HOTĂRÂRE nr. 437 din 10 iunie 2015 pentru procedura de aprobare şi conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Prezenta hotărâre are ca scop reglementarea procedurii de aprobare şi conţinutul Memorandumului privind încadrarea măsurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.
(2)Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis, cu excepţia celor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, iniţiat de autorităţile/instituţiile publice centrale sau asimilate acestora, este prezentat sub forma unui proiect de schemă de ajutor sau ajutor individual, de către furnizor/iniţiator, în cadrul Consiliului interministerial Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat" instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Consiliul interministerial.
(3)Minuta consultărilor din cadrul Consiliului interministerial se va comunica furnizorului/iniţiatorului şi Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 2
(1)Furnizorul/iniţiatorul măsurii de ajutor de stat transmite Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare evaluării şi încadrării măsurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, respectiv cel puţin datele cuprinse în memorandumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Toate informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt asumate de furnizor/iniţiator, inclusiv în ceea ce priveşte încadrarea măsurii în categoria ajutorului de stat şi conformitatea acestuia cu legislaţia europeană în domeniu.
(3)Împreună cu informaţiile prevăzute la alin. (1), furnizorul/iniţiatorul transmite Ministerului Finanţelor Publice şi punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene privind complementaritatea măsurii de ajutor de stat cu programele finanţate din fonduri europene.
Art. 3
(1)Ministerul Finanţelor Publice analizează informaţiile prevăzute la art. 2 exclusiv din perspectiva încadrării măsurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, luând în considerare minuta consultărilor din cadrul Consiliului interministerial prevăzută la art. 1 alin. (3) şi punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene prevăzut la art. 2 alin. (3).
(2)În cazul în care informaţiile prevăzute la art. 2 nu sunt suficiente, în vederea încadrării măsurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita informaţii şi date suplimentare atât furnizorului/iniţiatorului, cât şi altor instituţii abilitate.
Art. 4
Conţinutul memorandumului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, este prevăzut în anexă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

ANEXĂ: MEMORANDUM

GUVERNUL ROMÂNIEI

APROB,

PRIM-MINISTRU

De la:

Ministrul finanţelor publice

Avizat:

.... se va completa instituţia/autoritatea furnizoare/iniţiatoare

 

Tema: încadrarea schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

CAPITOLUL I: Necesitatea promovării memorandumului
A)Obiectivul măsurii de ajutor de stat/ajutor de minimis şi justificarea acesteia
Se vor prezenta informaţii detaliate privind oportunitatea promovării schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis şi se vor menţiona documentele de politică publică care vizează domeniul de aplicabilitate/obiectivul schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis.
Se prezintă studii de piaţă, analize de impact, consultări publice pentru a se asigura eficienţa schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis în raport cu priorităţile iniţiatorilor/furnizorilor măsurii sau cu problemele pieţei sau concluziile acestora, pentru a demonstra eficacitatea schemei în raport cu deficienţele pe care îşi propune să le acopere schema de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis.
Vor fi prezentate inclusiv informaţii cu privire la complementaritatea măsurii cu programele finanţate din fonduri europene.
B)Baza legală
Se vor prezenta date şi informaţii privind compatibilitatea schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis cu legislaţia ajutorului de stat, precum şi informaţii cu privire la actul normativ avut în vedere a fi promovat la nivel naţional, pentru instituirea măsurii ca normă juridică.
C)Furnizorul/iniţiatorul/administratorul schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis
Vor fi prezentate date cu privire la identificarea furnizorului, a iniţiatorului, precum şi a administratorului măsurii de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis.
D)Instrumentul de acordare utilizat
Se vor prezenta date cu privire la instrumentul financiar/modalitatea de acordare a ajutorului de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis: granturi, reduceri/exceptări/amânări la plata taxelor, aporturi de capital, împrumuturi cu dobândă preferenţială, garanţii sau orice altă modalitate de acordare.
E)Durata schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis
Se va menţiona distinct perioada estimată de valabilitate a schemei în care vor fi selectaţi beneficiarii de ajutor de stat/perioada estimată de valabilitate a ajutorului de stat/ajutorului individual sau ajutorului de minimis, precum şi perioada estimată în care se vor efectua plăţile ajutorului de stat/ajutorului individual sau ajutorului de minimis.
F)Bugetul schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis
Vor fi prezentate date cu privire la bugetul total estimat alocat măsurii de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis, date cu privire la sumele estimat a fi alocate anual, precum şi date cu privire la creditele de angajament şi creditele bugetare estimat a fi alocate anual pe perioada de implementare a măsurii de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis.
G)Beneficiarii măsurii de finanţare
1.a) se vor estima numărul total de beneficiari, precum şi numărul mediu anual de întreprinderi beneficiare;
2.b) în cazul unei scheme de ajutor de stat, vor fi prezentate date cu privire la tipul întreprinderilor şi criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor;
3.c) în situaţia unui ajutor de stat individual vor fi prezentate date cu privire la identitatea acestuia şi condiţiile de acordare a ajutorului de stat.
H)Costurile eligibile pentru acordarea ajutorului
Se vor prezenta date şi informaţii privind cheltuielile eligibile.
I)Efecte
Se va descrie situaţia existentă şi se vor cuantifica efectele/rezultatele preconizate după implementarea măsurii.
J)Încadrarea în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului
Vor fi prezentate date cu privire la eventualele modificări asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare prin creşterea sau scăderea impozitelor, contribuţiilor, taxelor, precum şi date privind impactul financiar pe care măsura îl poate avea asupra bugetului de stat sau a bugetelor locale şi, după caz, datoriei publice.
Pot fi prezentate orice alte date sau informaţii privind încadrarea în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului.
CAPITOLUL II: Propuneri
Având în vedere toate datele şi informaţiile prezentate, propunem aprobarea Memorandumului pentru susţinerea acordării măsurilor susceptibile a reprezenta ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis, acestea încadrându-se în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 454 din data de 24 iunie 2015