NORME TEHNICE din 13 aprilie 2016 de utilizare a Sistemului de control al importului
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii prin utilizarea Sistemului de control al importului.
Art. 2
Sistemul de control al importului este un sistem bazat pe o aplicaţie informatică, denumită în continuare aplicaţia ICS-RO, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.
Art. 3
Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului se aplică tuturor mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Uniunii pe baza unei declaraţii sumare de intrare.
Art. 4
În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a)Cod vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
b)Regulament delegat (UE) 2016/341 - Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
c)Regulament delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii;
d)Regulament de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
e)ENS: Entry Summary Declaration - declaraţie sumară de intrare înseamnă declaraţie sumară sub formă electronică, întocmită în aplicaţia ICS-RO în conformitate cu prevederile art. 127 din Codul vamal al Uniunii;
f)LRN: Local Reference Number - număr de referinţă local înseamnă numărul acordat de operatorul economic declaraţiei sumare de intrare în vederea identificării în aplicaţia ICS-RO;
g)MRN: Master Reference Number - număr de referinţă principal înseamnă numărul de înregistrare atribuit de autoritatea vamală competentă declaraţiei sumare de intrare, alocat de aplicaţia ICS-RO;
h)birou vamal de primă intrare - biroul vamal competent pentru supravegherea vamală la locul în care mijlocul de transport care transportă mărfurile intră pe teritoriul vamal al Uniunii dintr-un teritoriu din afara acestuia;
i)birou vamal de depunere - biroul vamal, altul decât biroul vamal de primă intrare, unde se depune declaraţia sumară de intrare, cu condiţia ca acest birou să comunice imediat biroului vamal unde are loc prima intrare sau să pună la dispoziţia acestuia, prin mijloace electronice, datele necesare;
j)birou vamal de intrare ulterior - biroul vamal din portul/aeroportul de escală, următor biroului vamal de intrare, aflat pe itinerarul mijlocului de transport;
k)SSD: Safety and Security Document - document de securitate şi siguranţă întocmit conform modelului şi notelor explicative din anexa nr. 9, apendicele J1 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341;
l)SSLOI: Safety and Security List of Items - lista de articole securitate şi siguranţă întocmită conform modelului şi notelor explicative din anexa nr. 9, apendicele J2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
CAPITOLUL II: Formalităţi prealabile sosirii mărfurilor la biroul vamal de intrare
SECŢIUNEA 1: A. Întocmirea şi depunerea declaraţiei sumare de intrare
Art. 5
(1)ENS se depune, în aplicaţia ICS-RO, de către transportator sau de una dintre persoanele menţionate la art. 127 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii. ENS conţine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de persoana care depune ENS.
(2)După depunere, ENS se transmite prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, cu semnătură electronică extinsă, cu respectarea dispoziţiilor cuprinse la art. 127 alin. (1)-(3) din Codul vamal al Uniunii şi în termenele prevăzute de art. 105-111 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
SECŢIUNEA 2: B. Înregistrarea declaraţiei sumare de intrare
Art. 6
(1)Înregistrarea ENS se materializează prin alocarea de către aplicaţia ICS-RO a MRN-lui, care este comunicat persoanei care a depus declaraţia sumară.
(2)În cazul în care ENS nu este înregistrată persoana interesată este notificată în mod corespunzător.
SECŢIUNEA 3: C. Declaraţii vamale depuse în locul unei declaraţii sumare de intrare
Art. 7
Biroul vamal de primă intrare poate acorda o derogare de la obligaţia de depunere a unei ENS în cazul mărfurilor pentru care, înainte de expirarea termenului pentru depunerea acesteia, se depune o declaraţie vamală. În acest caz, declaraţia vamală conţine cel puţin datele care trebuie să figureze în ENS. Până în momentul în care declaraţia vamală este acceptată, aceasta are statutul de ENS. Se vor aplica dispoziţiile art. 130 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii.
SECŢIUNEA 4: D. Modificarea declaraţiei sumare de intrare
Art. 8
(1)Modificarea ENS se efectuează în condiţiile art. 129 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii.
(2)Cererea de modificare se transmite prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, cu semnătură electronică extinsă, la biroul vamal de intrare.
(3)Cererea nu poate avea ca obiect modificări privind denumirea persoanei care a depus declaraţia sumară de intrare sau a biroului vamal de intrare. În aceste situaţii este necesară depunerea unei alte declaraţii sumare de intrare.
(4)Declaraţia sumară de intrare modificată păstrează MRN-ul şi data înregistrării iniţiale.
(5)În cazul în care cererea de modificare este respinsă, persoanei în cauză i se comunică prin intermediul aplicaţiei ICS-RO motivele respingerii potrivit dispoziţiilor art. 188 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
SECŢIUNEA 5: E. Invalidarea declaraţiei sumare de intrare
Art. 9
Invalidarea declaraţiei sumare de intrare se efectuează în condiţiile art. 129 alin. (2) lit. (b) din Codul vamal al Uniunii.
SECŢIUNEA 6: F. Analiza de risc
Art. 10
(1)Analiza de risc se face cu respectarea prevederilor art. 128 din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 186 alin. (9) şi (10), art. 187 alin. (2)-(5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(2)În cazul prevăzut la art. 187 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, interzicerea introducerii mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii este comunicată de către biroul vamal de intrare persoanei care a depus ENS, în aplicaţia ICS-RO, prin transmiterea mesajului "Nu încărcaţi".
(3)În situaţia prevăzută la art. 38 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii şi art. 24 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, dacă ENS a fost depusă de către deţinătorul unui certificat AEO de tip "AEOS" sau a unei autorizaţii combinate "AEOC/AEOS", biroul vamal notifică prin intermediul aplicaţiei ICS-RO persoana care a depus ENS că mărfurile declarate vor face obiectul unui control fizic.
CAPITOLUL III: Formalităţi la sosirea mărfurilor la biroul vamal de primă intrare
SECŢIUNEA 1: A. Devierea de la rută a unui mijloc de transport
Art. 11
(1)În cazul unei nave maritime sau a unei aeronave deviate de la rută operatorul mijlocului de transport respectiv informează în legătură cu respectiva deviere de la rută biroul vamal indicat în ENS ca fiind biroul vamal de primă intrare.
(2)Devierea de la rută se efectuează potrivit prevederilor art. 133 din Codul vamal al Uniuni şi art. 189 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
(3)Cererea de deviere de la rută pentru operaţiunea identificată prin MRN-ul înscris în ENS se transmite prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, cu semnătură electronică extinsă, la biroul vamal de intrare declarat.
(4)Persoana care a depus ENS are posibilitatea de a opta ca, în locul cererii de deviere de la rută, să depună o nouă ENS la biroul vamal de intrare unde sosesc mărfurile, conform art. 5.
Art. 12
Pentru toate celelalte moduri de transport în care mijloacele de transport sunt deviate de la rută, persoana care a depus ENS va depune o nouă ENS la biroul vamal de intrare unde sosesc mărfurile, conform art. 5.
SECŢIUNEA 2: B. Notificarea sosirii unui mijloc de transport
Art. 13
Sosirea mijlocului de transport şi a mărfurilor la biroul vamal de primă intrare se comunică acestuia prin notificarea de sosire.
Art. 14
(1)În cazul unei nave maritime sau a unei aeronave notificarea de sosire se transmite prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, potrivit prevederilor art. 133 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 9 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
(2)Notificarea de sosire conţine informaţii cu privire la ENS aferente tuturor mărfurilor aflate pe mijlocul de transport, indiferent dacă acestea urmează a fi descărcate sau nu la biroul vamal de primă intrare sau la birourile vamale de intrare ulterioare.
(3)Datele din notificarea de sosire pot fi modificate de către persoana care a depus ENS-ul.
Art. 15
Pentru toate celelalte moduri de transport, la sosirea mijlocului de transport mărfurile sunt prezentate biroului vamal.
SECŢIUNEA 3: C. Decizia de control
Art. 16
(1)Dacă în urma efectuării analizei de risc, pe baza informaţiilor cuprinse în ENS şi gestionate automat de către sistemul informatic sau a altor elemente privind mărfurile prezentate în vederea introducerii pe teritoriul vamal al Uniunii, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, această decizie se menţionează în ENS, permiţându-se introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii.
(2)Decizia de a permite introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii este comunicată persoanei care a notificat sosirea mărfurilor, în aplicaţia ICS-RO, prin trecerea ENS în starea "Fără control".
Art. 17
(1)În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însoţitoare şi/sau mărfurile declarate, acesta înscrie în ENS tipul de control ce urmează a fi efectuat.
(2)Decizia este comunicată persoanei care a notificat sosirea mărfurilor, în aplicaţia ICS-RO, prin trecerea ENS în starea "Sub control".
SECŢIUNEA 4: D. Efectuarea controlului şi eliberarea mărfurilor
Art. 18
Controlul se efectuează pe baza informaţiilor cuprinse în ENS şi poate avea în vedere toate mărfurile prezentate sau numai o parte din acestea.
Art. 19
(1)Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în ENS, documentele însoţitoare şi mărfurile examinate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în ENS.
(2)Rezultatul controlului este comunicat persoanei care a notificat sosirea mărfurilor, prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, prin trecerea ENS în starea "Eliberare pentru intrare".
Art. 20
(1)La eliberarea mărfurilor prezentate în vamă sunt aplicabile prevederile art. 134 alin. (1) paragraful 4 din Codul vamal al Uniunii.
(2)În declaraţia de depozitare temporară sau, după caz, în declaraţia vamală prin care mărfurile respective primesc un regim vamal se înscrie MRN-ul declaraţiei sumare de intrare.
Art. 21
Când în urma controlului se constată discrepanţe între datele înscrise în ENS, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, mărfurilor nu li se permite intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii, rezultatul controlului fiind înscris în ENS de către lucrătorul vamal şi comunicat persoanei care a notificat sosirea mărfurilor, prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, prin trecerea ENS în starea "ENS nepermisă la intrare".
CAPITOLUL IV: Formalităţi la biroul vamal de intrare ulterior
Art. 22
(1)Prevederile art. 13-15 se aplică în mod corespunzător.
(2)Atunci când este cazul, notificarea de sosire conţine informaţii despre mărfurile care se vor descărca la biroul vamal de intrare ulterior respectiv.
Art. 23
(1)Biroul vamal de intrare ulterior identifică în aplicaţia ICS-RO ENS aferentă mărfurilor ce urmează a fi descărcate la acest birou.
(2)Dacă ENS aferentă mărfurilor ce urmează a fi descărcate nu se regăseşte în aplicaţia ICS-RO, biroul vamal de intrare ulterior solicită biroului vamal de primă intrare, prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, date despre ENS.
Art. 24
Prevederile art. 16-21 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL V: Procedura alternativă
Art. 25
Procedura alternativă de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii pe baza declaraţiei sumare de intrare întocmite în scris, pe suport hârtie, se aplică în situaţia în care aplicaţia autorităţii vamale sau aplicaţia operatorului economic nu funcţionează.
Art. 26
(1)Utilizarea procedurii alternative se aprobă de biroul vamal de primă intrare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal de intrare se asigură că orice declaraţie sumară de intrare introdusă în aplicaţia ICS-RO nu a putut fi procesată datorită nefuncţionării aplicaţiei.
(2)Declarantul/Reprezentantul vamal este obligat să informeze biroul vamal de intrare în legătură cu orice ENS înregistrată în aplicaţia ICS-RO şi pentru care s-a trecut la utilizarea procedurii alternative.
Art. 27
(1)În cazul utilizării procedurii alternative, completarea formularelor declaraţiei sumare de intrare se face prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu excepţia cazurilor temeinic justificate când completarea datelor din declaraţie se face de mână, cu condiţia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, folosind majuscule.
(2)Declaraţia sumară de intrare include datele prevăzute la anexa nr. 9, apendicele A la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.
Art. 28
(1)La acceptarea declaraţiei sumare de intrare, lucrătorul vamal înscrie numărul de înregistrare a declaraţiei pe SSD şi, după caz, pe SSLOI.
(2)SSD şi, după caz, SSLOI sunt reţinute de biroul vamal de intrare.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 29
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, ale Regulamentului delegat (UE) 2016/341, ale Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 306 din data de 21 aprilie 2016