NORME TEHNICE din 29 aprilie 2013 de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut
Art. 1
(1)Acţiunile prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut - AP-IMA sunt elaborate, derulate şi finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi se realizează prin spitale regionale de urgenţă şi spitale judeţene de urgenţă de grad II, denumite în continuare spitale.
(2)Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii este coordonatorul naţional al AP-IMA, iar Compartimentul medicină de urgenţă reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătăţii responsabilă cu coordonarea acestor acţiuni.
(3)Derularea şi monitorizarea AP-IMA se realizează de către coordonatorii locali desemnaţi de către conducerea spitalelor, prevăzute în anexa nr. 1, avizaţi de Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii şi aprobaţi de către Ministerul Sănătăţii.
Art. 2
Structura AP-IMA şi lista unităţilor prin care se derulează acţiunile prioritare sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 3
Spitalele care derulează AP-IMA au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-IMA.
Art. 4
AP-IMA se finanţează de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii de la titlurile bugetare 20 "Bunuri şi servicii" şi 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", prevăzute în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.
Art. 5
(1)Pentru fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri şi servicii" direcţiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-IMA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cu spitalele nominalizate din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi a autorităţilor administraţiei publice locale.
(2)De la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" se finanţează cheltuielile aferente activităţilor prevăzute în AP-IMA desfăşurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii.
(3)Din fondurile alocate AP-IMA, spitalele pot finanţa materiale sanitare necesare realizării activităţilor specifice.
(4)Din fondurile alocate AP-IMA, spitalele nu pot finanţa cheltuieli de natura utilităţilor sau a cheltuielilor de capital.
(5)Finanţarea AP-IMA din bugetul Ministerului Sănătăţii se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari şi terţiari, însoţite de documentele justificative ale acestora, în raport cu:
a)gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior;
b)disponibilul din cont rămas neutilizat;
c)indicatorii fizici realizaţi în perioada anterioară;
d)bugetul aprobat cu această destinaţie;
e)raportarea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a datelor în Registrul naţional de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.293/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de boli cardiovasculare.
(6)Cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Compartimentului medicină de urgenţă, pe suport hârtie şi, după caz, în format electronic, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanţarea, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 2.
(7)Cererile de finanţare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanţare se finanţează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea.
(8)În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse se stabileşte şi modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.
Art. 6
Sumele alocate pentru AP-IMA sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale direcţiilor de sănătate publică, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea şi se utilizează numai potrivit destinaţiilor stabilite.
Art. 7
(1)În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 5 alin. (1), direcţiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA.
(2)Direcţiile de sănătate publică decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA, în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile achiziţionate conform contractelor încheiate.
Art. 8
(1)Spitalele care derulează AP-IMA pot subcontracta parţial activităţi ale acestui program doar în situaţia în care nu pot asigura permanenţa prin linie de gardă la domiciliu sau în unitate în serviciul de cardiologie intervenţională.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), subcontractantul trebuie să fie avizat de către Comisia de cardiologie şi aprobat de către Ministerul Sănătăţii şi trebuie să îndeplinească integral toate prevederile legale referitoare la obligaţiile spitalelor care derulează AP-IMA.
Art. 9
(1)Ministerul Sănătăţii, în calitatea sa de unitate de achiziţii publice centralizată, desemnată în condiţiile legii, efectuează, la nivel naţional, achiziţii centralizate de materiale sanitare pentru derularea AP-IMA.
(2)Ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie organizate de Ministerul Sănătăţii, contractele de furnizare de produse se încheie între furnizorii adjudecaţi şi Ministerul Sănătăţii sau spitalele care derulează AP-IMA nominalizate în documentaţia de atribuire a achiziţiei, după caz.
(3)Pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP-IMA pentru care Ministerul Sănătăţii nu organizează licitaţii naţionale, achiziţia bunurilor şi produselor specifice se realizează de către spitalele prin care se derulează AP-IMA, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.
Art. 10
În vederea realizării activităţilor AP-IMA, structurile de specialitate din Ministerul Sănătăţii au următoarele atribuţii:
1.Compartimentul medicină de urgenţă:
a)evaluează şi fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele şi activităţile propuse pentru AP-IMA, pe baza indicatorilor realizaţi în anul precedent, şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii alocarea fondurilor AP-IMA, precum şi repartiţia fondurilor pe judeţe şi spitale, pe baza propunerilor formulate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică sau Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii, după caz;
b)elaborează structura AP-IMA, în colaborare cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, pe baza propunerilor coordonatorilor şi ale Comisiei de cardiologie a Ministerului Sănătăţii;
c)evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor AP-IMA şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;
d)comunică direcţiilor de sănătate publică şi spitalelor care derulează AP-IMA sumele repartizate, precum şi activităţile pentru care se utilizează;
e)avizează solicitările de finanţare lunară ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale celorlalte instituţii care derulează AP-IMA, realizează centralizarea acestora şi o înaintează către Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;
f)transmite Institutului Naţional de Sănătate Publică - Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică, în vederea centralizării, indicatorii specifici AP-IMA raportaţi în condiţiile prezentelor norme tehnice;
g)monitorizează şi analizează trimestrial, anual şi ori de câte ori este necesar, realizarea indicatorilor specifici AP-IMA, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor şi dispune măsurile ce se impun în situaţia unor disfuncţionalităţi în utilizarea fondurilor aferente, după caz;
h)comunică Direcţiei achiziţii publice necesităţile şi priorităţile în domeniul AP-IMA în vederea întocmirii de către aceasta a programului anual al achiziţiilor publice, în condiţiile legii.
2.Direcţia buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS:
a)elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătăţii în care sunt cuprinse sumele aferente AP-IMA, pe baza propunerilor şi fundamentărilor prezentate de Compartimentul medicină de urgenţă din Ministerul Sănătăţii;
b)comunică Compartimentului medicină de urgenţă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanţare şi titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;
c)elaborează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanţare, titluri bugetare şi articole de cheltuieli, şi le comunică unităţilor care derulează AP-IMA;
d)primeşte lunar solicitările de finanţare ale unităţilor care derulează AP-IMA, centralizate de Compartimentul medicină de urgenţă, verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare şi avizează referatul privind finanţarea lunară a AP-IMA;
e)efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanţarea AP-IMA;
f)analizează trimestrial modul de execuţie a bugetului aprobat pentru AP-IMA, în colaborare cu Compartimentul medicină de urgenţă;
g)efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate, precum şi modificarea acestora pe titluri bugetare şi articole de cheltuieli prin virări de credite, la propunerea Compartimentului medicină de urgenţă.
3.Direcţia contabilitate şi patrimoniu:
a)organizează şi conduce înregistrarea în evidenţele analitice a materialelor sanitare achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi transferate direcţiilor de sănătate publică pentru derularea AP-IMA şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;
b)asigură evidenţierea distinctă a decontărilor privind produsele achiziţionate în cadrul AP-IMA pe fiecare direcţie de sănătate publică.
4.Direcţia achiziţii publice:
a)elaborează programul anual de achiziţii publice pentru materiale sanitare şi dispozitive aferente AP-IMA pentru care achiziţiile publice se desfăşoară centralizat, pe baza necesităţilor comunicate de către Compartimentul medicină de urgenţă;
b)coordonează activităţile de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare;
d)aplică şi finalizează procedurile de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru, pentru achiziţiile organizate de Ministerul Sănătăţii necesare realizării AP-IMA;
e)asigură constituirea şi păstrarea dosarului de achiziţie publică.
Art. 11
Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii este coordonatorul naţional al AP-IMA şi are următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-IMA:
a)formulează propuneri cu privire la strategia, organizarea şi desfăşurarea anuală a AP-IMA, pe care le înaintează Compartimentului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
b)formulează anual propuneri cu privire la structura AP-IMA, pe care le înaintează Compartimentului medicină de urgenţă până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
c)fundamentează necesarul de resurse pentru AP-IMA şi îl înaintează Compartimentului medicină de urgenţă până la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;
d)formulează propuneri cu privire la repartiţia fondurilor pe judeţe şi spitale, la solicitarea Compartimentului medicină de urgenţă, după caz;
e)realizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor prevăzuţi în cadrul AP-IMA, centralizaţi la nivel naţional, şi o transmite Compartimentului medicină de urgenţă;
f)informează Compartimentul medicină de urgenţă asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în derularea AP-IMA şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora.
Art. 12
Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii în vederea derulării şi monitorizării AP-IMA:
a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-IMA raportaţi de spitale în condiţiile prezentelor norme tehnice;
b)transmit Compartimentului medicină de urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-IMA, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);
c)monitorizează modul de derulare al AP-IMA;
d)verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-IMA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
e)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii locali din spitalele care derulează AP-IMA;
f)transmit Compartimentului medicină de urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);
g)raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA;
h)transmit Compartimentului medicină de urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.
Art. 13
Spitalele care derulează AP-IMA au următoarele obligaţii în vederea desfăşurării acestora:
a)organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
b)realizează raportarea datelor în Registrul naţional de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.293/2012;
c)raportează direcţiilor de sănătate publică sau, după caz, Ministerului Sănătăţii - Compartimentul medicină de urgenţă, în funcţie de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 5 zile lucrătoare după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IMA, în condiţiile prezentelor norme tehnice;
d)monitorizează modul de derulare a AP-IMA;
e)întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-IMA;
f)transmit Comisiei de cardiologie a Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiei de sănătate publică sau, după caz, Compartimentului medicină de urgenţă, în funcţie de subordonare, raportul de activitate prevăzut la lit. e), până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;
g)raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA;
h)asigură organizarea permanenţei activităţii de cardiologie intervenţională, conform reglementărilor legale, şi comunică lunar Compartimentului medicină de urgenţă numărul de medici care efectuează programul de gardă, inclusiv la domiciliu, datele de contact ale acestora şi programul de gardă nominal. În situaţia în care, din motive obiective, nu se poate asigura permanenţa activităţii de cardiologie intervenţională, să asigure respectarea prevederilor art. 8 alin. (2).
Art. 14
Coordonatorii locali ai AP-IMA, desemnaţi în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3), au următoarele obligaţii cu privire la monitorizarea activităţilor cuprinse în cadrul acestora:
a)organizează evidenţa nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
b)raportează conducerii instituţiei, trimestrial şi anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IMA, în condiţiile prezentelor norme tehnice;
c)monitorizează modul de derulare a AP-IMA pe care îl coordonează;
d)monitorizează permanent consumul de materiale sanitare care se acordă în cadrul AP-IMA;
e)întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituţiei până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme tehnice, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA;
f)informează permanent conducerea instituţiei cu privire la disfuncţionalităţile identificate în derularea AP-IMA şi propune măsuri de soluţionare a acestora.
Art. 15
Ordonatorii de credite secundari şi terţiari au următoarele obligaţii în realizarea AP-IMA:
a)utilizează fondurile în limita bugetului aprobat şi potrivit destinaţiei specificate, cu respectarea dispoziţiilor legale;
b)gestionează eficient mijloacele materiale şi băneşti;
c)organizează evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;
d)raportează indicatorii specifici prevăzuţi în AP-IMA, în condiţiile prezentelor norme tehnice;
e)transmit Compartimentului medicină de urgenţă sau direcţiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanţare fundamentate, însoţite de documentele justificative, în condiţiile prezentelor norme tehnice;
f)desemnează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice câte un coordonator local pentru AP-IMA, care are obligaţiile prevăzute la art. 14;
g)completează fişele de post ale coordonatorilor desemnaţi cu atribuţiile corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA;
h)organizează, prin directorul financiar contabil al spitalului şi instituţiei publice prin care se derulează AP-IMA, evidenţele contabile, evidenţele tehnico-operative ale spitalului/instituţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i)transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii orice alte date referitoare la AP-IMA pe care le derulează şi răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate;
j)transmit lunar Direcţiei buget, finanţarea investiţiilor şi relaţia cu CNAS din cadrul Ministerului Sănătăţii, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuţia bugetară a bugetului aprobat pentru AP-IMA derulate;
k)achiziţionează materiale sanitare cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
Art. 16
Raportarea indicatorilor specifici AP-IMA se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 17
Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi. În cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.
Art. 18
Monitorizarea activităţilor cuprinse în AP-IMA se referă la:
a)modul de realizare şi de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentele norme tehnice;
b)încadrarea în bugetul aprobat;
c)respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-IMA;
d)urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentele norme tehnice referitoare la derularea AP-IMA;
e)identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea AP-IMA.
Art. 19
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
-****-
ANEXA nr. 1: STRUCTURA AP-IMA
I.Activităţi:
- tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutane.
II.Criterii de eligibilitate:
- bolnavi cu infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST), în primele 12 ore de la debutul simptomelor.
III.Indicatori de evaluare:
1.Indicatori fizici:
- numărul de pacienţi cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) trataţi prin intervenţii coronariene percutane/an.
2.Indicatori de eficienţă:
- cost mediu/pacient tratat.
IV.Natura cheltuielilor AP-IMA:
- cheltuieli pentru materiale sanitare specifice tratamentului prin intervenţii coronariene percutane.
V.Unităţi care derulează AP-IMA:
a)Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti;
b)Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;
c)Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;
d)Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti;
e)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
f)Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;
g)Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;
h)Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi;
i)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea;
j)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca;
k)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;
l)Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare.
VI.Repartiţia fondurilor pentru unităţile sanitare care derulează AP-IMA se propune de către Comisia de cardiologie a Ministerului Sănătăţii şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii, în funcţie de următoarele criterii:
a)sistem de gardă dedicată pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroamelor coronariene acute cu supradenivelare de segment ST) prin intervenţii coronariene percutane;
b)experienţă de cel puţin 400 de proceduri de dilatare coronariană/an;
c)dotarea existentă (accesul la cel puţin două angiografe);
d)prezenţa personalului calificat (cel puţin 2 medici, o asistentă şi o infirmieră disponibile pe tot parcursul programului gărzii dedicate);
e)secţie de cardiologie care are capacitatea de a prelua şi monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri de dilatare coronariană.
VII.Pentru anul 2013, numărul total de cazuri, costul mediu pe caz, repartiţia fondurilor şi a numărului de cazuri pentru unităţile sanitare care derulează AP-IMA sunt următoarele:
- mii lei -

Unităţi care derulează AP-IMA

Cazuri 2013

Cost mediu

Sume alocate 2013

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

60

4.000

240.000

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" Baia Mare

50

4.000

200.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea

50

4.000

200.000

Subtotal autorităţi ale administraţiei publice locale

160

4.000

640.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

240

4.000

960.000

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

540

4.000

2.160.000

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

540

4.000

2.160.000

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti

540

4.000

2.160.000

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca

450

4.000

1.800.000

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

650

4.000

2.600,000

Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

540

4.000

2.160.000

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

540

4.000

2.160.000

Subtotal Transferuri

4.040

4.000

16.160.000

Centrul Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti

200

4.000

800.000

Subtotal DSP

200

4.000

800.000

TOTAL:

4.400

4.000

17.600.000

VIII.Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP-IMA:
1.kit câmp steril pentru intervenţii angiografice;
2.ac puncţie femurală;
3.ac puncţie radială;
4.set puncţie arteră femurală;
5.set puncţie arteră radială;
6.Manifold;
7.seringă luer lock;
8.kit tuburi presiune;
9.perfuzor fluide fără cameră;
10.kit recipiente pentru angiografie;
11.lamă bisturiu
12.ac cu aţă permanentă;
13.portac;
14.extensii pentru cateter;
15.seringi pentru injectomat 50 ml;
16.seringi 20 ml;
17.seringi 10 ml;
18.seringi 5 ml;
19.ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic;
20.arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie;
21.arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie;
22.cateter diagnostic pentru angiografie;
23.cateter ghid pentru angioplastie;
24.valvă hemostatică pentru angioplastie;
25.pompă cu manometru pentru umflat balonaşe (indeflator);
26.introductor pentru arc ghid angioplastie;
27.torquer pentru arc ghid angioplastie;
28.balon angioplastie;
29.balon angioplastie tip cutting;
30.balon angioplastie tip angio-sculpt;
31.stent acoperit cu substanţe antiproliferative (DES);
32.stent metalic (BMS);
33.dispozitiv de aspiraţie al trombusului;
34.dispozitiv de protecţie distală;
35.microcateter pentru angioplastie;
36.arc ghid angioplastie;
37.balon contrapulsaţie;
38.snare wire;
39.arc ghid cu sondă distală pentru măsurare "fractional flow reserve";
40.sondă pentru ecografie intravasculară;
41.dispozitiv pentru puncţie - biopsie miocardică;
42.tornous;
43.compact discuri pentru stocare media;
44.consumabile pentru aparat monitorizare ACT;
45.măşti protecţie faţă;
46.mănuşi chirurgicale;
47.dispozitiv de compresie externă arteră radială;
48.dispozitiv de compresie externă arteră femurală;
49.sondă de stimulare temporară;
50.sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală;
51.cateter venos central cu 3 căi;
52.cateter Swan-Ganz;
53.introductor cateter Swan-Ganz;
54.balon de contrapulsaţie intraaortică;
55.set celule (transduceri) pentru monitorizare presiuni invazive.
ANEXA nr. 2:
Unitatea*) ......................... Judeţul .........................
Cererea de finanţare fundamentată pentru AP-IMA pentru luna .........................
Sursa de finanţare: ...........................**)
Nr. .................... din .............................

AP-IMA

Prevedere bugetară aprobată pentru anul .....

Sume finanţate (cumulat de la 1 ianuarie, inclusiv luna curentă)***

Plăţi efectuate (cumulat de la 1 ianuarie până în ultima zi a lunii precedente celei pentru care se face solicitarea)***

Gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior

Disponibil

Sume necesare pentru luna curentă

Total disponibil din cont rămas neutilizat la data solicitării, din care:

Se utilizează în luna pentru care se solicită finanţarea

Total necesar pentru luna curentă, din care:

Se acoperă din disponibil

Necesar de alimentat

-

0

1

2

3

4=3/2

5=2-3

6

7=8+9

8=6

9

TITLU CHELTUIELI

****)............

          
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.
a)Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică
Nume şi prenume .................
Semnătura ..............................
Director executiv adjunct economic
Nume şi prenume ......................
Semnătura .....................................
b)În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-IMA, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-IMA în unitatea respectivă.
1.NOTĂ:
*) Unitatea este, după caz:
a)direcţia de sănătate publică pentru AP-IMA implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
b)spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-IMA.
**) Se consemnează sursa de finanţare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.
***) Pentru anul 2013 se vor înscrie plăţile efectuate şi sumele finanţate cumulat de la 1 mai 2013.
****) Se consemnează titlul de cheltuieli:
- "Bunuri şi servicii - AAPL" - pentru AP-IMA implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
- "Bunuri şi servicii - DSP" - pentru AP-IMA implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;
- "Transferuri" - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.
2.NOTĂ:
Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.
3.NOTĂ:
Cererea de finanţare fundamentată se însoţeşte de cererea de finanţare detaliată pe tipuri de cheltuieli, prevăzută în anexa nr. 2a), şi borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 2b).
4.NOTĂ:
Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.
ANEXA nr. 2a:
Unitatea*) .................... Judeţul ....................
Cererea de finanţare fundamentată pentru AP-IMA pentru luna ......................
Sursa de finanţare: ...........................
Nr. ..................... din .........................
- TITLU CHELTUIELI***) ..................

-

Natura cheltuielii (obiectul plăţii, conform listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii prin AP- IMA)

Nr. şi data facturii fiscale

Suma
(mii lei)

Scadenţa de plată a facturii

Total mii lei

   

0

Furnizori neachitaţi din luni e anterioare - Total

Factura

Factura

.................

    

Furnizori neachitaţi din luna curentă - Total

Factura

Factura

................

    

Sume necesare pentru luna pentru care se solicită credite bugetare - Total

Categoria de cheltuială

..................

...................

    
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor raportate.
a)Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică
Nume şi prenume .....................
Semnătura ..................................
Director executiv adjunct economic
Nume şi prenume .......................
Semnătura ...................................
b)În situaţia în care cererea se întocmeşte de către alte unităţi sanitare/instituţii care implementează AP-IMA, aceasta se semnează de către conducerea instituţiei respective, precum şi de către persoana responsabilă cu AP-IMA în unitatea respectivă.
1.NOTĂ:
*) Unitatea este, după caz:
a)direcţia de sănătate publică pentru AP-IMA implementate de unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau a instituţiilor cu reţea sanitară proprie;
b)spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii care implementează AP-IMA.
**) Se consemnează sursa de finanţare "buget de stat" sau "venituri proprii - accize", după caz.
***) Se consemnează titlul de cheltuieli:
- "Bunuri şi servicii - AAPL" - pentru AP-IMA implementate de unităţile sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
- "Bunuri şi servicii - DSP" - pentru AP-IMA implementate de direcţiile de sănătate publică şi instituţii publice din subordinea Ministerului Sănătăţii;
- "Transferuri" - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii.
2.NOTĂ:
Macheta se va completa distinct, pentru fiecare sursă de finanţare şi titlu de cheltuieli, cu încadrarea în bugetul aprobat.
3.NOTĂ:
Termenul maxim pentru transmiterea cererii de finanţare este data de 5 a lunii pentru care se solicită finanţarea.
ANEXA nr. 2b: MACHETA pentru cererile de finanţare fundamentate ale ordonatorilor de credite
ACŢIUNI PRIORITARE PENTRU TRATAMENTUL PACIENŢILOR CRITICI CU INFARCT MIOCARDIC ACUT
Unitatea care derulează AP-IMA .............................
Borderou centralizator nr. ................/data .................. cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului secundar/terţiar de credite care însoţesc cererile de finanţare fundamentate pentru luna ........................

Nr. crt.

Documentul

Termenele de plată a obligaţiilor

Suma solicitată de finanţat

Denumirea bunurilor/serviciilor achiziţionate

Felul*

Seria

Numărul

Data emiterii (ziua/luna/anul)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

       

2

       

...

       

TOTAL

       
* Se va menţiona numele documentului în conformitate cu legislaţia privind documentele financiar-contabile, precum şi în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, factura fiscală, statul de plată, angajamente legale etc.)
Subsemnatul, ................................, în calitate de persoană împuternicită de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea documentelor justificative menţionate în prezentul borderou centralizator şi, ca urmare a acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condiţiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATĂ".
Semnătura persoanei împuternicite
Ordonatorul de credite,
.........................
(numele în clar şi semnătura)
Coordonatorul AP-IMA,
.........................
(numele în clar şi semnătura)
ANEXA nr. 3: CONTRACT pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA nr. ............ din .................
CAPITOLUL I: Părţile contractante
1.Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./ Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ..............., str. ........... nr. ........, judeţul/sectorul ........................., telefon .................., fax ...................., reprezentată prin director executiv .............................,
şi
2.Unitatea sanitară .................................., cu sediul în ........................, str. ............................ nr. ..............., telefon ................, fax ............., reprezentată prin ............................, având Actul de înfiinţare/organizare nr. ......................., Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. .................,
Dovada de evaluare nr. ..................., codul fiscal ..................... şi contul nr. .....................deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. ................ deschis la Banca .................., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale spitaliceşti.
CAPITOLUL II: Obiectul contractului
Art. 1
Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut (AP-IMA), finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut.
CAPITOLUL III: Durata contractului
Art. 2
Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de .......................... .
Art. 3
Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor.
CAPITOLUL IV: Obligaţiile părţilor
Art. 4
(1)Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:
a)centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual indicatorii specifici AP-IMA raportaţi de unităţile sanitare/instituţiile publice în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013;
b)transmite Compartimentului medicină de urgenţă, trimestrial şi anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul AP-IMA, centralizaţi în conformitate cu prevederile lit. a);
c)monitorizează modul de derulare al AP-IMA;
d)verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, de către unităţile de specialitate care derulează AP-IMA, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
e)întocmeşte un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile sanitare/instituţiile care derulează APIMA; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a AP-IMA;
f)transmite Compartimentului medicină de urgenţă, până la sfârşitul lunii următoare celei încheierii trimestrului pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);
g)transmite Compartimentului medicină de urgenţă, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.
(2)Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
Art. 5
(1)Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:
a)să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, în concordanţă cu actele normative în vigoare;
b)să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în normele privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile legii;
c)să asigure tratamentul adecvat şi recomandarea dispozitivelor medicale conform reglementărilor în vigoare;
d)să utilizeze fondurile primite pentru AP-IMA, potrivit destinaţiei acestora;
e)să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi băneşti;
f)să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative, precum şi evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru AP-IMA şi pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie;
g)să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor necesare pentru realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în AP-IMA;
h)să organizeze evidenţa beneficiarilor AP-IMA prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu AP-IMA, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
i)să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
j)să deţină autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea AP-IMA, emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
k)să transmită direcţiei de sănătate publică, atât în format electronic, cât şi pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale privind sumele utilizate pentru AP-IMA, precum şi indicatorii realizaţi, răspunzând de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii contravalorii facturii pentru bunurile acordate în cadrul AP-IMA în luna precedentă, cât şi a indicatorilor raportaţi;
l)să cuprindă sumele contractate pentru AP-IMA în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să îl aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;
m)să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la AP-IMA şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate;
n)să transmită trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportul de activitate întocmit de coordonatorul AP-IMA din cadrul unităţii sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
o)să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de AP-IMA, conform prevederilor legale în vigoare;
p)să dispună măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor AP-IMA;
q)să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;
r)să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) şi anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici şi de eficienţă, precum şi valoarea bunurilor acordate în cadrul AP-IMA în perioada pentru care se face raportarea;
s)să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei bugetare înregistrate pe parcursul derulării AP-IMA, detaliat;
ş)să asigure organizarea permanenţei serviciului de cardiologie intervenţională, conform reglementărilor legale, şi să comunice lunar Compartimentului medicină de urgenţă numărul de medici care efectuează programul de gardă, inclusiv la domiciliu, datele de contact ale acestora şi programul de gardă nominal;
t)în situaţia în care, din motive obiective, nu se poate asigura permanenţa activităţii de cardiologie intervenţională, să asigure respectarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013.
(2)Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor naţionale AP-IMA, în limitele competenţelor, potrivit legii.
CAPITOLUL V: Valoarea contractului
Art. 6
Valoarea contractului în anul ................ este de ................ lei.
CAPITOLUL VI: Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA
Art. 7
(1)Decontarea contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinaţie, în ordine cronologică, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru bunurile realizate conform contractului încheiat.
(2)În vederea decontării contravalorii bunurilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în AP-IMA, unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:
a)cererea justificativă, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;
b)decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract;
c)copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor acordate în perioada pentru care se face raportarea;
d)copii ale ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) cu care sa efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea.
(3)Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la alin. (1).
Art. 8
Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), sumele facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile acordate, pentru luna precedentă.
CAPITOLUL VII: Răspunderea contractuală
Art. 9
(1)Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la art. 5.
(2)Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în AP-IMA are următoarele obligaţii:
1.coordonatorul AP-IMA:
a)răspunde de utilizarea fondurilor primite pentru derularea AP-IMA, potrivit destinaţiei stabilite pentru acesta;
b)răspunde de organizarea evidenţei beneficiarilor AP-IMA, pe baza setului minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile acordate, cantitatea şi valoarea de decontat, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor;
c)dispune măsurile necesare aplicării metodologiei AP-IMA, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în acesta;
d)răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul AP-IMA, în conformitate cu prevederile în vigoare;
e)răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter medical către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;
f)se asigură că produsele medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calităţii în normele privind calitatea produselor medicale, elaborate în condiţiile legii;
g)răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la recomandarea dispozitivelor medicale şi la modul de acordare a tratamentului, în cadrul AP-IMA;
2.contabilul-şef al unităţii sanitare:
a)răspunde de modul de organizare a evidenţei tehnico-operative;
b)răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea normelor legale în vigoare;
c)răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;
d)asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri contractate de unitatea sanitară pentru realizarea activităţilor prevăzute în AP-IMA finanţat din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza documentelor justificative legal întocmite;
e)verifică documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. (2) prezentate de unitatea sanitară în vederea decontării pentru activităţile prevăzute în AP-IMA finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii;
f)organizează şi conduce evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru AP-IMA, pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia;
g)răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h)are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru AP-IMA în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii.
Art. 10
Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti controlează trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate şi analizează indicatorii prezentaţi.
Art. 11
Controlul prevăzut la art. 10 efectuat de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti va urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:
a)respectarea reglementărilor legale în vigoare;
b)existenţa unor disfuncţionalităţi în derularea AP-IMA;
c)încadrarea în sumele contractate pe program;
d)dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite;
e)dacă au fost realizate obiectivele AP-IMA;
f)respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite;
g)realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate;
h)stocurile de materiale sanitare specifice comparativ cu consumul mediu lunar.
Art. 12
Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute în anexa nr. 2 atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 13
(1)În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului poate solicita încetarea acestuia.
(2)Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.
CAPITOLUL VIII: Soluţionarea litigiilor
Art. 14
Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.
CAPITOLUL IX: Clauze speciale
Art. 15
Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări în volumul, structura sau bugetul AP-IMA, pe parcursul derulării acestuia.
Art. 16
Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.
CAPITOLUL X: Forţa majoră
Art. 17
Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
Art. 18
- Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
Art. 19
Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.
Art. 20
În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
CAPITOLUL XI: Dispoziţii finale
Art. 21
Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.
Art. 22
În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.
Art. 23
Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi se completează conform normelor legale în vigoare.
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ........................./Municipiului Bucureşti
Director executiv,
............................
Director adjunct executiv economic,
.............................
Avizat
Biroul/Compartimentul juridic
............................
Unitatea sanitară
Manager,
............................
Director financiar-contabil,
.............................
Director medical,
Avizat
Biroul/Compartimentul juridic
..............................
ANEXA nr. 31:
(- ANEXA nr. 1 la contract)
Unitatea sanitară
Spitalul ....................
Nr. ....... din ................
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
Nr. ....... din ................
Către
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
CERERE JUSTIFICATIVĂ în vederea decontării bunurilor acordate în luna ........./anul ....... în cadrul AP-IMA
1.Sold iniţial = ....................... mii lei
2.Suma decontată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti în luna precedentă = ................. mii lei
3.Suma achitată de spital furnizorilor pentru bunurile acordate în cadrul AP-IMA în luna precedentă = ....................................... mii lei
4.Gradul de utilizare a sumelor decontate în cadrul AP-IMA în luna precedentă rând 3/rând 1 + rând 2 * 100 =. ...%
5.Suma rămasă neutilizată la finele lunii precedente (1 + 2 - 3) = ....................... mii lei
6.Suma necesar a fi decontată în luna în curs = ........................ mii lei
Manager,
.................
Director financiar-contabil,
......................
NOTĂ:
a)Cererea justificativă întocmită de unitatea sanitară pentru luna curentă va fi însoţită de copia facturii emise de furnizor pentru bunurile achiziţionate în cadrul AP-IMA în luna precedentă.
b)Cererea justificativă se va întocmi distinct, în două exemplare, din care un exemplar se va depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă.
ANEXA nr. 32:
(- ANEXA nr. 2 la contract)
Unitatea sanitară
Spitalul ....................
Nr. ....... din ................
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
Nr. ....... din ................
Către
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
DECONT privind utilizarea sumelor alocate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti în luna ........./anul ........... pentru AP-IMA
1.Număr de indicatori fizici realizaţi*: .......................
2.Costul mediu/indicator fizic realizat**: ............ lei
3.Sumele achitate furnizorilor de materiale sanitare specifice aprovizionate în luna ........... /anul .......: ............ lei
4.Nr./Data şi suma achitată conform documentelor justificative (copii ale ordinelor de plată):
4.1............... lei
4.2............... lei
4.3................ lei
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
Manager,
.................
Director financiar-contabil,
....................
NOTĂ:
a)Decontul se întocmeşte lunar.
b)Decontul va fi însoţit de copia ordinelor de plată (cu viza trezoreriei) enumerate la pct. 4, de copia facturilor pentru materialele sanitare specifice, aprovizionate de spital, care fac obiectul plăţilor în luna pentru care se întocmeşte raportarea.
c)Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se depune la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.
____
* Se vor menţiona distinct indicatorii fizici realizaţi prevăzuţi în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut.
** Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective şi indicatorii fizici realizaţi; în cazul în care au fost finanţate şi alte acţiuni pentru care nu au fost stabiliţi indicatori fizici, acestea vor fi evidenţiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acţiune.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 250 din data de 30 aprilie 2013