HOTĂRÂRE nr. 538 din 8 iulie 2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. o) din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Prezentele reguli se aplică navelor şi ambarcaţiunilor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care navighează pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu excepţia braţelor Dunării.
Art. 2
(1)Pentru aplicarea prezentei hotărâri, expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a)activitate de agrement nautic - activitate desfăşurată cu ambarcaţiuni de agrement în scop recreativ sau sportiv;
b)activitate comercială de agrement nautic - activitate de agrement nautic organizată de către persoane fizice sau juridice în scop comercial;
c)document de atestare - un brevet, un certificat de capacitate sau un certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement care dă dreptul titularului să îndeplinească la bordul unei nave funcţia corespunzătoare şi atribuţiile pe care le implică nivelul de responsabilitate specificat în acel document;
d)motovehicul nautic - o ambarcaţiune cu lungimea mai mică de 4 m, care utilizează un motor cu ardere internă ce antrenează o pompă cu jet de apă ca sursă principală de propulsie şi care este destinată să fie operată de către o persoană sau persoane care stă/stau jos, în picioare ori în genunchi, mai degrabă pe corpul ambarcaţiunii decât în interiorul acesteia, construită pentru a executa pe apă diverse activităţi de agrement nautic, de exemplu acele ambarcaţiuni de tip: "waterbob", "waterscooter", "jetbike", "jetski" şi altele asemenea;
e)permis de acces în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" - documentul emis de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" care certifică dreptul de acces şi circulaţie în zona Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", denumit în continuare permis de acces;
f)sistem de monitorizare - sistem de supraveghere a traficului navelor şi ambarcaţiunilor propulsate pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" alcătuit din staţii fixe de localizare şi identificare a navelor/ambarcaţiunilor, radare de supraveghere;
g)dispozitive electronice - dispozitive electronice de transmitere către staţiile fixe a poziţiei şi vitezei navelor şi ambarcaţiunilor propulsate.
(2)Definiţiile termenului "navă" şi ale expresiilor "ambarcaţiune de agrement", "instalaţie plutitoare" şi "construcţie plutitoare" sunt prevăzute la art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Indiferent de scop, perioadă calendaristică şi de durată, accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu excepţia braţelor Dunării, se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2)Permisul de acces se eliberează pentru fiecare navă sau ambarcaţiune şi are o valabilitate de până la un an calendaristic.
(3)Permisul de acces se păstrează la bord pe toată perioada în care nava sau ambarcaţiunea se află în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(4)Persoanele fizice şi juridice care au domiciliul/sediul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe şi desfăşoară activitate autorizată în perimetrul acesteia pot utiliza nave ori ambarcaţiuni proprietate privată pentru satisfacerea nevoilor personale sau familiale şi desfăşurarea activităţilor economice tradiţionale de valorificarea resurselor naturale regenerabile şi turism, prin eliberarea permiselor de acces, fără plata tarifelor percepute de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 4
(1)Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare următoarele documente:
a)actul de naţionalitate/provenienţă al navei, respectiv atestatul de bord sau certificatul de ambarcaţiune de agrement;
b)certificatele de conformitate cu normele tehnice obligatorii şi jurnalul de evidenţă a deşeurilor uzate valabil, după caz, eliberate de autorităţile competente;
c)chitanţa ce dovedeşte achitarea taxei de eliberare a permisului de acces, după caz;
d)autorizaţia de efectuare a activităţilor de transport naval, eliberată de Autoritatea Navală Română, pentru operatorii economici;
e)dovada că nava sau ambarcaţiunea propulsată deţine un dispozitiv electronic de transmitere către staţiile fixe a poziţiei şi vitezei navelor şi ambarcaţiunilor propulsate.
(2)Forma şi conţinutul permisului de acces se stabilesc de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(3)Permisul de acces va cuprinde următoarele elemente obligatorii:
a)tipul şi numărul de înregistrare ale ambarcaţiunii/navei;
b)proprietarul;
c)perioada de valabilitate a permisului.
Art. 5
Permisul de acces îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:
a)la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
b)în situaţia în care oricare dintre actele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi d) şi-a pierdut valabilitatea;
c)pentru nerespectarea prevederilor cuprinse în acesta.
Art. 6
(1)Conducerea navelor şi ambarcaţiunilor se face numai de către persoane posesoare ale documentelor de atestare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare tip de navă sau ambarcaţiune.
(2)Pentru navele care navighează pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este obligatorie dotarea acestora, în permanenţă, cu echipajul minim de siguranţă, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 7
(1)Este obligatorie dotarea navelor şi a ambarcaţiunilor propulsate care navighează în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" cu dispozitive electronice şi sisteme de monitorizare, stabilite de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(2)Viteza maximă admisă a navelor şi ambarcaţiunilor care navighează pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1, este de 15 km/h.
(3)Viteza maximă admisă a navelor şi ambarcaţiunilor care navighează pe canalele de circulaţie şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", prevăzute în anexa nr. 1, este de 40 km/h.
(4)Este obligatorie dotarea ambarcaţiunilor şi a navelor cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord, conform legislaţiei în vigoare. În cazul ambarcaţiunilor nepuntate, aflate în marş, purtarea vestelor de salvare este obligatorie.
(5)Se interzice navigaţia pe timpul nopţii a navelor şi ambarcaţiunilor care nu sunt semnalizate conform prevederilor legale în vigoare.
(6)Este interzisă deplasarea navelor/ambarcaţiunilor cu motor cu o viteză mai mare de 5 km/h în zonele prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 8
Transportul substanţelor periculoase în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 9
Pentru navele ce navighează în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este obligatorie dotarea acestora cu instalaţii de stocare sau de tratare a deşeurilor, instalaţii de epurare a apelor uzate şi racorduri de descărcare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 10
(1)Locurile pentru acostarea navelor, precum şi Lista cuprinzând punctele permise pentru acostarea/staţionarea pontoanelor-dormitor în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2)În zonele strict protejate, accesul şi navigaţia sunt interzise.
Art. 11
Supravegherea şi controlul respectării prezentelor reguli se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Art. 12
Prezentele reguli nu se aplică navelor şi ambarcaţiunilor aflate în misiuni de serviciu în proprietatea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", Autorităţii Navale Române, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Sănătăţii, instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi Gărzii Naţionale de Mediu.
Art. 13
(1)Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" va achiziţiona sistemul de monitorizare şi dispozitivele electronice, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
(2)Prin decizie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi stabilite sistemele de monitorizare pentru orice navă/ambarcaţiune motorizată, pentru a i se permite accesul şi navigaţia în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în condiţiile legii.
Art. 14
(1)Pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", conducătorii navelor/ambarcaţiunilor au obligaţia de a se supune controlului organelor abilitate.
(2)Este interzisă:
a)acostarea şi staţionarea navelor în alte locuri decât cele stabilite de Administraţia Rezervaţiei;
b)depăşirea limitelor de viteză stabilite prin prezenta hotărâre;
c)târârea ancorelor, lanţurilor şi parâmelor;
d)nelimitarea vitezei la nivelul formării valului la întâlnirea a 2 sau mai multe ambarcaţiuni;
e)utilizarea oricărui tip de motovehicul nautic şi accesul ambarcaţiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor şi al hidroglisoarelor, indiferent de scop;
f)folosirea navelor şi ambarcaţiunilor propulsate care nu sunt prevăzute cu dispozitive electronice de transmitere a poziţiei şi vitezei către staţiile fixe şi nefolosirea din orice cauze a dispozitivelor electronice;
g)folosirea pe timpul nopţii a navelor şi ambarcaţiunilor care nu sunt semnalizate conform prevederilor legale în vigoare;
h)accesul şi navigaţia în zonele strict protejate.
Art. 15
Nerespectarea dispoziţiilor art. 14 se sancţionează conform legii.
Art. 16
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 17
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 111/2007 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 20 februarie 2007, se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: LISTA cuprinzând canalele de navigaţie şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pe care este admisă navigaţia navelor şi ambarcaţiunilor cu 40 km/h
1.Gârla Somova
2.Canalul Mila 36
3.Canalul Sireasa
4.Gârla Şontea
5.Canalul Olguţa
6.Canalul Războiniţa
7.Canalul Eracle
8.Canalul Lopatna
9.Canalul Rădăcinoasele
10.Canalul Pardina
11.Canalul Magistral AP Chilia
12.Canalul Cardon
13.Canalul Sfiştofca
14.Canalul Sud Popina
15.Canalul Vătafu
16.Canalul Stipoc
17.Canalul Magearu
18.Canalul Litcov
19.Canalul Crişan - Caraorman
20.Canalul Busurca
21.Gârla împuţita
22.Canalul Cordon Litoral (Sulina - Sfântu Gheorghe)
23.Canalul Tătaru
24.Gârla Perivolovca
25.Canalul Lipoveni
26.Canalul Dunavăţ
27.Canalul Mustaca
28.Canalul Dranov
29.Canalul Perişor
30.Canalul Periteaşca
31.Canalul de Centură (canalul de legătură dintre canalele Lipoveni, Dunavăţ şi Dranov)
32.Canalul Mocansa
33.Canal Eracle
34.Canal Ceamurlia
35.Lacul Roşu
36.Lacul Roşuleţ
37.Lacul Puiu
38.Lacul Razim
39.Lacul Goloviţa
40.Lacul Zmeica
41.Lacul Sinoie
42.Lacul Lumina
43.Lacul Merhei
44.Lacul Matita
45.Lacul Uzlina
46.Lacul Isac
47.Braţele Dunării Vechi
48.Braţul Musura
49.Canal Uzlina
ANEXA nr. 2:
CAPITOLUL 1: LISTA cuprinzând punctele permise pentru acostarea/staţionarea navelor şi ambarcaţiunilor
a)Pe braţul Sfântu Gheorghe:
1.km 44 - Canal Dranov
2.km 22-23 - Canal Erenciuc
3.km 5 - Canal Tătaru
4.km 52 şi/sau - intrare Canal Perivolovca
b)Pe traseul Sfântu Gheorghe-Sulina-Cordon Litoral
1.Lacul Roşu - intrare Canal Tătaru
c)Pe traseul Mila 8-Dunărea Veche:
1.Dunărea Veche - intrare Canal Magearu
2.Dunărea Veche - intrare la Canal Dovnica
d)Pe traseul Crişan-Mila 23:
1.Dunărea Veche - la intrare în Canal Cazanele
2.Canal Eracle - intrare canal Lopatna
3.Sontea Lata - canal Crulic şi Cot Candura (Tulceanu)
4.Marcu - Cazanele
e)Pe traseul Mila 23-Şontea-Tulcea:
1.Gârla Şontea - intrare lac Furtuna
2.Canal Şontea - intrare lac Băclăneşti
3.Canal 35 - intrare canal Sireasa Nord
4.Canal 36 - zona Trofilca
f)Pe traseul Crişan-Caraorman:
1.Canal Crişan - Caraorman ambele maluri
2.Canal Litcov ambele maluri
g)Dunărea pe cele 3 braţe, inclusiv Braţele Dunării Vechi
CAPITOLUL 2: LISTA cuprinzând punctele permise pentru acostarea/staţionarea pontoanelor-dormitor în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
a)Pe braţul Sfântu Gheorghe
1.km 44 - Canalul Dranov
2.km 29
3.km 5 - Canalul Tătaru
b)Pe traseul Sfântu Gheorghe-Sulina-Cordon Litoral
1.Canal Centură - la intrarea pe Canalul Tătaru
2.Lacul Roşuleţ - Cherhana
c)Pe traseul Mila 8-Dunărea Veche-Crişan
1.Dunărea Veche - la intrarea pe Canalul Magearu
2.Dunărea Veche - la intrarea pe Canalul Dovnica
3.Dunărea Veche - la intrarea pe Canalul Bogdaproste
d)Pe traseul Crişan-Dunărea Veche-Mila 23
1.Dunărea Veche - la intrarea pe Canalul Cazanele
2.Canalul Eracle - la intrarea pe Canalul Lopatna
e)Pe traseul Mila 23-Şontea-Tulcea
1.Gârla Şontea - la intrarea pe Lacul Fortuna
2.Canalul Şontea - la intrarea pe Lacul Băclăneşti
3.Canal 35 - Sireasa Nord
f)Pe traseul Crişan-Caraorman
1.Canalul Crişan - la intrarea pe Canal Ceamurlia
2.Canalul Crişan - la intrarea pe Canalul Iacob
3.Canalul Crişan - la intrarea pe Canalul Vătafu
4.Canalul Crişan - la intrarea pe Canalul Litcov
ANEXA nr. 3: LISTA cuprinzând lacurile şi canalele situate în apropierea coloniilor de păsări din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", pe care este admisă navigaţia navelor şi ambarcaţiunilor cu 5 km/h
1.Lacul Ivanova
2.Lacul Purcelu
3.Canal Bratuşca
4.Canal Litieni
5.Lacul Obretinul Mic
6.Canal Ghermandi
7.Golf Musura - Ostrov Musura
8.Lacul Martinica
9.Lacul Cuzminţul Mare
10.Lacul Cuzminţul Mic
11.Lacul Meşteru, Nord şi Sud
12.Japşa Climova
13.Holbina II
14.Lacul Isăcel
15.Lacul Coteţe
16.Lacul Cuibul cu Lebede
17.Canal Candura - colonia Nebunu
18.Lacul Ligheanca (NE)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 520 din data de 13 iulie 2015