ORDIN nr. 1951/C din 17 iunie 2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,
în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 41 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 27 august 2013, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 4, litera f) se abrogă.
2.La articolul 4, litera l) va avea următorul cuprins:
"l) să nu deţină grad militar sau profesional, în activitate sau în rezervă, superior gradului de agent de penitenciare. Prin excepţie, persoanele care au grad militar sau profesional în activitate sau în rezervă superior celui de agent de penitenciare sau echivalent pot candida la examenul de admitere dacă fac dovada, în scris, cu privire la renunţarea la gradul deţinut;"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 500 din data de 7 iulie 2015