În conformitate cu prevederile art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza propunerii Consiliului Naţional al Elevilor nr. 108/09.08.2015/292/12.08.2015 înregistrate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice cu nr. 10.204 din 20 august 2015, referitoare la alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
(2)Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România se aplică începând cu anul şcolar 2015-2016.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia generală buget-finanţe, salarizare şi resurse umane, inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 17 septembrie 2015