ORDIN nr. 779 din 1 octombrie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru administraţie nr. 197/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj
Având în vedere prevederile art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 18 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015,
ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului delegat pentru administraţie nr. 197/2012 privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locaţii în municipiul Turda, judeţul Cluj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 20 august 2012, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii «Administrator Aries Parc Turda» - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 47, cam. 5, et. 2, sectorul 1, cod unic de înregistrare 34765350, care administrează parcurile industriale constituite potrivit art. 2.
(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 10 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare."
2.Articolul 3 se abrogă.
3.Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5
- Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:
a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 8 octombrie 2015