ORDIN nr. 362 din 29 mai 2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. N.B. 3.568 din data de 30 mai 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 863 din data de 29 mai 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
- titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,
În temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă criteriile ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe perioada de valabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 448/194/2013 pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 8 aprilie 2013.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 iunie 2014.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

ANEXA nr. 1: CRITERII ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, pentru asistenţa medicală primară
Art. 1
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015.
Art. 2
La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:
a)totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
b)numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul urban, precum şi numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană;
c)numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;
d)numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu excepţia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie.
Art. 3
La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au în vedere următoarele criterii:
a)totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ - teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
b)numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural, precum şi numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială;
c)numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;
d)numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, stabilit în funcţie de criteriile prevăzute la art. 4.
Art. 4
La stabilirea numărului minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casele de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:
a)totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ - teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
b)numărul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;
c)numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;
d)unităţile administrativ-teritoriale în care populaţia este sub 800 de locuitori, din care:
- unităţi administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile;
e)numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista unui medic de familie în anul anterior în unitatea administrativ - teritorială respectivă, coroborat cu numărul necesar de medici de familie stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Art. 5
(1)Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2, 3 şi 4 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.
ANEXA nr. 2: CRITERII ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea clinică reabilitare medicală
Art. 1
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
Art. 2
La stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea reabilitare medicală, pe judeţ/municipiul Bucureşti, se au în vedere următoarele criterii:
a)prin normă se înţelege un program de lucru de 7 ore în medie pe zi şi, respectiv, de 35 de ore pe săptămână;
b)suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea reabilitare medicală, în anul curent;
c)totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
d)numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
e)numărul de bolnavi cronici aflaţi în evidenţă, în supraveghere medicală activă, beneficiari de programe naţionale de sănătate, distribuţia acestora pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, precum şi evoluţia acestui număr în ultimii 2 ani;
f)ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea reabilitare medicală în totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate de furnizori şi decontate de casa de asigurări de sănătate, evoluţia numărului de servicii şi a ponderilor respective în ultimii 2 ani;
g)existenţa listelor de programare şi analiza timpului de aşteptare pe aceste liste;
h)la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia de servicii medicale ambulatorii de specialitate în anii respectivi;
i)numărul mediu de consultaţii ce se poate acorda corespunzător unei norme, pe fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea reabilitare medicală;
j)prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează modalitatea de contractare şi decontare a serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu şi de medicii de specialitate reabilitare medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Art. 3
La stabilirea numărului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea reabilitare medicală, pe judeţ/municipiul Bucureşti, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, pentru care se poate încheia contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, respectiv contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală, cu casa de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:
a)totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban şi rural, precum şi pe unităţi administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
b)numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
c)numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea reabilitare medicală, stabilit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
d)prevederile actelor normative în vigoare ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate de medicii din specialităţile clinice din ambulatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv cele referitoare la numărul de contracte ce pot fi încheiate de medicii din specialităţile clinice şi pentru specialitatea reabilitare medicală cu casele de asigurări de sănătate;
e)suma alocată fiecărei case de asigurări de sănătate pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice şi pentru specialitatea reabilitare medicală, în anul curent;
f)asigurarea, pe cât posibil, a unei distribuţii echilibrate a medicilor de specialitate în teritoriu, în raport cu dispersia populaţiei.
Art. 4
(1)La stabilirea situaţiilor în care cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice organizate conform Ordonanţei Guvernului 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru un program de activitate sub 35 de ore pe săptămână, se au în vedere următoarele criterii:
a)localităţile/zonele deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice şi pentru specialitatea reabilitare medicală; localităţile/zonele se încadrează în localităţi/zone deficitare în situaţia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de o anumită specialitate clinică şi pentru specialitatea reabilitare medicală a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a funcţionat un medic de o anume specialitate clinică şi de specialitate reabilitare medicală în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;
b)numărul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinică în parte şi pentru specialitatea reabilitare medicală, stabilit la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
c)numărul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică şi pentru specialitatea reabilitare medicală, pe judeţ/municipiul Bucureşti.
(2)Cabinetele medicale de specialitate din specialităţile clinice, inclusiv din specialitatea reabilitare medicală, organizate în ambulatoriile integrate ale spitalelor şi în centrele multifuncţionale fără personalitate juridică din structura spitalelor pot intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru un program sub 35 de ore pe săptămână. Programul de activitate al acestor cabinete nu face obiectul activităţii comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) şi (4) şi art. 40 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014.
Art. 5
(1)Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2, 3 şi 4 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.
ANEXA nr. 3: CRITERII ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
Art. 1
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) şi (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
Art. 2
La stabilirea numărului necesar total de investigaţii paraclinice pe judeţ/municipiul Bucureşti şi repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv: analize de laborator; anatomie patologică; investigaţii de radiologie, imagistică medicală; explorări funcţionale, se au în vedere următoarele criterii:
a)totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, structura pe grupe de vârstă, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
b)numărul de asiguraţi la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti;
c)numărul total de servicii medicale paraclinice (analize de laborator şi investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală) contractate şi decontate în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:
1.numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului de servicii medicale de anatomie patologică: histopatologice şi de citologie), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;
2.numărul de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe fiecare tip de analiză, raportat la numărul total de analize medicale de laborator contractate şi decontate în ultimii 2 ani;
3.numărul de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală contractate şi decontate în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului de explorări funcţionale), raportat la numărul total de servicii medicale paraclinice contractate şi decontate în ultimii 2 ani;
4.numărul de investigaţii paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi explorări funcţionale contractate şi decontate în ultimii 2 ani - pe tipuri de investigaţii, raportat la numărul total de investigaţii paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi explorări funcţionale contractate şi decontate în ultimii 2 ani;
d)numărul de asiguraţi care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) în ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an în parte), precum şi:
1.numărul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de analize medicale de laborator în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului celor care au beneficiat de servicii medicale paraclinice de anatomie patologică: histopatologice şi de citologie);
2.numărul de asiguraţi (numărul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de investigaţii paraclinice de radiologie şi imagistică medicală în ultimii 2 ani (cu evidenţierea numărului celor care au beneficiat de explorări funcţionale);
e)la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea în vedere şi fondurile alocate cu destinaţia servicii medicale paraclinice în anii respectivi;
f)fondul aprobat pentru servicii medicale paraclinice pentru anul curent;
g)prevederile actelor normative ce reglementează contractarea şi decontarea serviciilor medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Art. 3
(1)Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.
ANEXA nr. 4: CRITERII ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, pentru asistenţa medicală spitalicească
Art. 1
Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.
Art. 2
La stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor în care un medic poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul a două spitale aflate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate sau poate acorda servicii medicale spitaliceşti în cadrul unui spital şi într-un centru de sănătate multifuncţional cu personalitate juridică pentru activitatea desfăşurată în regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislaţiei muncii, se au în vedere următoarele criterii:
a)structura unităţii sanitare cu paturi, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii;
b)numărul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii;
c)numărul de cazuri externate - spitalizare continuă, calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobată sau avizată, după caz, de Ministerul Sănătăţii, şi normativelor în vigoare, pe secţii şi compartimente;
d)numărul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe secţii şi compartimente, având în vedere şi numărul de posturi aprobate, potrivit legii;
e)normativele de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
f)listele de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, respectiv: număr de cazuri programate aflate pe listă la 1 ianuarie 2013, număr de cazuri programate intrate pe listă în cursul anului 2013, număr de cazuri programate ieşite în cursul anului 2013 şi număr de cazuri programate aflate pe listă la sfârşitul anului 2013;
g)la analizarea situaţiilor în care un medic solicită să furnizeze servicii medicale în cadrul a două unităţi sanitare cu paturi (două spitale sau un spital şi un centru de sănătate multifuncţional cu personalitate juridică pentru activitatea desfăşurată în regim de spitalizare de zi) se va avea în vedere şi distanţa dintre unităţile sanitare în care medicul solicită să desfăşoare activitate, coroborat cu programul de activitate.
Art. 3
(1)Comisia poate avea în vedere şi alte criterii, raportat la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2)Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 30 mai 2014