ACORD din 21 octombrie 2015 privind cooperarea, în domeniul juridic, între Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar
Ministerul Justiţiei al României şi Ministerul Justiţiei al Statului Qatar (denumite în continuare părţi contractante),
dorind să consolideze şi să dezvolte în continuare relaţiile eficiente dintre cele două state,
având convingerea că rolul ministerelor de justiţie din cele două state este unul semnificativ în domeniul justiţiei, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional,
fiind conştiente de importanţa cooperării juridice internaţionale, şi
dorind să consolideze cooperarea juridică dintre cele două părţi contractante,
au convenit după cum urmează:
Art. 1
Părţile contractante vor dezvolta cooperarea în baza prezentului acord, în cadrul competenţelor lor şi în conformitate cu legislaţia lor internă.
Art. 2
Cooperarea dintre părţile contractante, conform prezentului acord, va include următoarele activităţi:
1.schimbul de informaţii privind legislaţia naţională pe subiecte de interes comun;
2.schimbul de buletine juridice, reviste, publicaţii şi studii;
3.schimbul de experienţă şi bune practici pe subiecte de interes comun;
4.orice alt aspect în domeniul cooperării juridice, convenit reciproc de către părţile contractante.
Art. 3
Părţile contractante vor încuraja departamentele lor pentru dezvoltarea de oportunităţi adecvate de cooperare în domeniile de interes comun, ceea ce poate include şi stabilirea între ele a unor parteneriate, în conformitate cu legislaţia naţională a fiecăreia.
Art. 4
Părţile contractante vor încuraja schimbul de delegaţii şi vizite oficiale în vederea familiarizării cu organizarea şi atribuţiile departamentelor din cadrul lor.
Art. 5
Părţile contractante vor coopera pentru a identifica domenii şi oportunităţi de formare profesională a experţilor şi cercetătorilor în domeniul juridic, prin încurajarea schimbului reciproc de specialişti şi prin participarea acestora la cursuri şi ateliere de lucru organizate de oricare dintre părţile contractante.
Art. 6
Părţile contractante vor încuraja găzduirea şi organizarea în comun de simpozioane, conferinţe şi cursuri pe diferite teme juridice şi vor face schimb de invitaţii pentru simpozioanele şi conferinţele ştiinţifice pe care oricare dintre părţile contractante intenţionează să le organizeze. Fiecare parte contractantă va pune, de asemenea, la dispoziţia celeilalte, concluziile cele mai importante şi recomandările rezultate în urma acestor conferinţe şi simpozioane.
Art. 7
1.În scopul punerii în aplicare a prezentului acord, părţile contractante vor înfiinţa un comitet comun de coordonare, format din reprezentaţii lor.
2.Acest comitet va identifica cele mai bune mijloace şi posibile mecanisme pentru a dezvolta cooperarea juridică dintre părţile contractante.
3.Acest comitet se va întruni la data şi locul stabilite de comun acord de părţile contractante, luând în considerare disponibilităţile financiare şi activităţile de cooperare posibile.
Art. 8
Pentru finanţarea etapelor cooperării reciproce dintre părţile contractante în conformitate cu prezentul acord, costurile ocazionate de aplicarea acestui acord vor fi suportate în modalitatea care va fi convenită de către părţile contractante, cu respectarea legislaţiei naţionale a fiecăreia dintre ele şi în funcţie de disponibilitatea resurselor financiare.
- Partea contractantă trimiţătoare va suporta costurile ocazionate de transportul către şi de la partea contractantă primitoare, iar partea contractantă primitoare va suporta costurile ocazionate de cazare, transport local şi cheltuielile medicale în caz de urgenţă, conform legislaţiei naţionale a fiecărei părţi contractante.
Art. 9
Dispoziţiile prezentului acord nu vor aduce atingere îndeplinirii obligaţiilor internaţionale prevăzute în alte tratate internaţionale la care oricare dintre părţile contractante este parte.
Art. 10
Orice dispută care ar putea surveni între părţile contractate cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentului acord va fi soluţionată pe cale amiabilă prin negocieri bilaterale şi consultări între părţile contractante.
Art. 11
Dispoziţiile prezentului acord pot fi modificate. Modificările vor fi făcute în scris şi vor intra în vigoare conform dispoziţiilor art. (12) din prezentul acord.
Art. 12
Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului şi va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată de timp. Părţile contractante îşi vor notifica reciproc, în scris, pe canale diplomatice intenţia de a înceta aplicarea prezentului acord. Încetarea aplicării acordului va deveni efectivă după trecerea unui termen de 6 luni de la data primirii unei notificări în acest sens.
Drept urmare, subsemnaţii reprezentanţi, fiind pe deplin autorizaţi, am semnat prezentul acord.
Încheiat în două exemplare la Bucureşti la data de 21 octombrie 2015, corespunzând datei de 7 MUHARRAM 1437, fiecare în limbile română, arabă şi engleză, textele fiind egal autentice. În caz de divergenţă de interpretare, varianta în limba engleză va prevala.
-****-

Pentru Ministerul Justiţiei al Românei,

Robert Marius Cazanciuc,

ministrul justiţiei

Pentru Ministerul Justiţiei al Statului Qatar,

Khalid Bin Mohammad Al Attiyah,

ministrul afacerilor externe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 249 din data de 4 aprilie 2016