ORDIN nr. 947 din 19 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014
Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 232/2014 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014,
în baza prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I
Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 26 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) beneficiar - organizaţiile neguvernamentale nonprofit care au solicitat finanţare din Fondul pentru mediu şi al căror proiect a fost aprobat în vederea finanţării;"
2.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5: Organizarea sesiunii de finanţare
(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.
(2) Organizarea sesiunii de finanţare constă în stabilirea şi aprobarea, prin dispoziţie a conducătorului Autorităţii, a:
a) sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;
b) sumei alocate sesiunii de finanţare.
(3) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.
(4) Aprobarea componenţei Comisiei de analiză şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a conducătorului Autorităţii."
3.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6: Etapele sesiunii de finanţare
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare şi a sumei alocate;
b) depunerea dosarelor de finanţare;
c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului (anexa nr. 2);
d) analiza şi selectarea proiectelor din punct de vedere economic şi tehnic (anexa nr. 3);
e) analiza şi aprobarea listei proiectelor respinse;
f) avizarea proiectelor selectate;
g) comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii;
h) soluţionarea contestaţiilor;
i) aprobarea finanţării proiectelor avizate;
j) transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării;
k) negocierea, semnarea contractelor şi implementarea proiectului."
4.La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii, menţionate în prezentul ghid de finanţare, va fi depus la registratura Autorităţii într-un singur exemplar, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:
a) denumirea completă şi adresa sa completă;
b) titlul programului: «Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului»;
c) titlul proiectului;
d) sesiunea de depunere, aprobată conform dispoziţiilor art. 5.
(4) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, cu condiţia ca data primirii şi a înregistrării la Autoritate să nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere."
5.La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele selectate şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii."
6.Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11: Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare
(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii, la secţiunea respectivă.
(2) În vederea încheierii contractului de finanţare se vor transmite solicitanţilor admişi scrisori de aprobare a finanţării, prin poştă/fax cu confirmare de primire, care vor cuprinde:
a) proiectul şi suma aferentă aprobată în vederea finanţării;
b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant în vederea perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;
c) defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli şi cantităţi, informaţii ce vor fi utilizate la întocmirea anexelor la contractul de finanţare."
7.La articolul 12, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Solicitanţii nemulţumiţi de decizia Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare pot depune contestaţie la sediul Autorităţii, în termen de 5 zile de la data afişării pe site-ul Autorităţii a rezultatelor.
.................
(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la registratura Autorităţii."
8.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16: Publicarea informaţiilor relevante privind Programul
(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea «Informaţii privind Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului».
(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Autorităţii."
9.La articolul 20 alineatul (1), literele e) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"e) manopera aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare: servicii de creaţie, design materiale promoţionale, materiale utilizate în cadrul conferinţelor, servicii de instruire. Valoarea acesteia nu va depăşi 20% din valoarea totală a proiectului;
.................
m) cheltuieli necesare în procesul de instruire: instruirea participanţilor, transport, cazare şi diurnă pentru instructori, consumabile, închiriere săli, achiziţionare de aparatură IT: video/retroproiector, laptop, ecran de proiecţie, tablă interactivă, flipchart;"
10.La articolul 20 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
"q) salariile echipei de realizare a proiectului, stabilite potrivit prevederilor legale, în procent de maximum 20% din valoarea totală a proiectului."
11.La articolul 21 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) certificat de grefă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, în original sau copie legalizată;"
12.La articolul 22 alineatul (2), literele r) şi s) se abrogă.
13.Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 6 la ghidul de finanţare)
Declaraţie privind activitatea economică a solicitantului
Subsemnatul,.........................., reprezentant legal al Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei........................, înregistrată la Judecătoria/Tribunalul................., cod fiscal....................., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
I.Asociaţia/Fundaţia/Federaţia......................
|_| nu a înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
II.Asociaţia/Fundaţia/Federaţia........................
|_| a înfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
1) Societăţile comerciale înfiinţate de Asociaţia/Fundaţia/Federaţia .................... sunt:
1...................
2...................
3...................
2) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ................... deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:
1...................
2...................
3...................
3) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ...................... este membră a unei federaţii care deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:
1...................
2...................
3...................
III.Totodată, societăţile comerciale la care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ............................ deţine, în mod direct sau prin intermediul unei federaţii, acţiuni sau părţi sociale nu vor fi angajate sub nicio formă în proiectul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
IV.Totodată, în cazul în care printre membrii Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei .................. există operatori economici, aceştia nu vor fi angajaţi sub nicio formă în proiectul finanţat de AFM.
V.În cazul în care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia ................, pe perioada derulării proiectului finanţat de AFM, se va afla în una dintre situaţiile stipulate la pct. II şi/sau III, mă oblig să informez AFM cu privire la modificarea survenită. În acest caz, mă oblig să restitui suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
Data ....................
Semnătura şi ştampila reprezentantului legal
................................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 481 din data de 28 iunie 2014