ORDIN nr. 5100 din 19 septembrie 2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-23 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXA nr. 1:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

14.300

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

14.270

a) Venituri din activitatea de bază

3

13.850

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

 

c) Alte venituri din exploatare

5

420

2. VENITURI FINANCIARE

6

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

14.250

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

14.230

a) Bunuri şi servicii

10

1.277

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9.784

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

7.310

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

120

- drepturile salariale ale directorului general

14

148

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.520

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

36

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

380

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

19

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

61

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

440

- tichete de masă

23

300

- deplasări, detaşări

24

140

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.300

d) Cheltuieli de protocol

26

8

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

94

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

15

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

75

h) Alte cheltuieli

30

1.677

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

20

- cheltuieli privind dobânzile

32

12

- alte cheltuieli financiare

33

8

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

9

V. REZULTATUL NET

37

41

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

41

a) pentru cointeresarea personalului

40

8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

25

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.108

1. Surse proprii

44

25

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

2.083

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.108

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.108

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

14.300

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

14.250

3. Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

50

4. Număr mediu personal, total institut, din care:

58

165

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

116

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)

60

3.578

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

61

3.798

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56* 100)

62

0,35

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

87

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (4.715 mii lei)

64

0,89

10. Plăţi restante

65

150

11. Creanţe de încasat

66

1.615

ANEXA nr. 2:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ -ICMET CRAIOVA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

23.720

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

23.590

a) Venituri din activitatea de bază

03

12.945

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

6.166

c) Alte venituri din exploatare

05

4.479

2. VENITURI FINANCIARE

06

130

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

23.246

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

22.695

a) Bunuri şi servicii

10

5.929

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

13.468

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

10.393

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

112

- drepturile salariale ale directorului general

14

118

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2.162

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

51

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

540

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

87

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

26

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

alte cheltuieli de personal, din care:

22

181

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

181

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.662

d) Cheltuieli de protocol

26

9

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

15

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

52

h) Alte cheltuieli

30

560

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

551

- cheltuieli privind dobânzile

32

390

- alte cheltuieli financiare

33

161

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

474

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

76

V. REZULTATUL NET

37

398

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

398

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

848

1. Surse proprii

44

848

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

848

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

848

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

23.720

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

23.246

3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)

57

474

4. Număr mediu personal, total institut, din care:

58

260

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

153

5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)

60

3.270

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună)

61

4.088

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

2,03

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

91,23

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu(2468 mii lei)

64

16,12

10. Plăţi restante

65

835

11. Creanţe de încasat

66

9.603

ANEXA nr. 3:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

15.850

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

15.660

a) Venituri din activitatea de bază

03

14.060

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

600

c) Alte venituri din exploatare

05

1.000

2. VENITURI FINANCIARE

06

190

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

13.450

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

13.090

a) Bunuri şi servicii

10

3.057

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

8.606

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

6.255

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

112

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

116

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.301

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

31

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

325

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

17

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

52

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

15

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

610

- tichete de masă

23

309

- deplasări, detaşări

24

230

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

765

d) Cheltuieli de protocol

26

15

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

100

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

2

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

30

h) Alte cheltuieli

30

515

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

360

- cheltuieli privind dobânzile

32

60

- alte cheltuieli financiare

33

300

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

2.400

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

384

V. REZULTATUL NET

37

2.016

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

2.016

a) pentru cointeresarea personalului

40

403

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

905

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

708

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.815

1. Surse proprii

44

1.802

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

13

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1.815

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1.815

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

15.850

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

13.450

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

2.400

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

147

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

118

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut
- lei/persoană/lună

60

3.440

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.612

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

17,84

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

107,82

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (9232 mii)

64

21,89

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

1500

ANEXA nr. 4:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIEŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

3.390

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

3.390

a) Venituri din activitatea de bază

03

940

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1.500

c) Alte venituri din exploatare

05

950

2. VENITURI FINANCIARE

06

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

3.351

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

3.351

a) Bunuri şi servicii, din care:

10

500

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2.345

- cheltuieli cu salariile din care:

12

1.830

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

16

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

80

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

381

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

9

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

95

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

15

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

5

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

5

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

5

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările

25

195

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

270

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

39

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

V. REZULTATUL NET

37

33

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

3.390

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

3.351

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

39

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

52

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

15

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.833

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.250

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd.56*100)

62

1,17

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

65,19

9. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu

64

0,28

10. Plăţi restante

65

18.000

11. Creanţe de încasat

66

1.000

ANEXA nr. 5:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

7.099

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

7.097

a) Venituri din activitatea de bază

03

3.080

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3.380

c) Alte venituri din exploatare

05

637

2. VENITURI FINANCIARE

06

2

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

7.065

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

7.034

a) Bunuri şi servicii

10

1.373

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3.665

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2.451

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

112

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

84

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

510

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

12

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

127

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

6

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

20

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

6

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

533

- tichete de masă

23

120

- deplasări, detaşări

24

413

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

950

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

2

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

51

h) Alte cheltuieli

30

992

2. Cheltuieli Financiare, din care:

31

31

- cheltuieli privind dobânzile

32

11

- alte cheltuieli financiare

33

20

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

35

34

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

V. REZULTATUL NET

37

29

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

29

a) pentru cointeresarea personalului

40

6

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

17

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

6

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2.173

1. Surse proprii

44

1.299

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

874

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2.173

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2.173

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

0

- interne

53

0

- externe

54

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

7.099

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

7.065

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)

57

34

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

58

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

45

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.296

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.549

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,48

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

122

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (6.720 mii lei)

64

0,43

10. Plăţi restante

65

250

11. Creanţe de încasat

66

1.800

ANEXA nr. 6:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

3.500

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

3.500

a) Venituri din activitatea de bază

3

3.370

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

40

c) Alte venituri din exploatare

5

90

2. VENITURI FINANCIARE

6

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

3.500

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

3.500

a) Bunuri şi servicii

10

356

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

2.610

- cheltuieli cu salariile din care:

12

1.872

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

73

- drepturile salariale ale directorului general

14

138

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

556

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

9

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

97

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

15

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

4

- contribuţii la Fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

52

- tichete de masa

23

 

- deplasări, detaşări

24

52

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

200

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

334

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

 

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

 

V. REZULTATUL NET

37

 

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

3.500

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

3.500

3. Rezultate ( +/-) (rd.55-rd.56)

57

 

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

51

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

40

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.768

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.870

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

 

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

68,63

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (9464 mii lei)

64

0,00

10. Plaţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 7:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

15.000

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

14.800

a) Venituri din activitatea de bază

3

12.800

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

500

c) Alte venituri din exploatare

5

1.500

2. VENITURI FINANCIARE

6

200

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

14.797

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

14.603

a) Bunuri şi servicii

10

1.502

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

8.449

- cheltuieli cu salariile din care:

12

6.500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

127

- drepturile salariale ale directorului general

14

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.352

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

32

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

338

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

17

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

54

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

16

- contribuţii la Fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

140

- tichete de masa

23

 

- deplasări, detaşări

24

140

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.500

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclama şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

20

h) Alte cheltuieli

30

2.129

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

194

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

194

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

203

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

32

V. REZULTATUL NET

37

171

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

171

a) pentru cointeresarea personalului

40

34

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

103

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

34

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

560

1. Surse proprii

44

560

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

560

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

560

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

15.000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

14.797

3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)

57

203

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

160

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

115

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.249

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.363

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

1,37

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

94

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (64.539 mii lei)

64

0,26

10. Plaţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

1.200

ANEXA nr. 8:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

7.229

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

7.229

a) Venituri din activitatea de bază

3

6.163

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

366

c) Alte venituri din exploatare

5

700

2. VENITURI FINANCIARE

6

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

7.207

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

7.017

a) Bunuri şi servicii

10

1.346

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.559

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

128

- drepturile salariale ale directorului general

14

118

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

728

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

10

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

182

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

29

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

8

- contribuţii la Fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

93

- tichete de masa

23

 

- deplasări, detaşări

24

80

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

774

d) Cheltuieli de protocol

26

4

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

41

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

40

h) Alte cheltuieli

30

253

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

190

- cheltuieli privind dobânzile

32

190

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)

35

22

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

4

V. REZULTATUL NET

37

18

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

18

a) pentru cointeresarea personalului

40

4

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

10

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

4

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITELOR, din care:

43

3.371

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

3.371

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3.371

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3.371

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

7.229

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

7.207

3. Rezultate ( +/-) (rd.55-rd.56)

57

22

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

76

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

54

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.615

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.000

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

0,31

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

95,1

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (4.222 mii lei)

64

0,42

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 9:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - ISEMEX PETROŞANI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

12.500

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

12.200

a) Venituri din activitatea de bază

3

11.950

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

126

c) Alte venituri din exploatare

5

124

2. VENITURI FINANCIARE

6

300

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

10.105

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

10.065

a) Bunuri şi servicii

10

1.846

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6.669

- cheltuieli cu salariile din care:

12

4.600

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

112

- drepturile salariale ale directorului general

14

156

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

957

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

22

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

239

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

38

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

11

- contribuţii la Fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

792

- tichete de masă

23

248

- deplasări, detaşări

24

350

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.425

d) Cheltuieli de protocol

26

25

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

90

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

40

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

40

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

2.395

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

383

V. REZULTATUL NET

37

2.012

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

2.012

a) pentru cointeresarea personalului

40

402

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

1.207

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

403

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.100

1. Surse proprii

44

800

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

300

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1.100

1. Investirii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1.100

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

12.500

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

10.105

3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)

57

2.395

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

118

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.085

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.233

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

23,7

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

106

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (17.115 mii lei)

64

11,76

10. Plaţi restante

65

20

11. Creanţe de încasat

66

1.886

ANEXA nr. 10:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

7.626

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

7.605

a) Venituri din activitatea de bază

3

6.705

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

300

c) Alte venituri din exploatare

5

600

2. VENITURI FINANCIARE

6

21

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

7.626

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

7.598

a) Bunuri şi servicii

10

1.890

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

4.512

- cheltuieli cu salariile din care:

12

3.359

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

6

- drepturile salariale ale directorului general

14

80

- contribuţii de asiguraţi sociale de stat

15

699

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

17

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

175

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

29

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

8

- contribuţii la Fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

216

- tichete de masă

23

208

- deplasări, detaşări

24

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

980

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

 

h) Alte cheltuieli

30

216

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

28

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

28

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

 

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

 

V. REZULTATUL NET

37

 

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTITELOR, din care:

43

60

1. Surse proprii

44

60

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

60

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

7.626

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

7.626

3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)

57

 

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

110

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei persoană/lună

60

2.502

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.827

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

 

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

69

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (13000 mii lei)

64

 

10. Plăţi restante

65

190

11. Creanţe de încasat

66

3.900

ANEXA nr. 11:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ "URBAN INCERC" BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

23.094

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

23.092

a) Venituri din activitatea de bază

3

19.610

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

2.600

c) Alte venituri din exploatare

5

882

2. VENITURI FINANCIARE

6

2

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

22.911

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

22.909

a) Bunuri şi servicii

10

5.115

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12.194

- cheltuieli cu salariile, din care:

12

9.522

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

430

- drepturile salariale ale directorului general

14

239

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.981

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

45

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

495

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

25

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

77

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

23

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

26

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

26

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.633

d) Cheltuieli de protocol

26

6

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

1

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

29

40

h) Alte cheltuieli

30

2.920

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

2

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

2

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

183

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

30

V. REZULTATUL NET

37

153

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

153

a) pentru cointeresarea personalului

40

31

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

91

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

31

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

541

1. Surse proprii

44

541

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

541

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

541

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

23.094

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

22.911

3. Rezultate (+/-)(rd.55-rd.56)

57

183

4. Număr mediu personal, total institut, din care:

58

323

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

204

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei/persoană/lună)

60

2.291

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

61

3.401

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,80

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

71

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (15751 mii lei)

64

0,97

10. Plăţi restante

65

2.081

11. Creanţe de încasat

66

2.237

ANEXA nr. 12:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

1.911

1. VENITURI din EXPLOATARE din care:

2

1.869

a) Venituri din activitatea de bază

3

1.824

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

20

c) Alte venituri din exploatare

5

25

2. VENITURI FINANCIARE

6

42

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

1.860

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

9

1.860

a) Bunuri şi servicii

10

52

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.482

- cheltuieli cu salariile din care:

12

1.106

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

73

- drepturile salariale ale directorului general

14

105

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

230

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

5

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

57

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

18

3

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

9

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

3

- contribuţii la Fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

69

- tichete de masă

23

54

- deplasări, detaşări

24

15

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

84

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

29

10

h) Alte cheltuieli

30

231

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

51

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

8

V. REZULTATUL NET

37

43

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

43

a) pentru cointeresarea personalului

40

9

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

11

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

23

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1

1. Surse proprii

44

1

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

1.911

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

1.860

3. Rezultate ( +/-) ( rd.55-rd.56)

57

51

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

27

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

59

16

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.974

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/luna

61

3.017

7. Rentabilitatea ( rd.57/rd.56*100)

62

3,0

8. Productivitatea muncii pe total personal-mii lei/pers.(rd.01/rd.58)

63

68

9. Rata rentabilităţii financiare
rd.37*100/capital propriu (2490 mii lei)

64

2,0

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 13:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII - I.N.C.D.P.M. "ALEXANDRU DARABONŢ" - BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pa anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

12.130

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

12.100

a. Venituri din activitatea de bază

3

8.076

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD

4

100

c. Alte venituri din exploatare

5

3.924

2. VENITURI FINANCIARE

6

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

10.991

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

10.943

a. Bunuri şi servicii

10

2.687

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

7.062

- cheltuieli cu salariile

12

5.230

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

59

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

118

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

1.088

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

26

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

272

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

14

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

44

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

0

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

375

- tichete de masă

23

185

- deplasări, detaşări

24

190

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

300

d. Cheltuieli de protocol

26

4

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

5

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

65

h. Alte cheltuieli

30

820

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

48

- cheltuieli privind dobânzile

32

48

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

1.139

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

183

V. REZULTATUL NET

37

956

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

956

a. Pentru cointeresarea personalului

40

191

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

573

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

192

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

200

1. Surse proprii

44

200

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

900

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

12.130

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

10.991

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

1.139

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

86

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

54

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4.954

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6.677

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

10,36

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

141

8. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (3155 mii lei)

64

30,43

10. Plăţi restante

65

0

11. Creanţe de încasat

66

290

ANEXA nr. 14:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE, din care:

1

8.759

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

8.729

a. Venituri din activitatea de bază

3

8.729

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD

4

 

c. Alte venituri din exploatare

5

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

8.285

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

8.252

a. Bunuri şi servicii

10

169

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

4.388

- cheltuieli cu salariile

12

3.294

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

64

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

126

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

685

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

16

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

171

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

7

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

27

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

8

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

180

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

180

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

364

d. Cheltuieli de protocol

26

5

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

6

h. Alte cheltuieli

30

3.320

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

33

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

33

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

474

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

76

V. REZULTATUL NET

37

398

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

398

a. Pentru cointeresarea personalului

40

80

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

318

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

477

1. Surse proprii

44

477

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

477

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

477

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

8.759

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

8.285

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

474

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

51

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

43

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5.173

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5.437

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

5,72

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

172

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (3563 mii lei)

64

11

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 15:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

35.995

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

35.860

a. Venituri din activitatea de bază

3

25.935

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD

4

5.655

c. Alte venituri din exploatare

5

4.270

2. VENITURI FINANCIARE

6

135

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

34.095

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

33.958

a. Bunuri şi servicii

10

10.324

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

19.992

- cheltuieli cu salariile

12

14.054

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

107

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

334

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

2.923

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

70

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

731

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

38

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

119

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

35

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

2.022

- tichete de masă

23

686

- deplasări, detaşări

24

1.336

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.490

d. Cheltuieli de protocol

26

59

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

15

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

170

h. Alte cheltuieli

30

908

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

137

- cheltuieli privind dobânzile

32

21

- alte cheltuieli financiare

33

116

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

1.900

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

307

V. REZULTATUL NET

37

1.593

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

1.593

a. Pentru cointeresarea personalului

40

319

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

955

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

319

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

192

1. Surse proprii

44

192

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

192

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

192

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

35.995

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

34.095

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

1.900

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

314

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

236

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.624

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.623

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

6

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

115

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (5887 mii lei)

64

27

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 16:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" - BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

31.100

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

30.600

a. Venituri din activitatea de bază

3

13.700

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD

4

15.500

c. Alte venituri din exploatare

5

1.400

2. VENITURI FINANCIARE

6

500

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

30.106

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

29.756

a. Bunuri şi servicii

10

9.850

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

16.406

- cheltuieli cu salariile

12

12.480

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

150

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

200

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

2.596

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

62

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

649

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

33

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

105

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

31

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

450

- tichete de masă

23

250

- deplasări, detaşări

24

200

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3.000

d. Cheltuieli de protocol

26

 

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

 

h. Alte cheltuieli

30

500

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

350

- cheltuieli privind dobânzile

32

200

- alte cheltuieli financiare

33

150

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

994

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

159

V. REZULTATUL NET

37

835

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

835

a. Pentru cointeresarea personalului

40

167

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

500

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

168

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

679

1. Surse proprii

44

679

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

679

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

679

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

31.100

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

30.106

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

994

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

324

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

135

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.130

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4.450

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

3,30

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

95,98

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (1.289 mii lei)

64

65,01

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 17:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

17.370

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

17.325

a. Venituri din activitatea de bază

3

5.150

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD

4

6.000

c. Alte venituri din exploatare

5

6.175

2. VENITURI FINANCIARE

6

45

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

17.115

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

15.115

a. Bunuri şi servicii

10

6.901

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

6.064

- cheltuieli cu salariile

12

4.109

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

119

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

123

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

855

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

21

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

214

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

11

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

34

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

10

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

810

- tichete de masă

23

189

- deplasări, detaşări

24

621

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1.500

d. Cheltuieli de protocol

26

40

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

210

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

 

h. Alte cheltuieli

30

400

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

2.000

- cheltuieli privind dobânzile

32

1.500

- alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

255

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

46

V. REZULTATUL NET

37

209

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

209

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a. Pentru cointeresarea personalului

40

 

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

9.600

1. Surse proprii

44

300

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

9.300

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

9.600

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

9.600

- interne

53

9.600

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

17.370

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

17.115

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

255

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

90

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

50

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.621

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.911

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1.49

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

193,00

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100 /capital propriu (20183 mii lei)

64

1

10. Plăţi restante

65

1.279

11. Creanţe de încasat

66

479

ANEXA nr. 18:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGRONOMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

8.315

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

8.205

a. Venituri din activitatea de bază

3

8.185

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

20

c. Alte venituri din exploatare

5

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

110

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

8.310

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

8.276

a. Bunuri şi servicii

10

2.321

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

5.118

- cheltuieli cu salariile

12

3.805

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

119

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

188

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

791

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

18

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

198

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

31

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

9

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

256

- tichete de masă

23

235

- deplasări, detaşări

24

21

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

90

d. Cheltuieli de protocol

26

25

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

23

h. Alte cheltuieli

30

699

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

34

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

34

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

5

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

V. REZULTATUL NET

37

 

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a. Pentru cointeresarea personalului

40

 

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

60

1. Surse proprii

44

20

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

40

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

60

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

60

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

8.315

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

8.310

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

5

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

109

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

92

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.699

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.904

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*I00)

62

 

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

76

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (33 229 mii lei)

64

 

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

1.680

ANEXA nr. 19:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - INCDA FUNDULEA
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

21.580

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

20.605

a. Venituri din activitatea de bază

3

7.605

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

12.850

c. Alte venituri din exploatare

5

150

2. VENITURI FINANCIARE

6

975

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

19.926

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

19.708

a. Bunuri şi servicii

10

6.700

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

9.333

- cheltuieli cu salariile

12

6.735

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

105

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

139

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

1.401

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

33

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

350

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

18

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

56

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

17

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

723

- tichete de masă

23

700

- deplasări, detaşări

24

23

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.400

d. Cheltuieli de protocol

26

10

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

15

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

50

h. Alte cheltuieli

30

1.200

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

218

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

218

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profil/pierderi)

35

1.654

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

265

V. REZULTATUL NET

37

1.389

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

1.389

a. Pentru cointeresarea personalului

40

278

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

832

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

279

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

4.325

1. Surse proprii

44

4.325

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

4.325

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

4.325

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

21.580

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

19.926

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

1.654

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

326

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

167

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

1.664

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

1.706

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

8,30

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

66,20

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (210.915 mii lei)

64

0,62

10. Plaţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

1.500

ANEXA nr. 20:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - INCDBH ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

4.788

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

4.788

a. Venituri din activitatea de bază

3

1.170

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

3.618

c. Alte venituri din exploatare

5

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

4.655

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

4.655

a. Bunuri şi servicii

10

2.140

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

2.104

- cheltuieli cu salariile

12

1.633

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

11

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

74

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

340

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

8

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

85

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

4

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

14

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

4

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

16

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

16

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

388

d. Cheltuieli de protocol

26

 

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

23

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

 

h. Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

 

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

 

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

133

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

21

V. REZULTATUL NET

37

112

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

112

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a. Pentru cointeresarea personalului

40

 

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

100

1. Surse proprii

44

100

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

100

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

100

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

4.788

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

4.655

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

133

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

74

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

30

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

1.766

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.273

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

3

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

65

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (14.747 mii lei)

64

1

10. Plăţi restante

65

9.000

11. Creanţe de încasat

66

700

ANEXA nr. 21:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

25.705

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

25.705

a. Venituri din activitatea de bază

3

3.540

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

22.165

c. Alte venituri din exploatare

5

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

25.669

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

25.485

a. Bunuri şi servicii

10

17.294

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

6.289

- cheltuieli cu salariile

12

4.665

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

132

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

105

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

970

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

23

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

243

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

12

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

39

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

11

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

326

- tichete de masă

23

326

- deplasări, detaşări

24

 

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

727

d. Cheltuieli de protocol

26

2

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

22

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

 

h. Alte cheltuieli

30

1.151

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

184

- cheltuieli privind dobânzile

32

50

- alte cheltuieli financiare

33

134

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profil/pierderi)

35

36

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

V. REZULTATUL NET

37

30

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

30

a. Pentru cointeresarea personalului

40

6

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

18

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

6

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

727

1. Surse proprii

44

727

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

727

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

727

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

25.705

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

25.669

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

36

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

161

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

49

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2.306

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2.833

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,14

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

160

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (2.317 mii lei)

64

1,29

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

1.700

ANEXA nr. 22:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR - INCDCSZ BRAŞOV
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

7.494

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

6.961

a. Venituri din activitatea de bază

3

1.931

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

5.013

c. Alte venituri din exploatare

5

17

2. VENITURI FINANCIARE

6

12

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

521

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

7.425

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

7.386

a. Bunuri şi servicii

10

3.968

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

2.762

- cheltuieli cu salariile

12

2.156

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

20

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

82

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

448

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

11

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

112

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

6

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

18

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

5

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

6

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

6

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

500

d. Cheltuieli de protocol

26

3

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

2

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

 

h. Alte cheltuieli

30

151

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

39

- cheltuieli privind dobânzile

32

35

- alte cheltuieli financiare

33

4

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profil/pierderi)

35

69

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

11

V. REZULTATUL NET

37

58

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

58

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a. Pentru cointeresarea personalului

40

 

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

127

1. Surse proprii

44

127

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

127

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

127

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

7.494

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

7.425

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

69

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

124

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

43

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

1.392

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

1.457

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

0,93

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

60

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (3634 mii lei)

64

1,59

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

104

ANEXA nr. 23:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUCUREŞTI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

1

VENITURI TOTALE din care:

1

2.090

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

2.075

a. Venituri din activitatea de bază

3

2.000

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

35

c. Alte venituri din exploatare

5

40

2. VENITURI FINANCIARE

6

15

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

2.062

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

2.046

a. Bunuri şi servicii

10

324

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

1.636

- cheltuieli cu salariile

12

1.168

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

127

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

100

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat

15

243

- contribuţii pentru asigurările de şomaj

16

5

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate

17

61

- contribuţii pentru asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

18

3

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

9

- contribuţii la Fd. de garantare a creanţelor salariale

20

3

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

144

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

144

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

68

d. Cheltuieli de protocol

26

4

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

4

h. Alte cheltuieli

30

10

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

16

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

16

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profil/pierderi)

35

28

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

5

V. REZULTATUL NET

37

23

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

23

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a. Pentru cointeresarea personalului

40

 

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:

43

13

1. Surse proprii

44

 

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

13

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

13

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

13

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

2.090

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

2.062

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

28

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

24

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

18

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3.409

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3.518

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1,36

8 .Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers

63

87,08

9. Rata rentabilităţii financiare
rd. 37*100/capital propriu (359 mii lei)

64

6,41

10. Plăţi restante

65

100

11. Creanţe de încasat

66

110

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 733 din data de 28 noiembrie 2013