REZOLUŢIE nr. MSC.345(91) din 30 noiembrie 2012 privind adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat
Comitetul de Siguranţă Maritimă,
amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,
amintind, de asemenea, articolul VI din Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare (denumit în continuare Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare) referitor la procedurile de amendare,
recunoscând necesitatea de a îmbunătăţi claritatea şi de a standardiza aplicarea cerinţelor de stabilitate de avarie cu privire la starea iniţială de încărcare şi condiţiile de echilibru pentru navele tanc care transportă produse petroliere, produse chimice sau gaze,
luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, propuse şi difuzate în conformitate cu paragraful 2(a) al articolului VI din acesta,
1.adoptă, în conformitate cu paragraful 2(d) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu paragraful 2(f)(ii)(bb) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din părţile la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al tuturor flotelor comerciale ale tuturor părţilor vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită părţile interesate să ia notă de faptul că, în conformitate cu paragraful 2(g)(ii) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 2(e) al articolului VI din Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă tuturor părţilor la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare;
5.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale, membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la Protocolul din 1988 asupra liniilor de încărcare.
-****-
(- ANEXA I - Reguli pentru determinarea liniilor de încărcare)
- CAPITOLUL III: Borduri libere
(1)Regula 27 - Tipuri de nave
I.Regula 27(11) - Starea iniţială de încărcare
1.Prima propoziţie a paragrafului (b)(iv) se înlocuieşte cu următorul text:
"Se consideră că tancurile şi spaţiile navei, amenajate pentru a conţine fiecare tip de produse consumabile şi de provizii, sunt umplute în proporţie de 50% din capacitatea lor totală."
2.După paragraful (b)(iv) existent se introduce un nou paragraf, (b)(v), cu următorul cuprins:
"(v) Tancurile destinate apei de balast trebuie să fie considerate în mod normal ca fiind goale şi în cazul lor nu trebuie făcută nicio corecţie pentru suprafeţele libere de lichid."
şi, în consecinţă, paragrafele existente (b)(v) şi (b)(vi) se renumerotează ca (b)(vi) şi (b)(vii).
3.Textul paragrafului renumerotat (b)(vi) se înlocuieşte cu următorul:
"(vi)Atunci când se stabileşte starea finală pentru aplicarea avariei prevăzute în regula 27(12), poate fi luată în considerare o metodă alternativă care să ţină cont de suprafeţele libere de lichid:
(aa) Metoda 1 (adecvată pentru corecţiile virtuale). Centrul de greutate virtual pentru starea iniţială se determină după cum urmează:
(i)starea de încărcare trebuie să fie stabilită în conformitate cu paragrafele de la (i) la (iv);
(ii)corecţia pentru suprafeţele libere de lichid este adăugată la înălţimea centrului de greutate;
(iii)se generează o stare iniţială virtuală cu toate compartimentele goale, la pescajul corespunzător liniei de încărcare de vară cu asietă nulă, utilizând înălţimea centrului de greutate din starea de încărcare de mai sus; şi
(iv)pentru cazurile de avarie se verifică conformitatea cu criteriile de stabilitate după avarie folosind starea iniţială de mai sus.
(bb) Metoda 2 (adecvată pentru utilizarea momentelor reale ale suprafeţelor libere de lichid corespunzând umplerii ipotetice a tancurilor pentru cazul de avarie). Centrul de greutate virtual pentru starea iniţială se determină după cum urmează:
(i)starea de încărcare trebuie să fie stabilită în conformitate cu paragrafele de la (i) la (iv);
(ii)o stare iniţială virtuală pentru fiecare caz de avarie cu compartimente umplute cu lichid poate fi generată la pescajul corespunzător liniei de încărcare de vară cu asietă nulă, utilizând starea iniţială virtuală cu compartimente umplute generată la pescajul corespunzător liniei de încărcare de vară cu asietă nulă. Pentru fiecare caz de avarie se efectuează calcule separate, utilizând înălţimea centrului de greutate şi corecţia pentru suprafeţe libere de lichid din starea de încărcare de mai sus, însă compartimentele umplute cu lichid care urmează să fie avariate sunt lăsate goale înainte de avarie; şi
(iii)pentru cazurile de avarie se verifică conformitatea cu criteriile de stabilitate după avarie folosind stările iniţiale de mai sus (câte o stare iniţială pentru fiecare caz de avarie)."
II.Regula 27(13) - Starea de echilibru
4.După paragraful (f) existent se adaugă un nou paragraf, (g), cu următorul cuprins:
"(g) Nu este obligatoriu să se demonstreze conformitatea cu criteriile de stabilitate reziduală, specificate în paragrafele (a), (c), (d) şi (e) de mai sus, în condiţii de încărcare în exploatare, utilizând un instrument de calcul al stabilităţii, un program informatic de stabilitate sau o altă metodă aprobată."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 139 din data de 25 februarie 2014