DECIZIE nr. 23 din 22 martie 2016 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 21 martie 2016 privind cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii şi a textului metodologiei cuprins în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 şi de îndreptare eroare materială
Ţinând cont de Referatul Secretariatului general al Corpului de arbitri, înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/IES/2.353 din 22 martie 2016,
în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (8) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.
Art. 1
Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Încheierea din 21 martie 2016 privind cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii şi a textului metodologiei cuprins în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 şi de îndreptare eroare materială.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.
-****-

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

ANEXĂ: ÎNCHEIERE din 21 martie 2016 privind cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii şi a textului metodologiei cuprins în dispozitivul Hotărârii arbitrale nr. 1 din 15 februarie 2016 şi de îndreptare eroare materială
ÎNCHEIERE DE ŞEDINŢĂ
I._
- 21 martie 2016 - ora 13,40 -
Dosar nr. 2/2015
Completul de arbitraj, astăzi, 21 martie 2016, la sediul ORDA, compus din:

- Coşuleţu Iuliu

- preşedinte

- Uliescu Marilena

- arbitru

- Moloman George Claudiu

- arbitru

- Savu Gabriela-Iuliana

- arbitru

- Duţescu Cristian-Mircea

- arbitru

Arbitraj având ca obiect: stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental şi lucrativ şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
La apelul nominal au răspuns în şedinţa publică următorii:
- UPFR - Gheorghe Cracea, avocat, Andreea Stratula, avocat
- CREDIDAM - Savu Mariana, avocat, Andreea Toma, avocat
- FPTR - Nicolae Istrate, vicepreşedinte, Iustina Dragne, avocat
- COTAR - lipsă
- S.C. DEDEMAN - S.R.L. - lipsă
- FPRC - lipsă
- S.C. ALTEX ROMÂNIA - S.R.L. - lipsă
- S.C. OMV PETROM MARKETING - S.R.L. - lipsă
- FIHR - Stefan Balaur, vicepreşedinte
Şedinţa se deschide la 13.40, completul arbitral constată:
Completul constată că procedura de citare a fost legal îndeplinită.
În legătură cu cererea de lămurire, preşedintele de complet dă cuvântul UPFR şi CREDIDAM.
Reprezentantul UPFR solicită lămurirea următoarelor aspecte:
- dacă remuneraţiile au fost stabilite până la 31.12.2016;
- dacă actualizarea cu indicele de inflaţie se aplică sau nu remuneraţiilor prevăzute la tabelul de la litera D;
- dacă nota ********8 de la finalul tabelelor este rezultatul unei erori materiale sau remuneraţiile prevăzute la tabelul de la litera D includ şi zonele de alimentaţie publică.
Reprezentantul UPFR consideră că este vorba de o eroare materială.
Reprezentatul CREDIDAM solicită clarificarea următoarelor aspecte:
- dacă remuneraţiile fixate la lit. D din tabelul metodologiei au fost stabilite doar pentru 10 luni;
- dacă remuneraţiile stabilite la lit. D se actualizează sau nu cu indicele inflaţiei;
- dacă remuneraţiile stabilite la lit. D se aplică şi pentru unităţile de alimentaţie publică.
Reprezentantul FPTR menţionează că cererea de lămurire a fost întemeiată pe prevederile art. 442 şi 443 CPC. Hotărârea arbitrală nu cuprinde nicio o dispoziţie contradictorie, iar cele trei motive invocate de UPFR şi CREDIDAM vor modifica hotărârea arbitrală, făcând ca instanţa să se pronunţe din nou asupra unui capăt de cerere. Solicită respingerea cererii de lămurire formulate de UPFR şi CREDIDAM.
Reprezentantul FIHR susţine punctul de vedere al FPTR.
Completul constată închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare asupra cererii de lămurire a dispozitivului hotărârii arbitrale formulate de UPFR şi CREDIDAM.
Având în vedere că menţiunea datei de 31.12.2016 din titlul tabelului de la litera D, teza finală a art. 5.1 din metodologie referitoare la neaplicarea actualizării cu indicele de inflaţie la remuneraţiile stabilite în tabelul de la litera D, precum şi nota de subsol ********8 prin care se stabileşte că remuneraţiile prevăzute în tabelul de la litera D se aplică atât la recepţie, zonele de alimentaţie publică, cât şi la unităţile de cazare sunt rezultatul unor erori materiale săvârşite la redactarea hotărârii, completul admite în tot cererea formulată.
Această soluţie se impune cu atât mai mult cu cât completul a stabilit în cadrul art. 3.1 din metodologie faptul că în situaţia în care un utilizator foloseşte mai multe spaţii ori desfăşoară mai multe activităţi, remuneraţia se datorează distinct pentru fiecare spaţiu în parte sau pentru fiecare activitate desfăşurată în parte.
II._

COMPLETUL ARBITRAL

dispune admiterea cererii şi rectificarea Hotărârii arbitrale nr. 1/15.02.2016 astfel:
1.Titlul tabelului de la litera D din metodologie va avea următorul cuprins:
"Unităţi de cazare - situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate **) ****) ********) *********) - tarife valabile de la data intrării în vigoare a metodologiei"
2.Cuprinsul art. 5.1 din metodologie este următorul:
"Remuneraţiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional."
3.Nota de subsol ********)8 de la tabelul de la litera D va avea următorul cuprins:
"********) Tarifele nu includ zona de recepţie, zonele de alimentaţie publică din incinta unităţii de cazare (bar şi restaurant, sală mic dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum şi alte activităţi gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în aşteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie."

Coşuleţu Iuliu

- preşedinte

Uliescu Marilena

- arbitru

Moloman George Claudiu

- arbitru

Savu Gabriela-Iuliana

- arbitru

Duţescu Cristian-Mircea

- arbitru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 228 din data de 28 martie 2016