ACORD din 15 iulie 2013 între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state*)
_____
*) Traducere.
Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian, denumite în continuare părţi contractante,
în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice şi ale Convenţiei de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare, referitoare la obligaţia statului acreditar de a înlesni achiziţionarea pe teritoriul propriu, în conformitate cu legislaţia sa, de către statul acreditant a localurilor necesare pentru misiunea diplomatică şi oficiile consulare,
au hotărât să încheie prezentul acord.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Obiectul Acordului
(1)Obiectul prezentului acord îl constituie acordarea posibilităţii de dobândire de către părţile contractante a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor lor diplomatice şi a oficiilor consulare.
(2)În conformitate cu dispoziţiile prezentului acord, prin "terenuri destinate bunei funcţionări a misiunii diplomatice şi oficiilor consulare" se înţelege acele terenuri folosite pentru sediul misiunii diplomatice şi al oficiului consular, reşedinţa şefului misiunii diplomatice şi a şefului oficiului consular.
(3)Dobândirea dreptului de proprietate de către o parte contractantă se va face prin intermediul misiunii diplomatice sau a oficiului consular, în conformitate cu legea naţională a statului acreditar şi numai pentru scopurile prevăzute la paragraful 2 de mai sus, sub sancţiunea nulităţii absolute a titlului respectiv.
CAPITOLUL II: Dispoziţii speciale
Art. 2: Cheltuieli
(1)În cazul în care dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului este însoţită de dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiilor aflate pe acesta, titularul dreptului de proprietate exercită toate drepturile şi îşi îndeplineşte toate obligaţiile ce decurg din această calitate.
(2)Construirea de imobile pe terenul achiziţionat în baza prezentului acord este supusă reglementărilor din statul acreditar.
Art. 3: Notificare
Fiecare parte contractantă va informa în scris, prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiilor consulare, cu privire la intenţia sa de a cumpăra, vinde, închiria sau transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate (dreptul de uzufruct, uz, servitute şi superficie) asupra terenului.
Art. 4: Scutire de impozitare
Terenurile dobândite în condiţiile prezentului acord, care devin proprietatea unei părţi contractante şi care sunt folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular sau pentru reşedinţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, sunt scutite de la plata oricăror taxe şi impozite, naţionale, regionale sau comunale, cu excepţia taxelor indirecte care sunt în mod normal încorporate în preţul bunurilor şi serviciilor şi a celor percepute ca remuneraţie pentru servicii specifice prestate.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 5: Soluţionarea divergenţelor
Orice divergenţe referitoare la aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor prezentului acord se vor soluţiona prin consultări între părţile contractante.
Art. 6: Amendamente
Prezentul acord poate fi modificat prin acordul părţilor. Aceste amendamente vor intra în vigoare conform dispoziţiilor articolului 7.
Art. 7: Intrarea în vigoare
(1)Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile contractante se informează în legătură cu îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.
(2)Fiecare parte contractantă poate înceta valabilitatea prezentului acord prin notificare scrisă, transmisă pe canale diplomatice, celeilalte părţi contractante, aceasta producându-şi efecte după 90 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.
(3)Încetarea valabilităţii prezentului acord nu va afecta dreptul de proprietate asupra terenului dobândit înainte de încetarea valabilităţii acestuia.
-****-
Semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013, în două exemplare originale, în limba engleză.

Pentru Guvernul României

George Ciamba,

secretar de stat

Pentru Consiliul Federal Elveţian

Jean-Hubert Lebet,

ambasador

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 746 din data de 2 decembrie 2013