INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 10 martie 2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare
Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 9 martie 2016,
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucţiune:
Art. 1
Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi depunere a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, distinct de situaţiile financiare anuale, de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate din cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, care au obligaţia aplicării prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, denumită în continuare Norma nr. 39/2015.
Art. 2
(1)Entităţile menţionate la art. 1, denumite în continuare entităţi, depun raportarea anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi format electronic sau numai în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
(2)Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml. Formatul electronic al raportărilor anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor anuale. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor în mod gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
(3)Raportarea anuală poate fi depusă la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili.
Art. 3
(1)Entităţile întocmesc şi depun raportarea anuală, care cuprinde următoarele formulare:
a)situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10) - conform anexei nr. 1;
b)situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20) - conform anexei nr. 2 lit. A sau B (în funcţie de specificul entităţii);
c)date informative (cod 30) - conform anexei nr. 3;
d)situaţia activelor imobilizate (cod 40) - conform anexei nr. 4.
(2)Formularele prevăzute la alin. (1) cuprinse în raportarea anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
Art. 4
(1)Raportările anuale sunt semnate de persoanele în drept şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii şi includ şi numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările anuale se completează astfel:
a)director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
b)persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
(2)Prin persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Entităţile care au în subordine sucursale sau subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportările anuale.
(4)Subunităţile fără personalitate juridică ce aparţin unor persoane juridice din străinătate au obligaţia întocmirii şi depunerii raportărilor anuale în conformitate cu prezenta instrucţiune.
Art. 5
(1)Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate (anexa nr. 5), precum şi codul unic de înregistrare, citeţ, şi codul privind activitatea, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
(2)Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea anuală nu a fost depusă.
(3)Entităţile completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care entitatea desfăşoară mai multe activităţi, se trece codul activităţii preponderente, care defineşte profilul entităţii (respectiv codul clasei CAEN al activităţii preponderente).
Art. 6
(1)Raportările anuale se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
(2)Formularele care compun raportările anuale se completează în lei. Această unitate de măsură se trece pe fiecare formular în parte.
(3)Entităţile care de la constituire şi până la încheierea exerciţiului financiar nu au desfăşurat activitate depun o declaraţie pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, care cuprinde toate datele de identificare, respectiv:
a)denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;
b)adresa completă şi numărul de telefon;
c)numărul de înregistrare la registrul comerţului şi codul privind activitatea;
d)codul fiscal/codul unic de înregistrare;
e)capitalul social.
O declaraţie similară depun şi entităţile care se află în curs de lichidare potrivit prevederilor legale incidente.
(4)Entităţile întocmesc raportările anuale folosind planul de conturi aplicabil acestora, conform reglementărilor contabile aprobate prin Norma nr. 39/2015.
(5)Societăţile de administrare întocmesc şi depun raportări anuale pentru organismele de plasament colectiv pe care le administrează (exclusiv organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv), distinct de propriile raportări anuale.
Art. 7
(1)Entităţile întocmesc şi publică, conform prevederilor Normei nr. 39/2015, situaţii financiare anuale întocmite în baza Standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS).
(2)Entităţile au obligaţia să depună situaţii financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor Normei nr. 39/2015 şi Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru entităţile care aplică IFRS, situaţiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.
(3)În vederea depunerii la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, entităţile utilizează programul de asistenţă pus la dispoziţie în mod gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.
(4)Pentru organismele de plasament colectiv aflate în administrare, situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se depun de către societatea de administrare, distinct de propriile situaţii financiare anuale.
(5)Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se depun numai la sediul Autorităţii de Supraveghere Financiară de către societăţile de administrare, distinct de propriile situaţii financiare anuale.
(6)Entităţile care au în subordine sucursale sau subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează balanţele de verificare ale acestora, întocmind situaţiile financiare anuale.
(7)Subunităţile fără personalitate juridică ce aparţin unor persoane juridice din străinătate au obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare anuale în conformitate cu prezenta instrucţiune.
(8)Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire şi până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale, urmând să depună în acest sens o declaraţie pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3).
Art. 8
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune.
Art. 9
Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X al Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, prevederile Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai aplică entităţilor menţionate la art. 1.
Art. 11
Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

ANEXA nr. 1: SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie .......

cod 10

 

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold an curent la:

01 ianuarie

31 decembrie

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

   

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

   

1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

01

  

2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

02

  

3. Fond comercial (ct. 2071)

03

  

4. Avansuri (ct. 4094)

04

  

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

  

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

   

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)

06

  

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213+223-2813-2913)

07

  

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214+224-2814-2914)

08

  

4. Investiţii imobiliare (ct. 215-2815-2915)

09

  

5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231-2931)

10

  

6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235-2935)

11

  

7. Avansuri ( ct. 4093)

12

  

TOTAL (rd. 06 la 12)

13

  

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241-284-294)

14

  

IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

   

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261-2961)

15

  

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671+2672-2965)

16

  

3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262+263-2962)

17

  

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673+2674-2967)

18

  

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265-2964)

19

  

6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2969*)

20

  

TOTAL (rd. 15 la 20)

21

  

B.

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+13+14+21) ACTIVE CIRCULANTE

22

  

I. STOCURI

   

1. Materiale consumabile (ct. 302+303+/-308+322+323+351-392-395)

23

  

2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)

24

  

3. Producţia în curs de execuţie (ct. 332-394-3952)

25

  

4. Avansuri (ct. 4091)

26

  

TOTAL (rd. 23 la 26)

27

  

II. CREANŢE

(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

   

1. Creanţe comerciale1 (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+411+413+418-491)

1Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

28

  

2. Avansuri plătite (ct. 4092)

29

  

3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451**-495*)

30

  

4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 4521-4953)

31

  

5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)

32

  

6. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)

33

  

7. Creanţe privind capital subscris şi nevărsat (ct. 456-495*)

34

  

TOTAL (rd. 28 la 34)

35

  

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505+506+507 + din ct. 508-591-593-595-596-598+5113+5114)

36

  

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112+512+531+532+541+542)

37

  

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 27+35+36+37)

38

  

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 40+41)

39

  

1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)

40

  

2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

41

  

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

   

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161+1681-169)

42

  

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

43

  

3. Avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419)

44

  

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

45

  

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)

46

  

6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)

47

  

7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)

48

  

8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+453***)

49

  

9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)

50

  

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+2695+421+422+423+424+426+427+4281+431***+ 437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+ 457+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

51

  

TOTAL (rd. 42 la 51)

52

  

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38+40-52-70-73-76)

53

  

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22+53)

54

  

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

   

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161+1681-169)

55

  

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

56

  

3. Avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419)

57

  

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

58

  

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)

59

  

6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)

60

  

7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661+1685+2691+451***)

61

  

8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+453***)

62

  

9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)

63

  

10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+2695+421+422+423+424+426+427+4281+431***+ 437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+455+456***+ 4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

64

  

TOTAL (rd. 55 la 64)

65

  

H.

PROVIZIOANE

   

1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)

66

  

2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)

67

  

TOTAL (rd. 66+67)

68

  

I.

VENITURI ÎN AVANS

   

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 70+71)

69

  

1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

70

  

1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

71

  

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73+74)

72

  

2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

73

  

2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

74

  

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 76+77)

75

  

3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

76

  

3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

77

  

TOTAL (rd. 69+72+75)

78

  

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

   

I. CAPITAL

   

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

79

  

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

80

  

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1021)

2În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

81

  

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)

Sold C

82

  

Sold D

83

  

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

Sold C

84

  

Sold D

85

  

TOTAL (rd. 79+80+81+82-83+84-85)

86

  

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

  

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

  

IV. REZERVE

   

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

  

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

  

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

  

TOTAL (rd. 89 la 91)

92

  

Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)

Sold C

93

  

Sold D

94

  

Acţiuni proprii (ct. 109)

95

  

Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)

96

  

Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)

97

  

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)

Sold C

98

  

Sold D

99

  

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)

Sold C

100

  

Sold D

101

  

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

Sold C

102

  

Sold D

103

  

Repartizarea profitului (ct. 129)

104

  

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 86+87+88+92+93-94-95+96-97+98-99+100-101+102-103-104)

105

  
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Administrator,

Întocmit

Numele şi prenumele .......................

Semnătura .......................

Numele şi prenumele ........................

Calitatea ...................

Semnătura .......................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ...................

ANEXA nr. 2:
A.SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie ........
(formatul utilizat de către toate entităţile, cu excepţia organismelor de plasament colectiv constituite prin act constitutiv)

cod 20

 

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Perioada de raportare

An precedent

An curent

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02+03)

01

  

Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)

02

  

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)

03

  

2.

Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 05+06)

04

  

4.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721+722)

05

  

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

06

  

6.

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)

07

  

7.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)

08

  

8.

Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)

09

  

9.

Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)

10

  

10.

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)

11

  

11.

Alte venituri din exploatare (ct. 758)

12

  
 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

13

  

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+07 la 12)

14

  

12.

Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)

15

  

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)

16

  

Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)

17

  

13.

Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:

18

  

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641+642+643+644)

19

  

b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

20

  

14.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 22-23)

21

  

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)

22

  

a.2) Venituri (ct. 7813+7816)

23

  

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)

24

  

b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)

25

  

b.2) Venituri (ct. 754+7814)

26

  

15.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)

27

  

15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)

28

  

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

29

  

15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

30

  

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)

31

  

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)

32

  

15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)

33

  

15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)

34

  

15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

35

  

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6585+6588)

36

  

Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39)

37

  

- Cheltuieli (ct. 6812)

38

  

- Venituri (ct. 7812)

39

  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 15+16+17+18+21+24+27+37)

40

  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

   
 

- Profit (rd. 14-40)

41

  

- Pierdere (rd. 40-14)

42

  

16.

Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)

43

  

17.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun ( ct. 7612)

44

  

18.

Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)

45

  

19.

Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)

46

  

20.

Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

47

  

21.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

48

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup

49

  

22

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct 7418)

50

  

23.

Venituri din investiţii financiare pe termen scurt ( ct. 7615)

51

  

24.

Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+764+767+768)

52

  

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+44+45+46+47+48+50+51+52)

53

  

25.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 55-56)

54

  

- Cheltuieli (ct. 686)

55

  

- Venituri (ct. 786)

56

  

26.

Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)

57

  

27.

Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)

58

  

28.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

59

  

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup

60

  

29.

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+6641+6642+665+667+668)

61

  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61)

62

  

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

   
 

- Profit (rd. 53-62)

63

  

- Pierdere (rd. 62-53)

64

  

VENITURI TOTALE (rd. 14+53)

65

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+62)

66

  

30.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

   

- Profit (rd. 65-66)

67

  

- Pierdere (rd. 66-65)

68

  

31.

Impozitul pe profit curent (ct. 691)

69

  

32.

Impozitul pe profit amânat (ct. 692)

70

  

33.

Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)

71

  

34.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

72

  

35.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A

   
 

PERIOADEI DE RAPORTARE:

   

- Profit (rd. 67-69-70+71-72)

73

  

- Pierdere (rd. 68+69+70-71+72) (rd. 69+70+72-67-71)

74

  
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 19 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

Administrator,

Întocmit

Numele şi prenumele .......................

Semnătura .......................

Numele şi prenumele ........................

Calitatea ...................

Semnătura .......................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ...................

B.SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie .......
(formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv constituite prin act constitutiv)

(cod 20)

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Exerciţiul financiar

încheiat

precedent

A

B

1

2

A. VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 17)

01

  

1. Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt (ct. 761)

02

  

2. Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)

03

  

3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)

04

  

4. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764)

05

  

5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)

06

  

6. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi (ct. 754)

07

  

7. Venituri din provizioane şi ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct. 781)

08

  

8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct. 786)

09

  

9. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

10

  

10. Venituri din dobânzi (ct. 766)

11

  

11. Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721+722)

12

  

12. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

13

  

13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)

14

  

14. Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)

15

  

15. Venituri din active biologice şi produsele agricole (ct. 757)

16

  

16. Alte venituri (ct. 705+706+708+741+758+767+768)

17

  

B. CHELTUIELI - TOTAL (rd. 19 la 40)

18

  

17. Pierderi din creanţe legate de participaţi! (ct. 663)

19

  

18. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664)

20

  

19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)

21

  

20. Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)

22

  

21. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)

23

  

22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

24

  

23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile (ct. 622)

25

  

24. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate (ct. 627)

26

  

25. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi (ct. 654)

27

  

26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (ct. 681)

28

  

27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare (ct. 686)

29

  

28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)

30

  

29. Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)

31

  

30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33+34)

32

  

30.1. salarii (ct. 621+641+642++ 643+644)

33

  

30.2. cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

34

  

31. Alte cheltuieli (ct. 611+612+613+614+623+624+625+626+628+658+667+668)

35

  

32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

36

  

33. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

37

  

34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)

38

  

35. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)

39

  

36. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele biologice (ct. 657)

40

  

C. REZULTATUL BRUT

   

- profit (rd. 01-18)

41

  

- pierdere (rd. 18-01)

42

  

37. IMPOZIT PE PROFIT

   

- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)

43

  

- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct. 692)

44

  

- venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)

45

  

38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)

46

  

D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE

   

- profit (rd. 41-43-44+45-46)

47

  

- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau (43+44+46-41-45)

48

  

Administrator,

Întocmit

Numele şi prenumele .......................

Semnătura .......................

Numele şi prenumele ........................

Calitatea ...................

Semnătura .......................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ...................

ANEXA nr. 3: DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie ..........

cod 30

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

  

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

  

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

  

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total (col. 2+3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23)

04

   

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

   

- peste 30 de zile

06

   

- peste 90 de zile

07

   

- peste 1 an

08

   

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

   

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

   

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

   

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

   

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

   

- alte datorii sociale

14

   

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

   

Obligaţii restante fată de alţi creditori

16

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

   

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total

19

   

- restante după 30 de zile

20

   

- restante după 90 de zile

21

   

- restante după 1 an

22

   

Dobânzi restante

23

   

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

 

Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

 

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

50

 

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

51

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)

52

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

59

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

60

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

62

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

63

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

64

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

65

  

- după surse de finanţare, din care:

66

  

- din fonduri publice

67

  

- din fonduri private

68

  

- după natura cheltuielilor, din care:

69

  

- cheltuieli curente

70

  

- cheltuieli de capital

71

  

VII. Cheltuieli de inovare****)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

  

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

  

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

  

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+84), din care:

75

  

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:

76

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

77

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

78

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

79

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

80

  

- acţiuni şi unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:

- acţiuni

- unităţi de fond

81

  

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

82

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

83

  

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86), din care:

84

  

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

  

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

  

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:

87

  

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092+din ct. 411+din ct. 413 +din ct. 418)

88

  

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct. 411+din ct. 413)

89

  

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425+4282)

90

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 92 la 96), din care:

91

  

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437+4382)

92

  

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)

93

  

- subvenţii de încasat (ct. 445)

94

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

95

  

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

96

  

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct 451)

97

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+din ct. 437+din ct. 4382+din ct. 441+din ct. 4424+din ct. 4428+din ct. 444+din ct. 445+din ct. 446+din ct. 447+din ct. 4482)

98

  

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)

99

  

Alte creanţe (ct. 453+456+4582+461+471+473), (rd. 101 la 103), din care:

100

  

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 452+456+4582)

101

  

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461+din ct. 471+din ct. 473)

102

  

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

103

  

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

104

  

- de la nerezidenţi

105

  

Valoarea împrumuturilor acordate entităţilor

106

  

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 503+505+506+din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:

107

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

108

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

109

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

110

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

111

  

- acţiuni şi unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:

- acţiuni

- unităţi de fond

112

  

- acţiuni emise de nerezidenţi

113

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

114

  

Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)

115

  

Casa în lei şi în valută (rd. 117+118), din care:

116

  

- în lei (ct, 5311)

117

  

- în valută (ct. 5314)

118

  

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 120+122), din care:

119

  

- în lei (ct. 5121), din care:

120

  

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

121

  

- în valută (ct. 5124), din care:

122

  

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

123

  

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 125+126), din care:

124

  

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+5125+5411)

125

  

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125+5412)

126

  

Datorii (rd. 128+131+134+137+140+143+146+149+152+155+ 158+159+163+165+166+171+172+173+174+ 180), din care:

127

  

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129+130), din care:

128

  

- în lei

129

  

- în valută

130

  

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132+133), din care:

131

  

- în lei

132

  

- în valută

133

  

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191+5192+5197), (rd. 135+136), din care:

134

  

- în lei

135

  

- în valută

136

  

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138+139), din care:

137

  

- în lei

138

  

- în valută

139

  

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195), (rd. 141+ 142), din care:

140

  

- în lei

141

  

- în valută

142

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144+145), din care:

143

  

- în lei

144

  

- în valută

145

  

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 147+148), din care:

146

  

- în lei

147

  

- în valută

148

  

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150+151), din care:

149

  

- în lei

150

  

- în valută

151

  

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625), (rd. 153+154), din care:

152

  

- în lei

153

  

- în valută

154

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156+157), din care:

155

  

- în lei

156

  

- în valută

157

  

Credite de la Trezoreria Statului şi dobânzile aferente (ct. 1626+din ct. 1682)

158

  

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687), (rd. 160+161), din care:

159

  

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

160

  

- în valută

161

  

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

162

  

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401+403+404+405+406+408+419), din care:

163

  

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401+din ct. 403+din ct. 404+din ct. 405+din ct. 406+din ct. 408+din ct. 419)

164

  

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421+422+423+424+426+427+4281)

165

  

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481), (rd. 167 la 170), din care:

166

  

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437+4381)

167

  

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)

168

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

169

  

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

170

  

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

171

  

Sume datorate acţionarilor (ct. 455)

172

  

Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)

173

  

Alte datorii (ct. 269+452+456+457+4581+462+472+473+478+509), (rd. 175 la 179), din care:

174

  

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453+456+457+4581)

175

  

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 +din ct. 472+din ct. 473)

176

  

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

177

  

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269+509)

178

  

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

179

  

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

180

  

Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi

181

  

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

182

  

- acţiuni cotate3)

183

  

- acţiuni necotate4)

184

  

- părţi sociale

185

  

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

186

  

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

187

  

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

188

  

X. Capital social vărsat

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

  

Suma

(Col. 1)

%

(Col. 2)

Suma

(Col. 3)

%

(Col. 4)

Capital social vărsat (ct. 1012)5)

(rd. 190+194 la 196), din care:

189

 

X

 

X

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

190

    

- cu capital integral de stat;

191

    

- cu capital majoritar de stat;

192

    

- cu capital minoritar de stat;

193

    

- deţinut de societăţile cu capital privat

194

    

- deţinut de persoane fizice

195

    

- deţinut de alte entităţi

196

    
 

Nr. rd.

Sume

A

B

2014

2015

XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar, din care:

197

  

- către instituţii publice centrale;

198

  

- către instituţii publice locale;

199

  

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

200

  
 

Nr. rd.

Sume

A

B

2014

2015

XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităţii, din care:

201

  

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

202

  

- către instituţii publice centrale;

203

  

- către instituţii publice locale;

204

  

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

205

  

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

206

  

- către instituţii publice centrale;

207

  

- către instituţii publice locale;

208

  

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

209

  

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)

Nr. rd.

Sume

A

B

2014

2015

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

210

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

211

  

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

212

  

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

213

  
_______
*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1)Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2)În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4)Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5)La secţiunea "XI Capital social vărsat", la rd. 190 - 196, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.
În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.

Administrator,

Întocmit

Numele şi prenumele .......................

Semnătura .......................

Numele şi prenumele ........................

Calitatea ...................

Semnătura .......................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ...................

ANEXA nr. 4: SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie ........

cod 40

 

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold iniţial

Creşteri

Reduceri

Sold final (col. 5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări şi casări

A

B

1

2

3

4

5

I. Imobilizări necorporale

      

Cheltuieli de dezvoltare

01

   

X

 

Alte imobilizări

02

   

X

 

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

     

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

   

X

 

II. Imobilizări corporale

      

Terenuri

05

   

X

 

Construcţii

06

     

Instalaţii tehnice şi maşini

07

     

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

08

     

Investiţii imobiliare

09

     

Imobilizări corporale în curs de execuţie

10

     

Investiţii imobiliare în curs de execuţie

11

     

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

12

     

TOTAL (rd. 05 la 12)

13

     

III. Active biologice

14

   

X

 

IV. Imobilizări financiare

15

   

X

 

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 04+13+14+15)

16

     
SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

cod 40

 

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold iniţial

Amortizare în cursul anului

Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă

Amortizare la sfârşitul anului

(col. 9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

I. Imobilizări necorporale

     

Cheltuieli de dezvoltare

17

    

Alte imobilizări

18

    

TOTAL (rd. 17+18)

19

    

II. Imobilizări corporale

     

Terenuri

20

    

Construcţii

21

    

Instalaţii tehnice şi maşini

22

    

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

23

    

Investiţii imobiliare

24

    

TOTAL (rd. 20 la 24)

25

    

III. Active biologice

26

    

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 19+25+26)

27

    
SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

cod 40

 

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold iniţial

Ajustări constituite în cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

I. Imobilizări necorporale

     

Cheltuieli de dezvoltare

28

    

Alte imobilizări

29

    

TOTAL (rd. 28+29)

30

    

II. Imobilizări corporale

     

Terenuri

31

    

Construcţii

32

    

Instalaţii tehnice şi maşini

33

    

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

34

    

Investiţii imobiliare

35

    

Imobilizări corporale în curs de execuţie

36

    

Investiţii imobiliare în curs de execuţie

37

    

TOTAL (rd. 31 la 37)

38

    

III. Active biologice

39

    

IV. Imobilizări financiare

40

    

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd. 30+38+39+40)

41

    
În formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40), informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situaţia ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor şi activelor biologice.

Administrator,

Întocmit

Numele şi prenumele .......................

Semnătura .......................

Numele şi prenumele ........................

Calitatea ...................

Semnătura .......................

Nr. de înregistrare în organismul profesional ...................

ANEXA nr. 5: NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi comerciale cu capital integral de stat

13

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome

14

Companii şi societăţi naţionale

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ

(cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi comerciale în nume colectiv

32

Societăţi comerciale în comandită simplă

33

Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni

34

Societăţi comerciale pe acţiuni

35

Societăţi comerciale cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2006

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ

(societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 29 martie 2016