HOTĂRÂRE nr. 1114 din 18 decembrie 2013 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru darea acestuia în folosinţă gratuită
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Art. 2
Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului prevăzut la art. 1, către Asociaţia "Marea Lojă Naţională din România", persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică, în vederea edificării unei clădiri de interes public.
Art. 3
(1)Predarea-preluarea terenului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Protocolul prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi obligaţiile ce revin Asociaţiei "Marea Lojă Naţională din România" în legătură cu folosinţa terenului transmis.
(3)Dreptul de folosinţă al Asociaţiei "Marea Lojă Naţională din România" asupra terenului prevăzut la art. 1 încetează dacă Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" constată că terenul nu este folosit în conformitate cu destinaţia prevăzută la art. 2.
Art. 4
Secretariatul General al Guvernului va asigura includerea terenului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale terenului care se transmite din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucureşti, Bd. Expoziţiei, nr. 22-30, sectorul 1

Din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" CUI 2351555

În domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi în folosinţa gratuită a Asociaţiei "Marea Lojă Naţională din România"

Teren cu nr. CF 262697, nr. cadastral/topografic 262697, categoria curţi construcţii; suprafaţa 2.500 mp

Valoare de inventar 2.159.850 lei.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 812 din data de 20 decembrie 2013