ORDIN nr. 1486 din 21 decembrie 2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.306 din 21 decembrie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La capitolul VII, tabelul cuprinzând "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2015" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016
mii lei

Denumire program de sănătate

Credite de angajament an 2016

Credite bugetare an 2016

Programul naţional de oncologie, din care:

1.819.261,00

1.728.488,00

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)

1.651.597,00

1.561.024,00

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT (adulţi şi copii)

14.928,00

14.928,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

1.234,00

1.202,00

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute (adulţi şi copii)

1.502,00

1.334,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)

150.000,00

150.000,00

Programul naţional de diabet zaharat

927.801,00

883.189,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

71.784,00

66.633,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare

121.486,00

128.919,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

109.808,00

110.350,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

74.727,00

75.302,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlearsi proteze auditive)

24.664,00

24.664,00

Programul naţional de boli endocrine

7.857,00

8.290,00

Programul naţional de ortopedie

75.091,00

75.091,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

762,00

762,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

111.746,00

111.746,00

Programul naţional de sănătate mintală

1.670,00

1.810,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

33.364,00

33.364,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

20.360,00

20.360,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

11.832,00

11.832,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

218,00

218,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

954,00

954,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

888.238,00

888.238,00

TOTAL:

4.268.259,00

4.136.846,00

"
2.La capitolul VIII, la titlul "Programul naţional de tratament al bolilor neurologice", la subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1) indicatori fizici:
- număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi: 3.137;"
3.La capitolul VIII, la titlul "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", la subtitlul "Indicatori de evaluare", punctul 1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1) indicatori fizici:
a) numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 12.182, din care:
- hemodializă convenţională: 10.869;
- hemodiafiltrare intermitentă on-line: 606;
- dializă peritoneală continuă: 670;
- dializă peritoneală automată: 37;"
Art. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 13 din data de 8 ianuarie 2016