ORDIN nr. 896 din 3 august 2015 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La punctul 17, după punctul 10.5.6 se introduce un nou punct, punctul 10.5.7, cu următorul cuprins:
"10.5.7. Depozitele instituţiilor şi autorităţilor publice finanţate integral din venituri proprii prevăzute la pct. 10.4 se pot constitui pe termen de o lună (30 de zile) sau de 3 luni (90 de zile), în sumă de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 44 «Depozite ale instituţiilor publice», numai din excedentele bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli ale anilor precedenţi. Cuantumul şi termenul pentru care se constituie depozitul şi rata dobânzii se prevăd într-o convenţie încheiată între titularul depozitelor respective şi unitatea trezoreriei statului unde este deschis contul, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15.
10.5.7.1. La scadenţa depozitului, dobânda se virează în contul de venituri bugetare al exerciţiului curent la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi».
10.5.7.2. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea de sume din depozit înainte de termen, acesta se desfiinţează integral, sumele se virează în ziua respectivă din contul de depozit în contul din care au provenit sumele, respectiv în excedentele bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli ale anilor precedenţi. Pentru perioada cuprinsă între data constituirii depozitului şi data desfiinţării depozitului nu se calculează dobânda."
2.După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 15 la normele metodologice)
(titular de depozit)
..................
TREZORERIA ..................
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, între Trezoreria .................. şi .................. se încheie prezenta
CONVENŢIE
1................... constituie din contul1 ............. un depozit în sumă de ............ la trezoreria statului, pe o perioadă de ........... zile, începând cu data de ............... .
2.Nivelul dobânzii este de ............ % pe an.
Dobânda se calculează după următoarea formulă:
D = [Sold cont depozit x Număr de zile (30 sau 90 zile) x % dobânda]/360
3.Trezoreria statului va rambursa suma de .......... lei în data de ............., iar dobânda se va calcula şi vira în aceeaşi zi în contul de venituri bugetare al exerciţiului curent.
4.În cazul în care titularul solicită preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit, acesta se desfiinţează integral, sumele se virează în contul din care au provenit şi nu sunt purtătoare de dobândă.
5.Prezenta convenţie s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi.

DIRECTOR,

..................

DIRECTOR

(titular de depozit),

..................

_______
1Se înscrie, după caz, denumirea contului:
- "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică centrală finanţate integral din venituri proprii";
- "Excedent al bugetului instituţiilor publice din administraţia publică locală, finanţate integral din venituri proprii".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 590 din data de 5 august 2015