REGULAMENT din 13 aprilie 2016 de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Ocuparea funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se face prin examen sau concurs, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.
(2)În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor menţionate la alin. (1) nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea pe funcţii se face prin examen, conform prezentului regulament.
Art. 2
(1)Pentru funcţia de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului se pot înscrie la examen sau concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a)au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)sunt licenţiaţi în ştiinţe juridice;
c)au vechime în funcţii de conducere de minimum 2 ani;
d)au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
e)nu au antecedente penale.
(2)Pentru funcţia de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se pot înscrie la examen sau concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a)au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)sunt licenţiaţi ai unei forme de învăţământ de lungă durată;
c)au vechime în specialitatea în care sunt licenţiate de minimum 2 ani;
d)au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
e)nu au antecedente penale.
Art. 3
(1)Pentru înscrierea la examen sau concurs, candidaţii vor prezenta:
a)cerere de înscriere, cu menţiunea funcţiei pentru care candidează;
b)copie a actului de identitate;
c)copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
d)copie a diplomei de licenţă;
e)curriculum vitae (în format european);
f)copie a carnetului de muncă sau adeverinţe doveditoare ale vechimii în specialitate/în funcţii de conducere, după caz;
g)adeverinţă medicală;
h)cazier judiciar;
i)declaraţie pe propria răspundere că nu a colaborat cu fosta securitate sau că nu a făcut poliţie politică;
j)chitanţa de plată a taxei de înscriere.
(2)În momentul depunerii cererii de înscriere şi a actelor aferente, candidaţii prezintă originalul documentelor care se depun în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformităţii acestor copii cu originalul.
(3)Cuantumul taxei de examen sau concurs se stabileşte de către ministrul justiţiei, prin ordin.
CAPITOLUL II: Procedura de desfăşurare a examenului sau concursului
Art. 4
Concursul sau examenul de ocupare a funcţiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale cuprinde următoarele etape:
a)proba de interviu;
b)proba scrisă.
Art. 5
(1)Data şi locul susţinerii examenului sau concursului, numărul şi tipul funcţiilor pentru care se organizează examenul sau concursul, condiţiile de participare la examen sau concurs, actele necesare pentru dosarul de înscriere, tematica, bibliografia, regulamentul şi probele de examen sau concurs, date de contact, termenul-limită pentru depunerea actelor de înscriere la examen sau concurs şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul Ministerului Justiţiei, la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, pe pagina web a acestor instituţii şi prin intermediul mass-mediei, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru susţinerea interviului.
(2)În situaţia în care se modifică data şi locul desfăşurării examenului sau concursului, se va publica un nou anunţ, prin mijloacele prevăzute la alin. (1), cu minimum 3 zile înainte de data fixată pentru susţinerea examenului sau concursului.
(3)Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă se propun de către reprezentanţi din cadrul Ministerului Justiţiei, în acord cu specificaţiile generale ale funcţiilor scoase la examen sau concurs, şi se prezintă spre aprobare ministrului justiţiei.
Art. 6
(1)Cererea pentru înscrierea la examen sau concurs, împreună cu actele prevăzute la art. 3, se depun cu cel puţin 8 zile înainte de data susţinerii probei de interviu la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.
(2)Comisia de organizare are obligaţia de a verifica în prealabil existenţa documentelor din dosarele candidaţilor şi de a comunica comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă rezultatul verificărilor cu cel puţin 5 zile înainte de data probei de interviu.
Art. 7
(1)În funcţie de specificul funcţiilor scoase la examen sau concurs, ministrul justiţiei stabileşte, prin ordin:
a)comisia de organizare a examenului sau concursului;
b)comisia pentru proba de interviu şi proba scrisă;
c)comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2)Comisia de organizare a examenului sau concursului pentru funcţiile de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi pentru funcţiile de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale este formată din 3 membri (dintre care un preşedinte) şi un secretar desemnaţi de ministrul justiţiei.
(3)Comisia pentru proba de interviu şi proba scrisă este alcătuită din 3 membri (dintre care un preşedinte) şi un secretar desemnaţi de ministrul justiţiei, precum şi un psiholog care participă numai cu ocazia interviului şi nu are atribuţii de notare a întrebărilor probei de interviu.
(4)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri (dintre care un preşedinte) şi un secretar desemnaţi de ministrul justiţiei.
(5)Din comisiile prevăzute la alin. (1) nu pot face parte acele persoane care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţii înscrişi la examen sau concurs.
(6)Persoanele care întrunesc condiţiile pentru a face parte din comisiile de examen sau concurs pot deţine calitatea de membru al unei singure comisii, dintre comisiile menţionate la alin. (1), în cadrul aceluiaşi concurs.
(7)Fiecare membru al comisiilor prevăzute la alin. (1) semnează după numirea sa, prin ordin, o declaraţie pe propria răspundere, în care precizează că:
a)nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5);
b)va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate pentru proba de interviu şi proba scrisă.
Art. 8
Comisia de organizare a examenului sau concursului are, în principal, următoarele atribuţii:
a)centralizează cererile de înscriere la examen sau concurs ale candidaţilor;
b)întocmeşte tabelul candidaţilor la examen sau concurs;
c)informează candidaţii cu privire la data, locul, ora desfăşurării examenului sau concursului;
d)verifică în prealabil existenţa documentelor din dosarele candidaţilor şi comunică comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă rezultatul verificărilor cu cel puţin 5 zile înainte de data probei de interviu;
e)îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului sau concursului.
Art. 9
(1)Comisia pentru proba de interviu şi proba scrisă are, în principal, următoarele atribuţii:
a)stabileşte grila cu întrebările probei de interviu, în variantă unică, realizează proba de interviu şi notează pentru fiecare candidat proba de interviu;
b)stabileşte grila cu întrebările probei scrise, din legislaţia aplicabilă în materia registrului comerţului şi management, în două variante, asigură derularea probei scrise şi notează pentru fiecare candidat proba scrisă.
(2)Grilele cu întrebările probei de interviu şi ale probei scrise vor purta semnătura membrilor comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă.
Art. 10
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are, în principal, următoarele atribuţii:
a)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţii respinşi la proba de interviu;
b)soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la punctajul obţinut la proba scrisă;
c)transmite, prin secretarul comisiei de organizare a examenului sau concursului, rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 11
Proba de interviu constă în 10 întrebări referitoare la:
a)capacitatea de organizare şi luare a deciziilor;
b)capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare;
c)capacitatea de adaptare rapidă şi iniţiativă;
d)abilităţile de comunicare cu personalul din subordine, alte instituţii, mass-media;
e)asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul instituţiei şi transparenţa actului de conducere;
f)evaluarea şi folosirea resurselor;
g)gestionarea situaţiilor de criză şi rezistenţă la stres;
h)preocuparea pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională;
i)capacitatea de repartizare a sarcinilor de serviciu în cadrul instituţiei;
j)dosarul depus de candidat conform art. 3.
Art. 12
(1)Fiecare întrebare de la proba de interviu se notează cu puncte de la 1 la 5 de fiecare dintre membrii comisiei de interviu şi probă scrisă, în baza baremului stabilit de aceştia.
(2)Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă.
(3)Se declară admis la proba de interviu candidatul care a obţinut minimum 30 de puncte.
(4)Candidaţii care au obţinut între 1-29 de puncte vor fi declaraţi respinşi.
(5)Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), comisia pentru proba de interviu şi proba scrisă, cu ocazia analizării rezultatelor verificărilor prealabile a existenţei documentelor din dosarele candidaţilor comunicate de către comisia de organizare a examenului sau concursului, în cadrul probei de interviu, dacă constată că nu sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin prezentul regulament pentru participare la examen sau concurs sau cererile de înscriere la examen sau concurs nu sunt însoţite de actele prevăzute la art. 3, va declara respinşi la proba de interviu acei candidaţi indiferent de notele acordate pentru celelalte întrebări.
(6)În termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor, candidaţii respinşi pot formula contestaţie, care se depune la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.
(7)Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi afişate în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6).
(8)Pe baza punctajului obţinut şi în urma soluţionării contestaţiilor, după caz, se întocmeşte tabelul cu candidaţii declaraţi admişi pentru susţinerea probei scrise, care se afişează la sediul Ministerului Justiţiei, la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea probei de interviu.
(9)Întrebările şi răspunsurile la proba de interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei pentru proba de interviu şi proba scrisă şi se semnează atât de membrii acesteia, cât şi de candidat.
Art. 13
(1)Proba scrisă constă în 50 de întrebări tip grilă din legislaţia aplicabilă în materia registrului comerţului şi management.
(2)Fiecare întrebare la proba scrisă se notează cu 2 puncte.
(3)Se declară admis la proba scrisă candidatul care a obţinut un punctaj de minimum 70 de puncte.
(4)Pe baza punctajului obţinut se întocmeşte tabelul cu candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.
(5)Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţia se depune la departamentul de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.
(6)Contestaţiile la proba scrisă se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).
(7)Pe baza punctajului obţinut la proba scrisă, în urma soluţionării contestaţiilor, după caz, se întocmeşte tabelul cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, în termen de 2 zile lucrătoare de la data finalizării probei scrise. Funcţia va fi ocupată de către candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj la proba scrisă.
(8)În caz de punctaje egale, departajarea se va face avându-se în vedere punctajul obţinut la proba de interviu.
Art. 14
Secretarul fiecărei comisii are, în principal, următoarele atribuţii:
a)veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului;
b)întocmeşte, redactează şi semnează întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acestora, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei sesiuni de lucru ale comisiilor;
c)îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului sau concursului.
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 15
În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data finalizării examenului sau concursului, comisia de organizare a examenului sau concursului predă documentaţia de examen sau concurs departamentului de resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.
Art. 16
Rezultatele finale ale examenului sau concursului se afişează la sediul Ministerului Justiţiei, la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale şi pe paginile web ale acestor instituţii.
Art. 17
(1)Numirea în funcţiile de director general, director general adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi în funcţiile de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale se face prin ordin al ministrului justiţiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (4), (41) şi (5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Reînnoirea mandatului se face pe bază de examen sau concurs, conform procedurii reglementate de prezentul regulament.
Art. 18
(1)Candidatul admis trebuie să îşi preia funcţia în maximum 15 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale. În cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul menţionat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, ministrului justiţiei, în care prezintă motivele întârzierii şi termenul la care îşi poate prelua funcţia, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale.
(2)În cazul neprezentării la termenul stabilit, funcţia este declarată vacantă, urmând să se comunice următoarei persoane clasate în ordinea punctajului, dar nu mai puţin de 70 de puncte, posibilitatea de a ocupa funcţia respectivă sau să se reia procedura de ocupare a acesteia.
Art. 19
Fişele interviului, lucrările scrise, procesele-verbale privind rezultatele examenului sau concursului vor fi anexate la dosarele candidaţilor declaraţi admişi.
Art. 20
Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi şi alte lucrări privind concursul sau examenul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 3 mai 2016