HOTĂRÂRE nr. 666 din 31 iulie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Consiliul pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, denumit în continuare Consiliul pentru avizare, organ fără personalitate juridică aflat în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX, denumit în continuare ANCEX, este înfiinţat în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare.
Art. 2
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile definite la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare, au semnificaţiile corespunzătoare.
Art. 3
(1)Consiliul pentru avizare examinează şi avizează cererile de licenţă pentru operaţiunile cu produse cu dublă utilizare prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare.
(2)Consiliul pentru avizare examinează şi evaluează şi alte aspecte referitoare la operaţiunile cu produse cu dublă utilizare, precum şi orice alte activităţi în legătură cu funcţionarea sistemului naţional de control al exporturilor, după cum urmează:
a)rapoartele naţionale ale României, ca angajamente care derivă din implementarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU, deciziile adoptate de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe şi de securitate comune şi modalităţi de punere în aplicare a acestora, decizii ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;
b)informări cu privire la dezvoltări internaţionale semnificative pentru România;
c)mandatele unor delegaţii mixte la reuniuni ale regimurilor internaţionale de control al exporturilor;
d)notificarea activităţii unor operatori economici, care nu fac obiectul unor cereri de licenţă, dar care pot fi de interes pentru aplicarea regimului de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare.
(3)Dezbaterile, propunerile şi recomandările Consiliului pentru avizare se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se semnează de toţi membrii sau reprezentanţii participanţi.
(4)În baza procesului-verbal prevăzut la alin. (3) se emit hotărârea Consiliului pentru avizare, semnată de preşedintele acestuia şi secretariat, precum şi ordinul pentru eliberarea licenţelor, semnat de preşedintele Consiliului pentru avizare.
Art. 4
(1)În componenţa Consiliului pentru avizare intră reprezentanţi ai următoarelor instituţii, prin structurile specializate:
- Ministerul Afacerilor Externe - doi reprezentanţi, dintre care unul este ministrul afacerilor externe, preşedintele Consiliului pentru avizare;
- Ministerul Apărării Naţionale - doi reprezentanţi, un reprezentant din partea structurii pentru armamente şi un reprezentant din partea structurii de informaţii;
- Ministerul Afacerilor Interne - un reprezentant;
- Ministerul Economiei - un reprezentant;
- Serviciul Român de Informaţii - un reprezentant;
- Serviciul de Informaţii Externe - un reprezentant;
- Direcţia generală a vămilor - un reprezentant;
- Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN - un reprezentant. Nominalizarea reprezentanţilor structurilor specializate revine fiecărei instituţii din care aceştia fac parte.
(2)Atunci când preşedintele Consiliului pentru avizare consideră că ordinea de zi impune aceasta, şedinţele Consiliului pentru avizare se desfăşoară cu participarea secretarilor de stat care coordonează domeniul controlului exporturilor din ministerele respective şi a conducătorilor celorlalte autorităţi publice, prevăzute la alin. (1).
(3)La şedinţele Consiliului pentru avizare pot participa, în locul membrilor titulari, alţi reprezentanţi, desemnaţi de aceştia, pe baza unei împuterniciri transmise secretariatului Consiliului pentru avizare.
(4)Atât membrii Consiliului pentru avizare, cât şi reprezentanţii acestora, desemnaţi potrivit prevederilor alin. (3), nu pot participa la luarea hotărârilor Consiliului pentru avizare în situaţiile în care se află în conflict de interese, în condiţiile legii.
(5)Încetarea calităţii de membru al Consiliului pentru avizare se face prin comunicarea instituţiei din care acesta face parte.
Art. 5
(1)Preşedinţia Consiliului pentru avizare este asigurată de către ministrul afacerilor externe.
(2)Ministrul afacerilor externe poate delega competenţa de asigurare a preşedinţiei Consiliului pentru avizare directorului general ANCEX.
(3)Conform art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare, activitatea de secretariat a Consiliului pentru avizare se asigură de către ANCEX.
Art. 6
(1)Consiliul pentru avizare se întruneşte în şedinţe ordinare bilunare.
(2)În situaţii urgente, Consiliul pentru avizare se poate întruni în şedinţe extraordinare, convocate de preşedintele Consiliului pentru avizare din iniţiativa sa ori la cererea justificată a oricărui membru al Consiliului pentru avizare.
(3)Pentru clarificarea unor aspecte referitoare la operaţiunile care fac obiectul cererilor de licenţă, preşedintele Consiliului pentru avizare poate invita la şedinţe persoanele sau reprezentanţii persoanelor solicitante.
Art. 7
(1)Consiliul pentru avizare îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 5 membri, dintre care obligatoriu reprezentantul CNCAN, în cazul operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare din domeniul nuclear.
(2)În situaţia în care nu se îndeplineşte cvorumul, şedinţa se amână şi răspunderea administrativă pentru toate implicaţiile care decurg din aceasta revine ministerelor sau autorităţilor publice care nu au asigurat participarea propriilor reprezentanţi.
Art. 8
(1)În vederea examinării cererilor de licenţă, în cadrul şedinţelor Consiliului pentru avizare, şefii structurilor din cadrul ANCEX vor prezenta principalele elemente ale cererilor de licenţă, aşa cum acestea rezultă din analiza documentelor puse la dispoziţie de solicitanţi şi din rapoartele de control în legătură cu operaţiunea care face obiectul cererii de licenţă.
(2)În elaborarea hotărârii, Consiliul pentru avizare va avea în vedere necesitatea soluţionării cererilor de licenţă în termenul legal de 45 de zile, care se calculează de la data depunerii de către solicitant a documentaţiei complete necesare.
(3)Dacă unul sau mai mulţi membri ori reprezentanţi solicită clarificări suplimentare, Consiliul pentru avizare poate stabili aplicarea procedurii de luare a hotărârii în două etape. În această situaţie cererea de licenţă rămâne în examinarea Consiliului pentru avizare până la finalizarea verificărilor solicitate.
(4)Hotărârile Consiliului pentru avizare se adoptă prin consensul membrilor prezenţi, desemnaţi potrivit art. 4 alin. (1).
(5)Blocarea consensului de către unul sau mai mulţi membri ai Consiliului pentru avizare trebuie să se facă cu motivarea scrisă, în fapt şi în drept, a considerentelor avute în vedere.
(6)În situaţia lipsei consensului se aplică prevederile art. 4 alin. (2).
(7)Dacă nu se realizează consensul în condiţiile prevăzute la alin. (6), cererile de licenţă se avizează nefavorabil.
Art. 9
(1)Informarea privind ordinea de zi a şedinţelor ordinare se transmite membrilor Consiliului pentru avizare de către secretariatul Consiliului pentru avizare, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
(2)Pentru şedinţele extraordinare, informarea şi avizele pot fi transmise prin telefon sau e-mail, urmând ca avizul membrilor Consiliului pentru avizare să fie reconfirmat în scris sau cu ocazia următoarei şedinţe ordinare.
(3)Documentele de lucru ale Consiliului pentru avizare pot fi consultate de către membrii acestuia sau de către reprezentanţii lor la sediul ANCEX.
Art. 10
(1)Hotărârea Consiliului pentru avizare este de avizare favorabilă sau de avizare nefavorabilă a cererilor de licenţă.
(2)Hotărârea Consiliului pentru avizare poate fi contestată în condiţiile prevăzute la art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2011, cu modificările ulterioare.
Art. 11
Documentele Consiliului pentru avizare sunt gestionate de către ANCEX şi se clasifică conform prevederilor legale.
Art. 12
(1)Şedinţele Consiliului pentru avizare au loc, de regulă, la sediul ANCEX.
(2)În situaţia în care şedinţele se desfăşoară în alt sediu, aceasta se va comunica de către ANCEX odată cu transmiterea informării privind ordinea de zi, conform art. 9 alin. (1).
Art. 13
Cheltuielile aferente funcţionării Consiliului pentru avizare se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 14
Relaţia cu mijloacele de informare în masă şi calitatea de purtător de cuvânt în legătură cu activităţile desfăşurate de către Consiliul pentru avizare sunt asigurate de către preşedintele acestuia.
Art. 15
Anual, secretariatul va elabora raportul privind activitatea Consiliului pentru avizare în anul precedent, pe care îl prezintă acestuia spre adoptare. După adoptare, raportul este transmis ministrului afacerilor externe.
Art. 16
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.429/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea licenţierii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 6 ianuarie 2005.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul apărării naţionale,

Valeriu Nicuţ,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 598 din data de 11 august 2014