DECIZIE nr. 172 din 18 decembrie 2015 privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală
Având în vedere cererea Asociaţiei Radiodifuzorilor Mici şi a Micilor Comunicatori de Fonograme (ARMMCF), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/10.059 din 14 decembrie 2015,
luând în considerare adresa Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/10.207 din 17 decembrie 2015, precum şi adresa Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/10.220 din 17 decembrie 2015,
ţinând cont de referatul Direcţiei Registre şi Gestiune Colectivă nr. RG II/10.255 din 18 decembrie 2015,
în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131, art. 138 alin. (1) lit. a) şi art. 154 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, a Deciziei prim- ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.
Art. 1
Se constituie Comisia pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011, având următoarea componenţă:
- Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM);
- Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte,
şi
- Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), reprezentând structurile asociative mandatate de utilizatorii naţionali;
- Asociaţia Radiodifuzorilor Mici şi a Micilor Comunicatori de Fonograme (ARMMCF) şi Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale din România (ARLR) - câte un reprezentant al celor două structuri asociative reprezentative ale utilizatorilor locali;
- Societatea Europe Developpment International Romania - SRL (EUROPA FM), Societatea A.G. Radio Holding - S.R.L. (KISS FM) şi Societatea Grupul Media Camina (G.M.C.) - S.R.L. (RADIO ZU) - câte un reprezentant al primilor trei utilizatori majori;
- Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte.
Art. 2
Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 şi art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.
Art. 3
Comisia îşi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
Art. 4
Proiectul de Metodologie privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, depus de Asociaţia Radiodifuzorilor Mici şi a Micilor Comunicatori de Fonograme (ARMMCF) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 5
Proiectul propus de CREDIDAM având ca obiect modificarea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, depus de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 6
Proiectul propus de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru Metodologia privind remuneraţia datorată producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune depus de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 7
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră în vigoare la data publicării, fiind postată şi pe site-ul www.orda.ro.
-****-

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

ANEXA nr. 1: METODOLOGIE privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune (PROIECTUL ARMMCF)
1.Pentru scopurile prezentei metodologii, se înţelege prin:
a)artişti interpreţi sau executanţi - persoanele care interpretează sau execută opera sau compoziţii muzicale cu sau fără text;
b)fonogramă - fixarea sunetelor provenind dintr-o interpretare sau execuţie ori a altor sunete în alt fel decât în forma unei fixări încorporate într-o operă cinematografică ori o altă operă audiovizuală;
c)producător de fonogramă - persoana fizică sau juridică ce are iniţiativa şi îşi asumă responsabilitatea primei fixări a sunetelor care provin dintr-o interpretare sau execuţie;
d)fonogramă de comerţ [în sensul art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996] - fonogramă pusă la dispoziţie publicului prin vânzare sau prin orice alt transfer de proprietate;
e)fonogramă publicată în scop comercial [în sensul art. 1065 alin. (1) şi art. 1232 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996] - fonogramă pusă la dispoziţia publicului prin mijloace cu fir sau fără fir, în aşa fel încât oricine să poată avea acces la ea în locul şi la momentul alese în mod individual;
f)repertoriu - totalitatea fonogramelor de comerţ şi a fonogramelor publicate în scop comercial cu privire la care un organism de gestiune colectivă gestionează drepturi;
g)radiodifuzare - transmiterea fără fir a fonogramelor în scopul receptării de către public;
h)utilizator - orice persoană sau entitate care desfăşoară activitate de radiodifuzare;
i)potenţial receptor al emisiunilor [în sensul art. 1311 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 8/1996] - persoana care poate fi considerată un posibil ascultător al emisiunilor radiodifuzate;
j)potenţiali receptori ai emisiunilor - numărul persoanelor care locuiesc în zona de acoperire prevăzută în licenţa audiovizuală şi în licenţa de emisie care pot fi considerate posibili ascultători ai emisiunilor radiodifuzate;
k)remuneraţie stabilită în condiţii de proporţionalitate cu potenţialii receptori ai emisiunilor [în sensul art. 1311 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 8/1996] - remuneraţie care depinde de numărul potenţialilor receptori ai emisiunilor, stabilită astfel încât, dacă numărul total al potenţialilor receptori ai emisiunilor unui post de radio creşte (scade) de un număr de ori, atunci şi cuantumul remuneraţiei creşte (scade) de acelaşi număr de ori.
2.Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor puse la dispoziţia publicului prin mijloace cu fir sau fără fir, în aşa fel încât oricine să poată avea acces la ele în locul şi la momentul alese în mod individual ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune au obligaţia să plătească organismelor de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme o remuneraţie unică şi echitabilă, dar numai în condiţiile în care:
a)sunt utilizate fonograme care se află în repertoriul gestionat colectiv de organismele de gestiune respective, pe baza mandatului sau contractelor de reprezentare date/încheiate în condiţiile legii ori a convenţiilor internaţionale la care România este parte;
b)organismul de radiodifuziune nu este el însuşi producătorul fonogramelor sau nu este îndreptăţit ca, pentru anumite fonograme utilizate, să gestioneze el însuşi drepturile conexe cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi ori producătorilor de fonograme, pe baza unui mandat sau contract de reprezentare ori în baza legii, sau drepturile acestora nu sunt exercitate în alte modalităţi stabilite prin contract.
Utilizarea fonogramelor pentru realizarea de spoturi publicitare de către un producător de spoturi nu face obiectul prezentei metodologii.
3.În lipsa altor dispoziţii contractuale opozabile producătorilor de fonograme şi/sau artiştilor interpreţi sau executanţi, utilizarea (prin radiodifuzare) de către organismele de radiodifuziune a fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora aflate în repertoriile organismelor de gestiune colectivă se poate face numai în baza unor contracte-autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberate de organismele de gestiune colectivă ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme, în limita repertoriilor pe care le gestionează colectiv, iar utilizarea (prin radiodifuzare) de către organismele de radiodifuziune a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora aflate în repertoriile organismelor de gestiune colectivă:
- se poate face numai în baza unor contracte-autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberate de organismele de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori unici pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi pentru producătorii de fonograme;
- dă naştere obligaţiei radiodifuzorului la plata unei remuneraţii echitabile şi unice către un singur organism de gestiune colectivă al artiştilor interpreţi sau executanţi - desemnat de ORDA drept colector unic al remuneraţiei la care au dreptul artiştii interpreţi sau executanţi;
- dă naştere obligaţiei radiodifuzorului la plata unei remuneraţii echitabile şi unice către un singur organism de gestiune colectivă al producătorilor de fonograme - desemnat de ORDA drept colector unic al remuneraţiei la care au dreptul producătorii de fonograme.
4.Pentru fiecare post de radio deţinut un utilizator datorează organismelor de gestiune desemnate de ORDA drept colectori
pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme o remuneraţie trimestrială totală maximă, stabilită în lei, în condiţii de proporţionalitate cu potenţialii receptori ai emisiunilor şi în condiţii de proporţionalitate cu ponderea utilizării fonogramelor în totalul timpului de emisie al utilizatorului, calculată după formula:
Rmaximă = (3% x B) x P x (Nutilizator : NRomânia), unde
3% - este remuneraţia procentuală, reprezentând o cotă-parte din baza de calcul;
B - este baza de calcul stabilită în lei;
P - este ponderea utilizării fonogramelor protejate în totalul timpului de emisie al utilizatorului (stabilită procentual), reprezentând un procent între 0% şi 100%;
Nutilizator - este numărul potenţialilor receptori ai emisiunilor postului utilizatorului şi reprezintă un număr cuprins între 0 (zero) şi numărul maxim al potenţialilor receptori din România;
NRomânia - este numărul maxim al potenţialilor receptori din România ai emisiunilor radio = maxim populaţia României = aproximativ 20.000.000 persoane.
5.Numărul potenţialilor receptori ai emisiunilor Nutilizator va fi stabilit prin contractele-autorizaţie licenţă neexclusivă încheiate între organismele de gestiune colectivă desemnate drept colectori unici şi utilizatori, ţinându-se cont de situaţiile anuale publicate de INS privind populaţia României pe localităţi şi de zona de acoperire prevăzută în licenţa audiovizuală şi în licenţa de emisie.
Ponderea utilizării în programe a fonogramelor se determină prin raportarea duratei cumulate a fonogramelor care au fost radiodifuzate de utilizator la durata totală de emisie.
6.Baza de calcul (B) asupra căreia se aplică procentul de 3% prevăzut la pct. 4 o constituie totalitatea veniturilor brute lunare, mai puţin taxa pe valoarea adăugată, obţinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial, incluzând, dar fără a se limita la acestea, veniturile din publicitate, barter, abonamente, anunţuri şi informaţii, apeluri telefonice şi SMS-uri suprataxate, sponsorizări, concursuri şi jocuri radiodifuzate, închirieri de spaţii de emisie, alte contribuţii financiare, autorizaţii de recepţie, venituri din radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau alte activităţi corelate cu cea de radiodifuzare. Intră în baza de calcul şi veniturile societăţilor terţe, în special ale societăţilor de producţie şi achiziţie de publicitate, în măsura în care sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului corespunzător fonogramelor publicate în scop comercial radiodifuzate şi în măsura în care există un transfer inechitabil, contrar uzanţelor cinstite în raporturile comerciale, specifice domeniului respectiv.
În lipsa veniturilor, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator pentru activitatea de radiodifuzare (cum ar fi cheltuieli de personal, cheltuieli pentru serviciile prestate de terţi, achiziţii de orice fel etc.) în trimestrul pentru care remuneraţia este datorată.
7.Remuneraţia Rmaximă calculată conform pct. 4 de mai sus nu conţine TVA şi se plăteşte până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.
8.În lipsa unui protocol între organismele de gestiune beneficiare desemnate drept colectori unici încheiat ulterior publicării prezentei metodologii, remuneraţia trimestrială calculată conform pct. 4, după cum prevede art. 1065 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, se plăteşte de către utilizator în mod egal către organismele de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori unici, respectiv jumătate din valoarea remuneraţiei datorate se plăteşte către organismul de gestiune desemnat de ORDA drept colector pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi jumătate din valoare se plăteşte către organismul de gestiune desemnat drept colector pentru producătorii de fonograme.
9.Pentru fiecare zi de întârziere la plată a remuneraţiei, utilizatorul datorează dobânda legală de la data scadenţei sau dobânda (penalitatea) stabilită prin negocieri directe cu organismul de gestiune colectivă desemnat drept colector unic (ţinându-se cont de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011) şi prevăzută în contractul-autorizaţie licenţă neexclusivă.
10.Utilizatorii au obligaţia să transmită organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care se datorează remuneraţie, un raport care va cuprinde:
a)lista completă în format electronic (excel, tabelar) a fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform unui model de playlist stabilit prin contractele-autorizaţie licenţă neexclusivă. Aceste playlisturi constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă desemnat drept colector a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie către celelalte organisme de gestiune colectivă din domeniu;
b)baza de calcul al sumelor virate.
11.Raportul va fi transmis în format electronic (excel, tabelar) şi va fi însoţit de o adresă de înaintare, purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia şi ştampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport.
12.La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă desemnate drept colectori, utilizatorul are obligaţia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul, precum şi copii certificate de pe documentele necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţiile aferente privind fonogramele de comerţ şi cele publicate în scop comercial radiodifuzate. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă desemnate drept colectori o asemenea cerere va avea un termen de maximum 10 zile lucrătoare pentru pregătirea şi transmiterea documentaţiei solicitate.
13.Gradul de utilizare a fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către posturile de radio va putea fi determinat de organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori pentru artiştii interpreţi sau executanţi şi pentru producătorii de fonograme, în mod direct sau prin comandarea de monitorizări ale activităţii de radiodifuzare a utilizatorilor.
14.Pentru ca utilizatorul să poată determina utilizarea reală a repertoriilor gestionate colectiv, organismele de gestiune colectivă desemnate drept colectori unici trebuie să publice trimestrial pe site-ul acestora lista actualizată a fonogramelor pe care le gestionează colectiv.
15.Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneraţiei de către un auditor agreat de toate părţile.
16.Orice modificări intervenite cu privire la repertoriile protejate ce pot fi radiodifuzate după încheierea contractelor-autorizaţie licenţă neexclusivă dintre colectorii unici şi utilizator vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorului de către organismele de gestiune colectivă desemnate drept colectori unici.
17.Prezenta metodologie reprezintă un contract-cadru între părţi - legea părţilor şi va putea fi renegociată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996 care au influenţă semnificativă în stabilirea clauzelor metodologiei în vigoare sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii şi structurile asociative ale acestora vor putea solicita iniţierea unei noi proceduri de renegociere a prezentei metodologii şi înainte de împlinirea termenului de 3 ani.
18.Orice litigiu privind executarea obligaţiilor de plată prevăzute în prezenta metodologie se va soluţiona pe cale amiabilă sau, după cum a statuat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia civilă nr. 937 din 27 martie 2015, de către instanţa competentă a sediului utilizatorului.
ANEXA nr. 2: PROIECT propus de CREDIDAM având ca obiect modificarea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune
Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011, se modifică după cum urmează:
I.Punctul 6 al metodologiei în vigoare se va modifica şi va avea următorul cuprins:
"6. Sumele rezultate din aplicarea procentelor prevăzute la pct. 4 la baza de calcul nu pot fi mai mici decât echivalentul în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii, al sumei în care se încadrează radiodifuzorii locali sau regionali în raport cu numărul potenţialilor receptori din raza de emisie şi de ponderea utilizării fonogramelor de comerţ şi a fonogramelor publicate în scop comercial din timpul de emisie, reprezentând remuneraţia minimă trimestrială datorată de utilizatori pentru fiecare post de radio. Remuneraţia minimă trimestrială se determină potrivit tabelului următor:

REMUNERAŢIE MINIMĂ TRIMESTRIALĂ DATORATĂ ARTIŞTILOR INTERPREŢI SAU EXECUTANŢI

Număr potenţiali receptori din raza de emisie

Pondere fonograme de comerţ şi fonograme publicate în scop comercial din timpul de emisie

până la 35% inclusiv

peste 35% până la 65% inclusiv

peste 65%

până la 50.000

200 euro

250 euro

300 euro

Între 50.000 şi 150.000

250 euro

300 euro

350 euro

între 150.000 şi 300.000

300 euro

350 euro

400 euro

între 300.000 şi 650.000

450 euro

550 euro

650 euro

între 650.000 şi 1.500.000

500 euro

600 euro

700 euro

între 1.500.000 şi 2.500.000

550 euro

650 euro

750 euro

Între 2.500.000 şi 4.000.000

600 euro

700 euro

800 euro

între 4.000.000 şi 6.000.000

700 euro

750 euro

850 euro

între 6.000.000 şi 12.000.000

850 euro

950 euro

1.050 euro

peste 12.000.000

1.050 euro

1.250 euro

1.500 euro"

II.Punctul 6 din metodologie se completează cu punctul 61, având următorul cuprins:
"61. Radiodifuzorului local sau regional îi revine obligaţia de a depune la organismul de gestiune colectivă, odată cu cererea de solicitare a autorizaţiei/licenţei neexclusive:
a)documente emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului în care să se menţioneze în mod exhaustiv localităţile şi/sau judeţele în care postul de radio poate fi recepţionat de către public;
b)documente emise de către Institutul Naţional de Statistică din care să rezulte pentru fiecare dintre localităţile şi/sau judeţele, în care postul de radio poate fi recepţionat, numărul de persoane reprezentând populaţia stabilă [recenzată) la ultimul recensământ.
În cazul în care documentele emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului nu indică în mod exhaustiv localităţile, însă indică în mod exhaustiv judeţul/judeţele în care postul de radio poate fi recepţionat, va fi avută în vedere populaţia pentru acel/acele judeţ/judeţe, astfel cum rezultă din înscrisurile menţionate la pct. 61 lit. b)."
III.Punctul 6 din metodologie se completează cu punctul 62, având următorul cuprins:
"62. În absenţa documentelor prevăzute la pct. 61 lit. a) şi b) calculul remuneraţiei se va face conform datelor statistice privitoare la numărul localităţilor şi/sau judeţelor în care fiecare post de radio poate fi recepţionat de către public şi la numărul de potenţiali receptori din raza de emisie, astfel cum sunt prevăzute în statisticile publicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Institutul Naţional de Statistică."
IV.Se completează metodologia cu punctul 63, având următorul cuprins:
"63. Pentru a beneficia de prevederile pct. 6 radiodifuzorii locali sau regionali care deţin în prezent o autorizaţie/licenţă neexclusivă eliberată de CREDIDAM au obligaţia de a depune documentele prevăzute la pct. 61 lit. a) şi b) din prezenta metodologie. Până la depunerea documentelor prevăzute anterior, de către utilizatori, în vederea încheierii unui act adiţional la autorizaţia/licenţa neexclusivă eliberată înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei metodologii, remuneraţia minimă trimestrială datorată de radiodifuzorii locali sau regionali va fi calculată conform prevederilor pct. 62 din prezenta metodologie."
Toate celelalte prevederi ale metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, rămân nemodificate.
ANEXA nr. 3: PROIECT propus de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru Metodologia privind remuneraţia datorată producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune
Aceasta urmează a avea următoarea formă:
1.Sunt fonograme de comerţ, în sensul art. 1231 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996, fonogramele cuprinzând interpretări, execuţii sau alte sunete ori reprezentări digitale ale acestora, a căror fixare a fost realizată în principal în scopul punerii acestora la dispoziţia publicului prin vânzarea suporturilor pe care sunt fixate respectivele interpretări.
Sunt fonograme publicate în scop comercial, în sensul art. 1232 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996:
- fonogramele cuprinzând interpretări, execuţii şi alte sunete, realizate în scopul identificării şi autopromovării unui post de radiodifuziune sau a unui program al acestuia, fonograme al căror producător este fie postul de radiodifuziune respectiv, fie un alt producător de fonograme, care a realizat fonograma la comanda postului respectiv de radiodifuziune;
- fonogramele cuprinzând interpretări, execuţii şi alte sunete, realizate în scopul difuzării lor pentru promovarea unui produs sau serviciu, aparţinând unui terţ în raport cu postul de radiodifuziune, ca formă de publicitate a produsului sau serviciului respectiv.
2.Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă al producătorilor de fonograme, dar numai în condiţiile în care:
a)sunt utilizate fonograme care se află în repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă respectiv, pe baza mandatului sau contractelor de reprezentare date/încheiate în condiţiile legii ori a convenţiilor internaţionale la care România este parte;
b)organismul de radiodifuziune nu este el însuşi producătorul fonogramelor sau nu este îndreptăţit ca, pentru anumite fonograme utilizate, să gestioneze el însuşi drepturile conexe cuvenite producătorilor de fonograme, pe baza unui mandat sau contract de reprezentare ori în baza legii, sau drepturile acestora nu sunt exercitate în alte modalităţi stabilite prin contract.
Utilizarea fonogramelor pentru realizarea de spoturi publicitare de către un producător de spoturi nu face obiectul prezentei metodologii.
3.În lipsa altor dispoziţii contractuale opozabile producătorilor de fonograme, utilizarea (prin radiodifuzare) de către organismele de radiodifuziune a fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunoştinţă publică şi pentru care drepturile conexe patrimoniale se află în termenele de protecţie prevăzute de lege, aflate în repertoriul organismelor de gestiune colectivă:
- se poate face numai în baza unor autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberate de organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) drept colector pentru producătorii de fonograme;
- dă naştere obligaţiei radiodifuzorului la plata unei remuneraţii echitabile către titulari, prin intermediul organismului de gestiune colectivă al producătorilor de fonograme.
4.Organismele de radiodifuziune, denumite utilizatori, în sensul prezentei metodologii, au obligaţia să plătească trimestrial organismului de gestiune colectivă desemnat de ORDA drept colector pentru producătorii de fonograme o remuneraţie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, stabilite prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 5 din metodologie, pentru fiecare post de radio deţinut şi să solicite autorizaţia sub formă de licenţă neexclusivă anterior începerii utilizării.

Ponderea utilizării fonogramelor de comerţ în programe

Producători de fonograme

Până la 35% inclusiv

0,9%

Peste 35%, până la 65% inclusiv

1,2%

Peste 65%

1,5%

Organismele de radiodifuziune au obligaţia să plătească trimestrial organismului de gestiune colectivă desemnat de ORDA drept colector pentru producătorii de fonograme o remuneraţie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, calculată prin aplicarea la totalul veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de radiodifuzare a unui procent de 1,5% în cazul unei utilizări a fonogramelor în pondere de 100% din totalul timpului de emisie a programelor. În cazul unei utilizări mai reduse, procentul de 1,5% se reduce direct proporţional cu ponderea timpului de utilizare a fonogramelor în raport cu timpul total de emisie a programelor.
Pentru situaţiile în care dreptul la remuneraţie pentru utilizarea prin radiodifuzare a unei fonograme publicate în scop comercial este gestionat colectiv doar de una dintre categoriile de titulari, procentul de 1,5% prevăzut mai sus va fi diminuat corespunzător proporţiei determinate potrivit prevederilor art. 1065 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, pentru categoria de titulari respectivă.
Ponderea utilizării în programe a fonogramelor de comerţ, respectiv a fonogramelor publicate în scop comercial se determină prin raportarea duratei cumulate a fonogramelor sau a reproducerilor acestora care au fost radiodifuzate de utilizator la durata totală de emisie pentru fiecare frecvenţă de emisie radio acordată de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
5.Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute la pct. 4 o constituie totalitatea veniturilor brute lunare, mai puţin taxa pe valoarea adăugată, obţinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare, incluzând, dar fără a se limita la acestea veniturile din publicitate, barter, abonamente, anunţuri şi informaţii, apeluri telefonice şi SMS-uri suprataxate, sponsorizări, concursuri şi jocuri radiodifuzate, închirieri spaţii de emisie, alte contribuţii financiare, autorizaţii de recepţie, venituri din radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau alte activităţi corelate cu cea de radiodifuzare, precum şi alocaţiile bugetare. Intră în baza de calcul şi veniturile societăţilor terţe, în special ale societăţilor de producţie şi achiziţie de publicitate, în măsura în care sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului corespunzător fonogramei/fonogramelor publicată/publicate în scop comercial, radiodifuzată/radiodifuzate.
În lipsa veniturilor, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator pentru activitatea de radiodifuzare (cum ar fi cheltuieli de personal, cheltuieli pentru serviciile prestate de terţi, achiziţii de orice fel etc.) în trimestrul pentru care remuneraţia este datorată.
Baza de calcul se stabileşte per fiecare frecvenţă de emisie radio acordată organismului de radiodifuzare de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
6.Sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul nu pot fi mai mici decât remuneraţiile minime lunare, astfel cum sunt reprezentate în tabelele de mai jos.
Remuneraţiile minime lunare sunt datorate per frecvenţă de emisie radio şi sunt stabilite având în vedere ponderea utilizării fonogramelor, numărul potenţiali de receptori şi veniturile lunare din radiodifuzare.

Remuneraţii minime lunare (fără TVA)

Pondere utilizare fonograme mai mică de 35%

Număr de potenţiali receptori

VR lunar < 10.000 lei/lună

VR lunar între 10.000 lei/lună şi 40.000 lei/lună

VR lunar între 40.000 lei/lună şi 100.000 lei/lună

VR lunar > 100.000 lei/lună

0-10.000

100

120

150

200

10.001-20.000

125

150

187,5

250

20.001-50.000

150

180

225

300

50.001-100.000

175

210

262,5

350

100.001-150.000

200

240

300

400

150.001-200.000

250

300

375

500

200.001-250.000

300

360

450

600

250.001-300.000

350

420

525

700

300.001-350.000

400

480

600

800

350.001-400.000

450

540

675

900

400.001-450.000

500

600

750

1.000

450.001-500.000

550

660

825

1.100

500.001-1.000.000

700

840

1.050

1.400

1.000.001-2.000.000

1.100

1.320

1.650

2.200

> 2.000.000

1.300

1.560

1.950

2.600

Remuneraţii minime lunare (fără TVA)

Pondere utilizare fonograme mai mare sau egală cu 35% şi mai mică de 65%

Număr de potenţiali receptori

VR lunar < 10.000 lei/lună

VR lunar între 10.000 lei/lună şi 40.000 lei/lună

VR lunar între 40.000 lei/lună şi 100.000 lei/lună

VR lunar > 100.000 lei/lună

0-10.000

130

156

195

260

10.001-20.000

162,5

195

243,75

325

20.001-50.000

195

234

292,5

390

50.001-100.000

227,5

273

341,25

455

100.001-150.000

260

312

390

520

150.001-200.000

325

390

487,5

650

200.001-250.000

390

468

585

780

250.001-300.000

455

546

682,5

910

300.001-350.000

520

624

780

1.040

350.001-400.000

585

702

877,5

1.170

400.001-450.000

650

780

975

1.300

450.001-500.000

715

858

1.072,5

1.430

500.001-1.000.000

910

1.092

1.365

1.820

1.000.001-2.000.000

1.430

1.716

2.145

2.860

> 2.000.000

1.690

2.028

2.535

3.380

Remuneraţii minime lunare (fără TVA)

Pondere utilizare fonograme mai mare sau egală cu 65%

Număr de potenţiali receptori

VR lunar < 10.000 lei/lună

VR lunar între 10.000 lei/lună şi 40.000 lei/lună

VR lunar între 40.000 lei/lună şi 100.000 lei/lună

VR lunar > 100.000 lei/lună

0-10.000

160

192

240

320

10.001-20.000

200

240

300

400

20.001-50.000

240

288

360

480

50.001-100.000

280

336

420

560

100.001-150.000

320

384

480

640

150.001-200.000

400

480

600

800

200.001-250.000

480

576

720

960

250.001-300.000

560

672

840

1.120

300.001-350.000

640

768

960

1.280

350.001-400.000

720

864

1.080

1.440

400.001-450.000

800

960

1.200

1.600

450.001-500.000

880

1.056

1.320

1.760

500.001-1.000.000

1.120

1.344

1.680

2.240

1.000.001-2.000.000

1.760

2.112

2.640

3.520

> 2.000.000

2.080

2.496

3.120

4.160

unde:
Pondere utilizare fonograme reprezintă procentul de utilizare al fonogramelor din timpul total de emisie pe parcursul unei luni calendaristice.
Număr de potenţiali receptori reprezintă numărul de locuitori ce recepţionează acel post de radio conform frecvenţei de emisie acordate de Consiliul Naţional al Audiovizualului, avându-se în vedere statistica oficială reprezentând ultima estimare oficială a populaţiei teritoriului pentru care a fost acordată radiofrecvenţa, populaţie publicată de Institutul Naţional de Statistică.
Remuneraţiile prevăzute în tabele sunt lunare şi datorate per frecvenţă de emisie radio eliberată de Consiliul National al Audiovizualului.
VR lunar reprezintă totalitatea veniturilor brute lunare din radiodifuzare stabilită conform pct. 5 din metodologie şi comunicată organismului de gestiune colectivă cu respectarea prevederilor pct. 11 lit. b) din metodologie, fiind declarată pentru fiecare frecvenţă de emisie radio acordată de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
În cazul în care organismul de radiodifuzare nu comunică VR lunar, la stabilirea remuneraţiei minime lunare se va avea în vedere cifra de afaceri medie lunară a acestuia.
Cifra de afaceri medie lunară reprezintă cifra de afaceri aferentă ultimului an, publicată pe site-ul Ministerului Finanţelor, împărţită la 12 luni.
7.Organismului de radiodifuzare îi revine obligaţia de a depune la organismul de gestiune colectivă, odată cu cererea de încheiere a autorizaţiei licenţă neexclusivă, şi documente eliberate de Consiliul National al Audiovizualului care să menţioneze în mod exhaustiv localităţile şi judeţele în care frecvenţa de emisie radio poate fi recepţionată de către public.
În absenţa documentelor menţionate la alineatul precedent remuneraţia minimă lunară datorată de radiodifuzor este de 4.160 lei/lună/frecvenţă de emisie radio.
În cazul în care documentele emise de CNA nu indică în mod exhaustiv localităţile, dar indică în mod exhaustiv judeţul sau judeţele în care postul poate fi recepţionat, va fi avută în vedere populaţia pentru acel/acele judeţ/judeţe aşa cum rezultă din statistica oficială reprezentând ultima estimare oficială a populaţiei, publicată de Institutul Naţional de Statistică.
8.Remuneraţiilor prevăzute de prezenta metodologie li se adaugă şi cota de TVA.
9.Remuneraţia se plăteşte trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.
10.Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen, pe zi de întârziere.
11.Utilizatorii au obligaţia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale producătorilor de fonograme, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:
a)lista completă în format electronic (Excel, tabelar) a fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta metodologie;

Nr. crt.

Data difuzării

Ora difuzării

Durata radiodifuzării fonogramei

Titlul fonogramei

Artist/interpret/formaţie/grup

Producător/Coproducător

Anul de la care se calculează termenul de protecţie

(zz-ll- aaaa)

(ora;

minutul;

secunda)

Minute

Secunde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

b)baza de calcul lunară conform pct. 5.
În cazul nedepunerii tuturor documentelor menţionate la pct. 11 lit. a) şi b), organismul de radiodifuzare va fi obligat la plata triplului sumelor legal datorate pentru tipul de utilizare a fonogramelor, calculate potrivit cifrei de afaceri declarate şi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice potrivit art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, modificată şi completată.
12.Raportul va fi transmis în format electronic (Excel, tabelar) şi va fi însoţit de o adresă de înaintare, purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată, pe propria răspundere, veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport.
13.La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligaţia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul, precum şi copii certificate de pe documentele necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţiile aferente privind fonogramele utilizate. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 10 zile pentru pregătirea şi transmiterea documentaţiei solicitate.
14.Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneraţiei de către un auditor agreat de toate părţile.
15.Gradul de utilizare a fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora de către posturile de radio va putea fi determinat de organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) drept colectoare pentru producătorii de fonograme, în mod direct sau prin comandarea de monitorizări ale activităţii de radiodifuzare a utilizatorilor.
16.Orice modificări intervenite cu privire la repertoriul protejat după acordarea autorizaţiei licenţă neexclusivă unui utilizator vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorului de către organismul de gestiune colectivă care a acordat autorizaţia. Modalitatea concretă de aducere la cunoştinţă a acestor modificări va fi stabilită în cadrul autorizaţiei.
17.Prezenta metodologie va putea fi modificată cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 13 din data de 8 ianuarie 2016