că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie doar prevederile art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care au următorul conţinut:
"(1) În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorespunzător, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia.
(2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1)."
11. În opinia autorului excepţiei sunt nesocotite dispoziţiile din Constituţie cuprinse la art. 21 alin. (4) care consacră caracterul facultativ şi gratuit al jurisdicţiilor administrative.
12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate prin raportare la prevederile art. 21 alin. (4) din Legea fundamentală, excepţia de neconstituţionalitate fiind respinsă, ca neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveşte gratuitatea jurisdicţiilor administrative, analizând dispoziţiile ce reglementează procedura soluţionării contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Curtea a constatat că nu există nicio normă care să ateste existenţa vreunei taxe sau cauţiuni care să se facă venit la bugetul de stat sau la bugetul autorităţii administrativ-jurisdicţionale. Curtea a reţinut că gratuitatea consacrată de norma constituţională cuprinsă în art. 21 alin. (4) semnifică lipsa oricărei contraprestaţii pecuniare din partea persoanei care, alegând calea contenciosului administrativ-jurisdicţional, beneficiază gratuit de serviciul prestat de autoritatea administrativ-jurisdicţională. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 282 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2012, sau Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, paragraful 31, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2015. Prin această din urmă decizie, Curtea a reţinut că soluţia legislativă criticată respectă cerinţa constituţională referitoare la caracterul neoneros al procedurii administrativ-jurisdicţionale, întrucât sumele reprezentând garanţia de bună conduită se fac venit la autoritatea contractantă, fără a constitui o taxă pentru administrarea justiţiei sau prestarea unor servicii de către aceasta sau, după caz, de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
13. Cu acelaşi prilej, Curtea a reţinut faptul că prin instituirea garanţiei de bună conduită, astfel cum aceasta a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, se reglementează reguli procedurale specifice cu privire la judecarea contestaţiei în materia achiziţiilor publice, fără ca aceasta să poată fi apreciată ca o îngrădire a dreptului de acces liber la justiţie. Ca atare, Curtea a considerat că garanţia de bună conduită are semnificaţia unei cauţiuni menite să asigure exercitarea corespunzătoare şi neabuzivă a drepturilor procesuale, cu toate consecinţele procesuale care decurg din finalitatea urmărită prin instituirea acesteia (Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015, paragraful 41).
14. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, îşi menţin valabilitatea cele reţinute în deciziile mai sus menţionate.
15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea "Victor Construct" - S.R.L. din Botoşani în Dosarul nr. 462/64/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 2711 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 28 mai 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 583 din data de 4 august 2015