ORDIN nr. 1036 din 7 august 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 978/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2014
În temeiul:
- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 978/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iulie 2014, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2014 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.000 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 210 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin."
2.La anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5 şi 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. ani

Maturitate reziduală Nr. ani

Rata cuponului
- %

Dobânda acumulată
- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă
- lei

Valoare nominală SSON - lei -

RO1419DBN014

4.08.2014

5.08.2014

6.08.2014

24.06.2019

5

4,88

4,75%

27,98

600.000.000

90.000.000

RO1121DBN032

18.08.2014

19.08.2014

20.08.2014

11.06.2021

10

6,81

5,95%

114,11

300.000.000

45.000.000

RO1316DBN053

21.08.2014

22.08.2014

25.08.2014

29.08.2016

3

2,01

4,75%

469,79

300.000.000

45.000.000

RO1425DBN029

25.08.2014

26.08.2014

27.08.2014

24.02.2025

10

10,50

4,75%

119,73

200.000.000

30.000.000

_____
*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori Bucureşti» - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori Bucureşti» - S.A."
3.La anexa nr. 2, articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

RO1121DBN032

1924/26.04.2011

Mai 2011

RO1316DBN053

740/30.05.2013

Iunie 2013

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

(2) Dobânda se determină conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 593 din data de 8 august 2014